تصويبنامه در مورد معافيت صندوقهاي روستائي از پرداخت حق الثبت و عوارض تمبر سهام و ماليات بر درآمد


شماره 41364 25و11و32
وزارت كشاورزي
هيئت وزيران در اجراي لايحه قانوني مصوب 19 آذرماه 1331 در جلسه 24و11و32 تصويب نمودند صندوقهاي روستائي كه از طرف يا بهداشت بانك كشاورزي تاسيس ميشوند در صورتي كه از اصول زير متابعت نمايند مشمول مزاياي لايحه قانوني مذكور بوده و از پرداخت حق الثبت و عوارض تمبر سهام و ماليات از درآمد معاف خواهند بود.
1- موضوع شركت:
الف- اعطاي اعتبارات نقدي به كشاورزان و پيشه وران به منظور بهبود امور كشاورزي و پيشه وري و يا به منظور تامين مصارف ضروري زندگي اين طبقات.
ب- تهيه وسائل كار مانند بذر و كود و ابزار كار و ماشين الات كوچك و با قيمت ارزان و واگذاري اين وسائل در اختيار كشاورزان و پيشه ور به نرخ خريد با بهره مناسب.
2- سود سهام.
سود سهام حداكثر محدود به ميزان 6 درصد در سال ميباشد و مازاد سود به حساب ذخيره احتياطي منظور مي شود.
تبصره- صندوق هاي روستائي موظفند براي توسعه عمليات خود و تامين زيان هاي احتمالي هر سال مازاد در آمد خود را به عنوان ذخيره احتياطي قابل تقسيم بين شركاء نموده و درصورت انحلال صندوق به شركتهاي تعاوني يا صندوق هاي عمران و تعاون كه از طرف بانك كشاورزي تعيين خواهد شد منتقل مي شود.
3- نرخ معاملات
نرخ بهره معاملات مذكور در بند 1 حداكثر نبايد از صدي 7 و نيم در سال تجاوز نمايد.
4- حد نصاب معاملات
حداكثر اعتباراتي كه صندوقهاي روستائي بصورت بند الف و ب كشاورزان و پيشه وران اعطاء مينمايند از ده هزار ريال تجاوزنمايد.
5- صندوقهاي روستائي كه به هدايت بانك كشاورزي تشكيل ميشوند موظفند اساسنامه و عمليات خود را با نمونه هائي كه از طرف بانك مذكور تهيه مي شود تطبيق داده و از دستورهاي بانك تبعيت نمايند.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1332/11/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران