تصويبنامه در مورد چگونگي اجراي آئين نامه آموزشي كارگران در كارگاههاي شركت ملي نفت ايران


شماره 40844 20و11و32
وزارت كار
نظر به اين كه اجراي آئين نامه آموزشي كارگران مصوب 17و 8 و32 در كارگاههاي شركت ملي نفت كه از لحاظ سازمان كارگري با ساير كارگاههاي كشور تفاوت دارد در بعضي مواد دچار اشكال گرديد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 16905 مورخ 29و10و32 وزارت كار در جلسه مورخ 19و11و32 تصويب نمودند كه وزارت كار مجاز است در مواردي كه اجراي آئين نامه آموزش كارگران در كارگاههاي تابعه شركت ملي نفت دچار محظور گردد با توافق شركت ملي نفت ترتيب مقتضي براي آئين نامه مذكور را بدهد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخستوزير

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1332/11/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران