تصويبنامه به منظور كمك به نان مستمندان بندرعباس


شماره 40390 18و11و32
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخه 17و11و32 بنا به پيشنهاد شماره 93609-13و11و32 وزارت دارائي تصويب نمودند به منظور كمك به نان مستمندان بندرعباس مقدار ده تن گندم از موجودي غلات دولتي در عباسي مجانا و بلاعوض به اهالي مستمند شهر كه استحقاق و عدم توانائي خريد آنان از طرف كميسيون مركب از نمايندگان فرمانداري- دارائي- دادگستري- و دو نفر معتمدين محلي و نماينده اداره غله در محل تصديق شده باشد توزيع شود دولت پس از افتتاح دوره هيجدهم مجلس شورايملي مجوز قانوني اين طرح را تحصيل نمايد.
تصويبنامه در دفتر نخستوزير است.
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1332/11/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران