قانون راجع به استخدام فارغ التحصيلهاي مدارس متوسطه و مدارس عاليه حقوق و فلاحتي در وزارت داخله و پرداخت حق الكفاله


ماده اول - وزارت داخله مجاز است از فارغ التحصيلهاي مدارس متوسطه با
رتبه دو و مدارس عاليه حقوق و فلاحتي با رتبه سه به خدمت وزارت داخله قبول
نمايد.
ماده دوم - وزارت داخله مجاز است براي مشاغلي كه بتواند در حدود رتبه
آن شغل ماموري معين نمايد به اشخاصي كه رتبه كمتري دارند كفالت داده و
حق الكفاله بدهد.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه شانزدهم فروردين ماه يك هزار
و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1314/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران