قانون اصلاح بودجه 1312 تشكيلات كل نظميه


ماده واحده - وزارت ماليه مجاز است كه مبلغ يكصد هزار ريال از اعتبار
ماده 1 فصل اول بودجه سال 1312 تشكيلات كل نظميه كسر و به ماده 10(اعتبار
ترميم و كسر مواد 1 الي 9) اضافه نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم دي ماه يك هزار
و سيصد و دوازده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1312/10/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران