قانون راجع به غير قابل تميز بودن بعضي از محكوميتهاي جزايي


ماده واحده - جز در امور جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه به موجب باب
دوم قانون مجازات يا به موجب قوانين جزايي ديگر پيش بيني شده است در ساير
امور جنحه محكوميتهاي به جزاي نقدي و همچنين محكوميتهاي به دو ماه يا
كمتر از دو ماه حبس تاديبي اعم از اين كه متضمن محكوميت به جزاي نقدي نيز
باشد يا نه غير قابل تميز خواهد بود - به محكوميتهاي مذكور فوق جز آن چه
كه به موجب ماده 19 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 23 اسفند ماه 1312
مقرر است هيچ قسم اثر جزائي از قبيل محروميت از بعضي حقوق اجتماعي و
تكرار جرم و غيره مترتب نمي گردد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/03/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران