قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه اوزونماده واحده - كنوانسيون وين در مورد حفاظت از لايه اوزون مشتمل بر يك
مقدمه و 21 ماده و 2 ضميمه و نيز متن پروتكل مونرآل در مورد مواد كاهنده
لايه اوزون مصوب 16 سپتامبر 1987 (سال 1366 شمسي ) (از ملحقات كنوانسيون
وين در مورد حفاظت از لايه اوزون ) به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد
الحاق آن داده مي شود.
كنوانسيون وين براي حفاظت از لايه اوزون
مقدمه
طرفهاي اين كنوانسيون
با علم به اثر بالقوه زيان آور دگرگوني هاي لايه اوزون بر زندگي انسان و
محيط زيست ، با تذكار مقررات مربوط در اعلاميه كنفرانس سازمان ملل درباره
محيط زيست انسان و به ويژه اصل 21، كه پيش بيني كرده است تطبق منشور ملل
متحد و اصول حقوق بين الملل ، دولتها كاملا حق دارند تا در چهارچوب مقررات
محيط زيستي خود از منابع خود بهره برداري كنند، و نيز مسئولند تضمين كنند
كه فعاليتهاي انجام شده در حيطه صلاحيت يا كنترل آنها موجب زيان به محيط
زيست كشورها يا مناطق خارج از محدوده صلاحيت ملي آنها نباشدت.
با توجه به اوضاع و احوال و شرايط خاص كشورهاي در حال توسعه ،
با توجه به كارها و مطالعات در حال انجام در سازمان هاي ملي و بين المللي و
به ويژه طرح جهاني اقدام درباره لايه اوزون مربوط به برنامه محيط زيست
سازمان ملل ، و نيز با توجه به تدابير احتياطي براي حفظ لايه اوزون كه در
سطوح ملي و بين المللي تاكنون اتخاذ شده است ، با علم به اين كه اقدامات
براي حفاظت لايه اوزون از گزند دگرگوني هاي ناشي از فعاليت هاي انسان مستلزم
همكاري و اقدامات بين المللي است و بايد مبتني بر ملاحظات علمي و فني مربوط
باشد، و نيز با علم به نياز به پژوهش بيشتر و مطالعات منظم به منظور
توسعه دانش علمي مربوط به لايه اوزون و اثرات زيان آور احتمالي ناشي از
تغييرات آن ، با تصميم براي حفظ بهداشت انسان و محيط زيست در مقابل اثرات
سو ناشي از تحولات لايه اوزون ، به نحو ذيل توافق نموده اند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اجراي اين كنوانسيون :
1 - تلايه اوزون ت به معني لايه اوزون جوي واقع در سطح فوق از لايه مرزي
سياره زمين است .
2 - تاثرات سوت به معني تغييرات در محيط فيزيكي يا تبيوتات از جمله
تغييرات اقليمي است كه بر سلامت انسان يا بر تركيب ، قابليت كسب مجدد نيرو
و حاصلخيزي اكوسيستم هاي طبيعي يا مصنوعي و يا بر مواد مفيد براي انسان
اثرات زيان آور جدي دارد.
3 - تتكنولوژي يا تجهيزات جايگزين ت يعني تكنولوژيها يا تجهيزاتي كه
استفاده از آنها كاهش يا از بين بردن كامل پخش اجسامي را كه اثرات بالفعل
و يا بالقوه سو بر لايه اوزون دارند امكان پذير مي سازد.
4 - تاجسام جايگزين ت يعني اجسامي كه اثرات سو بر لايه اوزون را كاهش
مي دهند، از بين مي برند و يا از بروز آنها جلوگيري مي نمايند.
5 - غير از مواردي كه در متن به گونه اي ديگر تصريح شده باشد تطرف ها و
اعضا و امضاكنندگان ت اين كنوانسيون به نحو مترادف به كار رفته اند.
6 - تسازمان يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي ت يعني سازماني كه به وسيله
دولتهاي منطقه معيني تشكيل شده است و نسبت به امور موضوع اين كنوانسيون
يا پروتكل هاي مربوط به آن واجد صلاحيت بوده و قانونا مجاز مي باشد كه طبق
آيين نامه هاي داخلي خود اسناد مربوطه را امضا، تصويب ، قبول و تاييد نموده
و يا به اسناد مربوطه ملحق گردد.
7 - ت پروتكل هات به معني پروتكل هاي اين كنوانسيون مي باشند.
ماده 2 - تعهدات كلي
1 - طرفها طبق مقررات اين كنوانسيون و پروتكل هاي معتبر كه عضويت آنها را
دارا مي باشند، اقدامات لازم را به منظور حفظ سلامت انسان و محيط زيست در
قبال اثرات بلافعل و يا بالقوه سو ناشي از فعاليت هاي انسان كه لايه اوزون
را دگرگون مي سازند يا ممكن است دگرگون سازند، معمول خواهند داشت .
2 - بدين منظور طرفها بر حسب امكانات در دسترس و توانايي هاي خود اقدامات
زير را معمول خواهند نمود:
الف - همكاري از طريق مشاهدات ، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر
و ارزيابي اثرات فعاليتهاي انسان بر لايه اوزون و اثرات تغييرات لايه اوزون
بر سلامت انسان و محيط زيست .
ب - اتخاذ تدابير مناسب قانوني و اداري و همكاري در هماهنگ سازي خط مشي هاي
شايسته جهت كنترل ، تحديد، تقليل يا جلوگيري از فعاليت هاي انساني تحت
اختيار و كنترل آنان ، هر گاه تشخيص داده شود كه اين فعاليت ها يقينا و يا
احتمالا موجد اثرات سويي هستند كه از دگرگوني يا دگرگوني محتمل لايه اوزون
ناشي مي گردد.
ت - همكاري در تدوين اقدامات ، رويه ها و ضوابط مورد توافق جهت اجراي اين
كنوانسيون ، به منظور تصويب پروتكل ها و الحاقيه ها.
ت - همكاري با ارگان هاي ذيصلاح بين المللي جهت اجراي موثر اين كنوانسيون و
پروتكل هايي كه عضو آنها مي باشد.
3 - مقررات اين كنوانسيون به هيچ وجه به حق اعضا نسبت به اتخاذ تدابير
داخلي ، طبق قوانين بين المللي ، علاوه بر آنهايي كه در بندهاي 1 و 2 فوق
بدان اشاره شده است ، لطمه وارد نمي سازد و نيز تاثيري در اقداماتي كه تا
كنون يكي از اعضا كنوانسيون انجام داده است نخواهد داشت ، مشروط به اين كه
اين تدابير و اقدامات با تعهداتشان به موجب اين كنوانسيون مغاير نبوده
باشد.
4 - اجراي اين ماده مبتني بر ملاحظات علمي و فني مربوطه خواهد بود.
ماده 3 - پژوهش و مشاهدات سيستماتيك
1 - اعضا تعهد مي نمايند كه عندالاقتضا انجام پژوهش و ارزيابي هاي علمي را
در خصوص موارد ذيل مستقيما و يا از طريق ارگانهاي ذيصلاح بين المللي آغاز
كنند يا در مورد آنها همكاري نمايند:
الف - فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي كه ممكن است لايه اوزون را تحت تاثير
قرار دهند.
ب - تندرستي انسان و اثرات ديگر زيست شناسي ناشي از دگرگوني هاي لايه اوزون
، به ويژه اثرات معلول تغييرات در تشعشعات ماورا بنفش خورشيد كه داراي
اثرات زيست شناسي مي باشد.
ت - اثرات اقليمي ناشي از دگرگوني هاي لايه اوزون .
ت - اثرات حاصل از هر گونه دگرگوني لايه اوزون و از هر گونه تغيير تبعي در
تشعشعات بر مواد طبيعي و صنعتي مفيد براي انسان .
ث - اجسام ، رويه ها، فرآيندها و فعاليت هايي كه ممكن است بر لايه اوزون اثر
بگذارند، و اثرات جمعي آنها.
ج - اجسام و تكنولوژي هاي جايگزين .
چ - امور اجتماعي ، اقتصادي مربوط.
و آنچه كه در الحاقيه هاي شماره 1 و 2 تشريح شده است .
20 - اعضا تعهد مي نمايند كه عندالاقتضا مستقيما يا از طريق ارگانهاي ذيصلاح
بين المللي و با توجه كامل به قوانين داخلي خود و فعاليت هاي جاري در سطوح
ملي و بين المللي برنامه هاي مشترك يا تكميلي جهت بررسي سيستماتيك وضع لايه
اوزون و ساير عوامل مربوط، كه در الحاقيه شماره 1 شرح داده شده است ،
برقرار نموده و يا گسترش دهند.
3 - اعضا متعهد مي شوند كه مستقيما يا از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين المللي
در مراقبت نسبت به جمع آوري ، ارزيابي و انتقال اطلاعات پژوهشي و مطالعاتي
از طريق مراكز ذيربط اطلاعاتي جهان به طور منظم و به موقع همكاري نمايند.
ماده 4 - همكاري در زمينه هاي حقوقي ، علمي و فني
1 - اعضا مي بايستي مبادله اطلاعات علمي ، فني ، اجتماعي ، اقتصادي ، تجاري و
حقوقي مربوط به اين كنوانسيون را كه در الحاقيه شماره 2 با تفصيل بيشتر
ذكر شده است تسهيل و ترغيب نمايند. اين گونه اطلاعات در دسترس سازمانهاي
مورد توافق اعضا قرار خواهند گرفت . چنانچه تامين كننده اطلاعات آنها را
محرمانه اعلام كرده باشد، هر يك از سازمانهاي دريافت كننده اطلاعات بايد در
عدم افشاي اطلاعات مزبور مراقبت و آنها را به نحوي ضبط و ربط نمايد كه قبل
از قرار دادن آنها در دسترس همه اعضا جنبه محرمانه بودن آنها ملحوظ و
مراعات گرديده باشد.
2 - اعضا بايد طبق قوانين و مقررات و عرف داخلي خود و به ويژه با در نظر
گرفتن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه در پيشبرد توسعه و انتقال تكنولوژي و
دانش مستقيما يا از طريق سازمانهاي بين المللي ذيصلاح ، همكاري نمايند. اين
همكاري بايد بخصوص از طريق ذيل انجام گردد:
الف - تسهيل در كسب تكنولوژي هاي جايگزين توسط طرف هاي ديگر.
ب - تامين اطلاعات در خصوص تكنولوژيها و تجهيزات جايگزين و فراهم آوردن
دستورالعمل ها و جزوه هاي راهنماي خاص آنها.
ت - تامين تجهيزات و امكانات لازم براي پژوهش و مطالعات سيستماتيك .
ت - آموزش مناسب پرسنل علمي و فني .
ماده 5 - انتقال اطلاعات
اعضا مي بايستي در چهارچوب روش و مقاطع زماني تعيين شده در جلسات اعضاي
اسناد خاص ، اطلاعات مربوط به تدابير اتخاذ شده توسط خود را براي اجراي اين
كنوانسيون و پروتكل هايي كه عضويت آنها را دارند، از طريق دبيرخانه به
كنفرانس امضاكنندگان (مصوبه حاضر) موضوع ماده 6 آتي الذكر منتقل نمايند.
ماده 6 - كنفرانس امضاكنندگان
1 - بدينوسيله يك كنفرانس امضاكنندگان تشكيل مي شود كه نخستين جلسه آن به
وسيله دبيرخانه اي كه به طور موقت به موجب ماده 7، حداكثر يك سال پس از به
اجرا درآمدن اين كنوانسيون ، تعيين مي گردد، منعقد خواهد گرديد. بعد از آن
جلسات عادي كنفرانس امضاكنندگان بايد به فواصل مرتب ، كه توسط خود كنفرانس
و در نخستين جلسه آن تعيين خواهد شد، منعقد مي گردد.
2 - تاريخ جلسات فوق العاده كنفرانس امضاكنندگان به تشخيص خود كنفرانس يا
بر اساس درخواست كتبي هر يك از اعضا تعيين خواهد شد، مشروط به آنكه
درخواست ظرف شش ماه بعد از ارسال توسط دبيرخانه مورد تاييد حداقل يك سوم
اعضا قرار گيرد.
3 - كنفرانس امضاكنندگان مي بايستي به اتفاق آرا و آيين نامه هاي اجرايي و
مالي براي خود و ارگانهاي فرعي كه ممكن است تشكيل دهد و همچنين مقررات
مالي حاكم بر انجام وظيفه دبيرخانه را مورد موافقت و تصويب قرار دهد.
4 - كنفرانس امضاكنندگان مي بايستي در اجراي اين كنوانسيون مراقبت و نظارت
مستمر اعمال نموده و علاوه بر آن مي بايستي :
الف - نحوه و فواصل زماني انتقال اطلاعات موضوع ماده 5 را تعيين نموده و
اطلاعات مزبور و همچنين گزارشهاي تسليمي از طرف ارگان هاي فرعي خود را مورد
بررسي قرار دهد.
ب - اطلاعات علمي مربوط به لايه اوزون ، دگرگوني احتمالي آن و اثرات بالقوه
چنين دگرگونيهاي را مورد بررسي قرار دهد.
ت - طبق ماده 2، در هماهنگي خط مشي ها، سياستها تدابير مناسب اتخاذ شده
جهت تقليل و پخش و نشر موادي كه موجد دگرگوني لايه اوزون مي گردند، مساعدت
و توصيه هاي لازم را در مورد اقدامات مربوط به اين كنوانسيون ارائه
نمايند.
ت - طبق مواد 3 و 4 برنامه هايي براي پژوهش ، مطالعات منظم ، همكاري هاي علمي
و تكنولوژي ، مبادله اطلاعات و انتقال تكنولوژي و دانش ، تدوين نمايند.
ث - طبق مواد 9 و 10، در صورت لزوم اصلاحيه هايي بر اين كنوانسيون و
الحاقيه هاي آن مورد مطالعه و تصويب قرار دهند.
ج - اصلاح هر پروتكل و هر الحاقيه آن را مورد بررسي قرار دهند و در صورت
اتخاذ تصميمي در اين زمينه ، توصيه هاي خود را به طرفهاي ذيربط پروتكل
ارائه دهند.
چ - طبق ماده 10، الحاقيه هاي اضافي به اين كنوانسيون را مورد بررسي و در
صورت لزوم مورد تصويب قرار دهند.
ح - طبق ماده 8 پروتكل هايي را مورد بررسي و در صورت لزوم تصويب قرار
دهند.
خ - به منظور اجراي اين كنوانسيون در صورت لزوم ارگانهاي فرعي تشكيل
دهند.
د - عندالاقتضا خدمات سازمانهاي بين المللي ذيصلاح و كميته هاي علمي به ويژه
سازمان هواشناسي جهاني ، سازمان بهداشت جهاني و همچنين كميته هماهنگ كننده
مربوط به لايه اوزون را در پژوهش هاي علمي ، مطالعات سيستماتيك و فعاليتهاي
ديگر مربوط به اهداف كنوانسيون درخواست و حسب مورد از اطلاعات كسب شده از
اين سازمانها و كميته ها استفاده نمايند.
ذ - هر گونه اقدامي اضافي را كه ممكن است براي نيل به اهداف اين
كنوانسيون لازم گردد مورد توجه قرار دهند.
5 - سازمان ملل متحد، ارگانهاي تخصصي آن و سازمان بين المللي انرژي اتمي و
نيز هر كشوري كه طرف اين كنوانسيون نيست ، مي توانند نمايندگاني را به
عنوان ناظر در جلسات كنفرانس امضاكنندگان داشته باشند، هر سازمان يا
ارگان ، واجد شرايط در زمينه هاي مربوط به حفظ لايه اوزون اعم از ملي و
بين المللي ، دولتي يا غير دولتي ، كه تمايل خود را به اعزام نماينده به
عنوان ناظر در كنفرانس امضاكنندگان به دبيرخانه اطلاع داده است ، مي تواند
در جلسات كنفرانس شركت نمايد، مگر آنكه حداقل يك سوم اعضاي حاضر با اين
امر مخالفت ورزند. پذيرش و شركت ناظران تابع آيين نامه مصوب در كنفرانس
امضاكنندگان خواهد بود.
ماده 7 - دبيرخانه
1 - وظايف دبيرخانه به قرار ذيل خواهد بود:
الف - ترتيب دادن جلسات پيش بيني شده در موارد 6، 8، 9، 10 و تامين خدمات
مربوط به آنها.
ب - تهيه و ارسال گزارشهايي بر اساس اطلاعات دريافت شده طبق مواد 4 و 5 و
نيز بر پايه اطلاعات حاصل از جلسات ارگانهاي فرعي كه به موجب ماده 6 تشكيل
شده اند.
ت - انجام وظايف محوله به آن به موجب هر پروتكل .
ت - تهيه گزارش درباره فعاليت هايي كه در ايفاي وظايف خود به موجب اين
كنوانسيون انجام داده است و ارائه آن گزارشها به كنفرانس امضاكنندگان .
ث - برقراري هماهنگيهاي لازم با ساير ارگانهاي بين المللي مربوط و به ويژه
تمهيد ترتيبات قراردادي و اداري ، حسب ضرورت ، براي ايفاي موثر وظايف خود.
ج - ايفا وظايف ديگري كه كنفرانس امضاكنندگان تعيين نمايد.
2 - وظايف دبيرخانه تا پايان اولين جلسه عادي كنفرانس امضاكنندگان كه طبق
ماده 6 منعقد خواهد گرديد، موقتا توسط برنامه محيط زيست سازمان ملل ايفا
خواهد گرديد.
كنفرانس امضاكنندگان در اولين جلسه عادي خود دبيرخانه را از ميان
سازمانهاي بين المللي موجود و ذيصلاحي تعيين خواهد كرد كه تمايل خود را
نسبت به ايفاي وظايف دبيرخانه به موجب اين كنوانسيون اعلام داشته اند.
ماده 8 -
1 - كنفرانس امضاكنندگان مي تواند در جلسه خود پروتكلهايي را طبق ماده 2
تصويب كند.
2 - متن كليه پروتكلهاي پيشنهادي توسط دبيرخانه لااقل شش ماه قبل از چنين
جلسه اي به اطلاع امضاكنندگان خواهد رسيد.
ماده 9 - اصلاح كنوانسيونها و پروتكلها
1 - هر يك از اعضا مي تواند اصلاح اين كنوانسيون يا هر يك از پروتكلهاي
آنرا پيشنهاد نمايد. در اين اصلاحيه ها بايد ملاحظات علمي و فني مد نظر قرار
گيرد.
2 - اصلاحيه هاي اين كنوانسيون در جلسه كنفرانس امضاكنندگان مورد قبول قرار
خواهد گرفت . اصلاحيه هاي مربوط به پروتكل در جلسه اعضاي آن پروتكل خاص
پذيرفته خواهد گرديد. به جز مواردي كه به نحو ديگري در پروتكل پيش بيني
شده باشد، متن هر اصلاحيه پيشنهادي كنوانسيون حاضر يا هر پروتكل توسط
دبيرخانه حداقل شش ماه پيش از جلسه اي كه براي تصويب آن در نظر گرفته شده
است ، به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
3 - امضاكنندگان به منظور نيل به اتفاق نظر در قبول هر يك از اصلاحيه هاي
پيشنهادي مربوط به اين كنوانسيون ، كوشش هاي لازم را مبذول خواهند داشت .
چنانچه عليرغم كليه كوششهاي به عمل آمده توافقي حاصل نگردد، به عنوان
آخرين اقدام ، اصلاحيه با راي اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر و دارنده حق راي
مورد تاييد قرار گرفته و توسط مرجع امانت دار جهت تاييد، تصويب و پذيرش به
كليه اعضا تسليم خواهد گرديد.
4 - روش مذكور در بند 3 فوق در مورد اصلاحيه هاي وارده به كليه پروتكلها
قابل اعمال است . ولي فقط احراز دو سوم اكثريت امضاكنندگان آن پروتكل كه
در جلسه حاضر و صاحب راي مي باشند، براي تصديق و تصويب آن كفايت مي نمايد.
5 - تصويب ، تاييد و پذيرش اصلاحيه ها كتبا به اطلاع مرجع امانت دار خواهد
رسيد. اصلاحيه هاي پذيرفته شده طبق بندهاي 3 و 4 فوق ، در نودمين روز بعد از
وصول اعلاميه تصويب ، تاييد و پذيرش اصلاحيه ها از جانب حداقل سه چهارم
امضاكنندگان اين كنوانسيون يا حداقل دو سوم اعضاي پروتكل مربوط به مرجع
امانت دار، نسبت به اعضاي پذيرنده آنها قابل اجرا خواهد بود، مگر آنكه به
نحو ديگري در پروتكل پيش بيني شده باشد. اصلاحيه هاي مزبور نسبت به هر يك از
اعضا ديگر در نودمين روز پس از آنكه آن عضو مدارك مربوط به تصويب ، تاييد
و پذيرش اصلاحيه ها را تقديم داشت ، لازم الاجرا خواهد گرديد.
6 - به منظور اجراي اين ماده تاعضاي حاضر و صاحب راي ت به معني طرفهاي
حاضر در جلسه مي باشد كه راي مثبت يا منفي مي دهند.
ماده 10 - تصويب و اصلاح الحاقيه ها
1 - الحاقيه هاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل ، حسب مورد جز لايتجزاي اين
كنوانسيون يا پروتكل خواهد بود و در صورتي كه به نحوي ديگر تصريح نشده
باشد، اشاره به اين كنوانسيون يا پروتكلهاي آن به منزله اشاره به
الحاقيه هاي آنها نيز خواهد بود. اين الحاقيه ها به امور و مسائل علمي ، فني
و اداري محدود خواهد بود.
2 - جز در مواردي كه پروتكل در مورد الحاقيه هاي خود به نحو ديگري پيش بيني
نموده باشد، رويه ذيل در خصوص پيشنهاد، تصويب و به اجرا درآمدن
الحاقيه هاي منضم به اين كنوانسيون يا به الحاقيه هاي هر پروتكل قابل اجرا
خواهد بود:
الف - الحاقيه هاي منضم به كنوانسيون حاضر طبق رويه مذكور در بندهاي 2 و 3
ماده 9 پيشنهاد و تصويب خواهد شد، در حالي كه الحاقيه هاي پروتكلها طبق
رويه مندرج در بندهاي 2 و 4 ماده 9 پيشنهاد و پذيرش مي گردند.
ب - هر طرفي كه قادر نباشد يك الحاقيه اضافي به اين كنوانسيون يا يك
الحاقيه به هر پروتكلي كه خود طرف آن است تصويب نمايد، بايد مرجع
امانت دار را ظرف مدت شش ماه از تاريخ اعلام تصويب از طرف مرجع امانت دار،
از اين امر مطلع سازد، مرجع مزبور مي بايستي بدون تاخير همه اعضا را از
دريافت اين اعلام تصويب آگاه سازد. هر يك از اعضا مي تواند در هر زمان به
جاي مخالفت قبلي خود، اعلام تصويب نمايد و الحاقيه ها از آن زمان براي آن
طرف لازم الاجرا خواهد گرديد.
ت - به محض انقضاي شش ماه از تاريخ ارسال اطلاعيه از طرف مرجع امانت دار،
الحاقيه براي همه طرفهاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل مربوط، كه اطلاعيه اي
طبق مفاد بند (ب ) فوق ، تسليم نكرده اند قابل اجرا خواهد گرديد.
3 - پيشنهاد، تصويب و لازم الاجرا گرديدن اصلاحيه هاي الحاقيه هاي اين
كنوانسيون يا هر يك از پروتكلهاي آن تابع روش مذكور براي پيشنهاد، تصويب
و لازم الاجرا گرديدن الحاقيه هاي كنوانسيون يا الحاقيه هاي پروتكلها خواهد
بود و الحاقيه ها و اصلاحيه ها تا زماني كه اصلاحيه اين كنوانسيون يا پروتكل
مربوط به مرحله اجرا درنيامده است ، لازم اجرا نخواهد شد.
4 - هر گاه يك الحاقيه اضافي يا يك اصلاحيه الحاقي موكول به اصلاحيه اي بر
اين كنوانسيون يا يك پروتكل گردد، الحاقيه اضافي يا اصلاحيه الحاقي تا
زماني كه اصلاحيه اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط به مرحله اجرا در نيامده
است ، لازم الاجرا نخواهد شد.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات
1 - در صورت بروز اختلاف بين امضاكنندگان ، در مورد تفسير يا اجراي اين
كنوانسيون ، طرفهاي ذيربط مي بايستي از طريق مذاكره به حل و فصل آن مبادرت
ورزند.
2 - هر گاه طرفهاي ذيربط نتوانند از طريق مذاكره به حل و فصل اختلاف نائل
آيند، مي توانند مشتركا مساعي جميله و يا وساطت شخص ثالثي را تقاضا
نمايند.
3 - هنگام تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق اين كنوانسيون ، يا هر زمان بعد
از آن ، يك دولت يا سازمان يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي مي تواند كتبا به
مرجع امانت دار اعلام دارد كه در مورد اختلافي كه هنوز طبق بندهاي 1 و 2 فوق
حل نشده است ، يك و يا دو طريق اجباري حل و فصل اختلاف مشروحه در ذيل را
خواهد پذيرفت :
الف - داوري طبق روش مصوب در اولين جلسه عادي كنفرانس امضاكنندگان .
ب - تسليم اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري .
4 - هر گاه اعضا كنوانسيون طبق بند 3 فوق اين روش و يا هر روش ديگري را
نپذيرند، اختلاف حسب بند 5 به سازش ارجاع مي شود، مگر آنكه اعضا به نحو
ديگري توافق نمايند.
5 - كميسيون سازش به درخواست يكي از طرفهاي اختلاف تشكيل مي شود، كميسيون
مركب خواهد بود از تعداد مساوي اعضا تعيين شده از جانب هر يك از طرفهاي
ذيربط و رئيس كميسيون مشتركا به وسيله اعضا منصوب هر طرف انتخاب خواهد
گرديد. راي كميسيون قطعي و توصيه آميز مي باشد و طرفها مي بايستي آنرا با
حسن نيت مورد توجه قرار دهند.
6 - مفاد اين ماده در مورد هر پروتكل ديگري قابل اجرا بوده مگر آنكه در
پروتكل مربوط به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.
ماده 12 - امضا
اين كنوانسيون براي امضاي دولتها يا سازمان منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي
در وزارت امور خارجه فدرال جمهوري اتريش در وين از تاريخ 22 مارس 1985 تا
21 سپتامبر 1985 و در مقر اصلي سازمان ملل متحد در نيويورك از 22 سپتامبر
1985 تا 21 مارس 1986 مفتوح خواهد بود.
ماده 13 - تصويب ، پذيرش يا موافقت
1 - اين كنوانسيون و كليه پروتكلهاي آن تابع مقررات تصويب ، پذيرش يا
موافقت دولتها يا سازمانهاي منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي خواهد بود.
مدارك مربوط به تصويب ، پذيرش يا موافقت نزد مرجع امانت دار توديع خواهد
گرديد.
2 - هر سازماني كه در بند 1 فوق به آن اشاره شده است و به عضويت اين
كنوانسيون يا هر پروتكل منضم به آن درمي آيد، بدون آنكه دولتهاي عضو آن
سازمان امضاكننده كنوانسيون باشند، مكلف به اجراي تعهدات موضوع كنوانسيون
يا پروتكل آن ، حسب مورد خواهد بود. در مورد سازمانهايي كه يك يا چند دولت
عضو آنها عضو كنوانسيون يا پروتكل مربوطه مي باشند. سازمان و دولتهاي عضو
آن در مورد مسئوليتهاي مربوط به ايفاي تعهدات خود به موجب كنوانسيون يا
پروتكل ، حسب مورد، تصميم خواهند گرفت .
در اين گونه موارد، سازمان و دولتهاي عضو حق نخواهند داشت حقوق تحت
كنوانسيون يا پروتكل مربوط را تواما اعمال نمايند.
3 - سازمانهاي مذكور در بند 1 فوق مي بايستي در اسناد مربوط به تصويب ،
پذيرش و موافقت خود حدود صلاحيت خود را نسبت به امور موضوع كنوانسيون يا
پروتكل مربوطه اعلام نمايند. همچنين اين سازمانها مي بايستي مرجع امانت دار
را از هر گونه تغيير در حدود صلاحيتشان مطلع كنند.
ماده 14 - الحاق
1 - از زماني كه مهلت امضا كنوانسيون حاضر يا پروتكل مربوطه منقضي مي گردد
و هر پروتكل مربوط به آن براي الحاق توسط دولتها و سازمانهاي منطقه اي
يكپارچه سازي اقتصادي مفتوح خواهد بود.
مدارك الحاق مي بايستي نزد مرجع امانت دار ايداع گردد.
2 - سازمانهاي مورد اشاره در بند 1 فوق مي بايستي در مدارك الحاق خود حدود
صلاحيت خود را نسبت به امور موضوع كنوانسيون يا پروتكل مربوطه اعلام
نمايند. اين سازمانها نيز مي بايستي مرجع امانتدار را از هر گونه تغييرات
عمده در حدود صلاحيت خود مطلع سازند.
3 - مقررات بند 2 ماده 13، نسبت به سازمانهاي منطقه اي يكپارچه سازي
اقتصادي كه به اين كنوانسيون يا هر پروتكل مربوط به آن ملحق مي شوند،
اعمال خواهد گرديد.
ماده 15 - حق راي
1 - هر يك از امضاكنندگان اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط به آن حق يك راي
خواهد داشت .
2 - جز در مورد پيش بيني شده در بند 1 فوق ، سازمانهاي منطقه اي يكپارچه سازي
اقتصادي مي بايستي حق خود را در اموري كه در حيطه صلاحيتشان است ، با دادن
تعدادي راي مساوي ، تعداد دولتهاي عضو خود كه اعضاي كنوانسيون يا پروتكل
مربوط بدان هستند اعمال نمايند. هر گاه دولتهاي عضو آنها حق راي خود را
اعمال كرده باشند، اين سازمانها نمي بايستي از حق راي خود استفاده نمايند
و بالعكس .
ماده 16 - ارتباط بين كنوانسيون و پروتكل هاي آن
1 - يك دولت يا يك سازمان منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي نمي تواند به عضويت
يك پروتكل درآيد، مگر آنكه از قبل طرف كنوانسيون بوده و يا در همان زمان
به عضويت آن داخل شود.
2 - تصميمات مربوط به هر پروتكل فقط مي بايستي به وسيله طرفهاي آن پروتكل
اتخاذ گردد.
ماده 17 - لازم الاجرا گرديدن
1 - كنوانسيون حاضر در نودمين روز پس از تاريخ ايداع بيستمين سند مربوط
به تصويب ، پذيرش موافقت يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2 - كليه پروتكلها، جز در مواردي كه به نحو ديگري پيش بيني شده باشد در
نودمين روز پس از تاريخ ايداع يازدهمين سند تصويب ، پذيرش يا موافقت با
پروتكل يا الحاق بدان لازم الاجرا خواهد گرديد.
3 - براي هر طرفي كه اين كنوانسيون را پس از ايداع بيستمين سند تصويب ،
پذيرش موافقت يا الحاق ، تصويب قبول و يا تاييد مي كند يا بدان ملحق مي شود،
كنوانسيون در نودمين روز بعد از تاريخ ايداع مدارك تصويب ، پذيرش ، موافقت
يا الحاق آن طرف لازم الاجرا خواهد گرديد.
4 - جز در مواردي كه به نحو ديگري در پروتكل قيد شده باشد كليه پروتكلها
براي طرفي كه بعد از لازم الاجرا شدن آن طبق بند 2 فوق آنرا تصويب ، قبول و
يا تاييد مي كند يا بدان ملحق مي گردد.
در نودمين روز بعد از تاريخ ايداع مدارك تصويب ، پذيرش ، موافقت يا الحاق
توسط آن طرف يا در تاريخي كه كنوانسيون براي آن طرف قابل اجرا مي شود، هر
كدام ديرتر باشد، لازم الاجرا مي گردد.
5 - به منظور اجراي بند 1 و 2 فوق هر يك از مدارك ايداع شده توسط يك
سازمان منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي به عنوان مدرك اضافي بر مداركي كه
دولتهاي عضو آن سازمان ايداع كرده اند، محسوب نخواهد شد.
ماده 18 - شروط
هيچ شرطي در اين كنوانسيون پيش بيني نشده است .
ماده 19 - رجوع
1 - در هر زمان پس از چهار سال از تاريخ لازم الاجرا گرديدن اين كنوانسيون
براي يكي از اعضا عضو مزبور مي تواند با اعلام كتبي به مرجع امانت دار از
الحاق خود به كنوانسيون رجوع نمايد.
2 - جز در مواردي كه به نحو ديگري در پروتكل پيش بيني شده باشد، در هر
زمان پس از چهار سال از تاريخ لازم الاجرا گرديدن پروتكل براي يكي از اعضا
عضو مزبور مي تواند با اعلام كتبي به مرجع امانت دار الحاق خود به پروتكل را
مسترد دارد.
3 - چنين رجوع بعد از انقضاي يك سال از تاريخ وصول آن توسط مرجع
امانت دار، يا هر تاريخ بعدي كه در اعلاميه رجوع مشخص شده باشد، موثر خواهد
بود.
4 - رجوع هر طرفي از الحاق خود به اين كميسيون ، به منزله رجوع آن طرف از
كليه پروتكلهايي است كه عضويت آن را داشته است .
ماده 20 - مرجع امانت دار
1 - دبير كل سازمان ملل متحد وظايف امانت دار اين كنوانسيون و هر پروتكل
مربوط به آن را به عهده خواهد داشت .
2 - مرجع امانت دار اعضاي كنوانسيون را به ويژه از موارد ذيل مطلع خواهد
ساخت :
الف - امضاي اين كنوانسيون و هر پروتكل مربوط به آن و ايداع مدارك تصويب ،
پذيرش ، موافقت يا الحاق طبق مواد 13 و 14.
ب - تاريخي كه كنوانسيون و هر پروتكل مربوط به آن طبق ماده 17 لازم الاجرا
خواهد گرديد.
ت - اعلاميه هاي رجوع انجام شده طبق ماده 19.
ت - اصلاحيه هاي مصوبه در خصوص كنوانسيون يا هر پروتكل مربوط به آن ، پذيرش
آنها توسط اعضا و تاريخ لازم الاجرا گرديدن آنها طبق ماده 9.
ث - كليه مكاتبات مربوط به تصويب و موافقت با الحاقيه ها و اصلاحيه
الحاقيه ها طبق ماده 10.
ج - اطلاعيه هاي سازمان منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي در مورد حدود صلاحيت
آنها نسبت به امور موضوع اين كنوانسيون و يا هر پروتكل مربوط به آن و
همچنين تغييرات انجام شده در آنها.
چ - اعلاميه هاي تسليم شده طبق بند 3 ماده 11.
ماده 21 - متون معتبر
اصل اين كنوانسيون كه به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و
اسپانيايي تهيه گرديده و كليه آنها از اعتبار واحدي برخوردارند مي بايستي
نزد دبير كل سازمان ملل متحد ايداع شود.
در تصديق و تسجيل مراتب فوق ، اينجانب امضاكننده ذيل ، كه داراي اختيار لازم
در اين مورد هستم ، اين كنوانسيون را امضا نمودم .
منعقد در وين در تاريخ 22 مارس 1985
الحاقيه 1
پژوهش و مشاهدات علمي
1 - طرفهاي اين كنوانسيون تصديق مي نمايند كه مسائل عمده علمي به قرار ذيل
است :
الف - دگرگوني لايه اوزون منجر به تغيير مقدار تشعشعات ماورا بنفش خورشيدي

داراي اثرات زيست شناسي B - VU مي گردد و اين تشعشعات چون به سطح زمين
مي رسد عواقب بالقوه اي براي سلامت انسان ، ارگانيسم ها، اكوسيستم ها و مواد
مفيد براي انسان در بر دارد.
ب - تغييرات توزيع عمودي اوزون مي تواند تغييراتي در ساختار دماي جو پديد
آورده و عواقب بالقوه اي در آب و هوا و اقليم داشته باشد.
2 - امضاكنندگان كنوانسيون مي بايستي طبق ماده 3 در انجام پژوهش و مشاهدات
علمي و تنظيم و تدوين پيشنهادات خود جهت تحقيقات و مطالعات در زمينه هاي
ذيل همكاري نمايند:
الف - پژوهش در فيزيك و شيمي جو (اتمسفر)
1 - الگوهاي نظري جامع ، توسعه بيشتر الگوهايي كه تاثيرات متقابل بين
فرآيندهاي تشعشعي ، ديناميك و شيميايي را مورد توجه قرار مي دهد، بررسي
اثرات همزمان فعاليتهاي گوناگون انسان و آنچه به طور طبيعي روي مي دهد بر
اوزون اتمسفر، تفسير مجموعه هاي اطلاعات اندازه گيري ماهواره اي و غير
ماهواره اي ، ارزيابي هر گونه تغيير در روندهاي جوي و ژئوفيزيكي ، و توسعه
روشهايي براي مربوط ساختن تغيير اين شاخص ها در موارد خاص .
2 - مطالعات آزمايشگاهي در مورد نرخ ضرائب ، سطح مقطع جذب و مكانيسم
فرآيندهاي شيميايي يا فتوشيميايي در لايه هاي تروپوسفر و استراتوسفر،
اطلاعات طيف نگاري براي اطمينان از اندازه گيري هاي صحرايي در تمام نواحي
طيفي .
3 - اندازه گيريهاي صحرايي . غلظت و جريان گازهاي منابع اصلي اعم از اين كه
منشا طبيعي داشته يا معلول فعاليتهاي انسان باشد، مطالعات ديناميكي
اتمسفر اندازه گيريهاي همزمان ذرات ناشي از اعمال فتوشيميايي تا پائين ترين
سطح منتهي به لايه مرزي كه زمين با استفاده از سيستمهاي سنجش از دور محلي ،
مقايسه دستگاههاي اندازه گيري گوناگون با يكديگر از جمله اندازه گيريهاي
هماهنگ شده جمعي براي وسايل ماهواره اي ، ميدانهاي سه بعدي و اجزا كليدي
غير قابل اندازه گيري جوي ، جريان طيف خورشيدي و شاخصهاي هواشناسي .
4 - توسعه دستگاههاي ، از جمله دستگاههاي حس كننده براي اجرا غير قابل
اندازه گيري جوي شاخصهاي هواشناسي و جريان خورشيدي .
ب - پژوهش درباره اثرات بهداشتي ، اثرات زيست شناسي و تجزيه با انرژي
نوراني
1 - رابطه بين قرار گرفتن انسان در معرض تشعشعات مريي و ماورا بنفش
خورشيد و
الف - شيوع سرطان هاي پوستي ملانوما و غير ملانوما و
ب - اثرات بر سيستم هاي ايمني انسان .
2 - اثرات تشعشعات B - VU بر حسب طول موج به
الف - محصولات كشاورزي ، جنگلها و ساير اكوسيستم هاي زميني و
ب - زنجيره غذايي آبي و آبزيان و نيز ممانعت احتمالي توليد اكسيژن توسط
فيتوپلانكتونهاي دريايي .
3 - مكانيسم هايي كه تشعشعات B - VU طبق آنها بر مواد زيست شناسي گونه ها و
اكوسيستم ها عمل مي كند، از جمله ارتباط بين دوراژ نرخ دوراژ عكس العمل ،
ترميم نوري انطباق و حفاظت .
4 - مطالعات مربوط به اثرات طيفي و عكس العملهاي طيفي با استفاده از
تشعشعات چند رنگي به منظور در برگرفتن اثرات متقابل ممكن در تمام نواحي
مختلف طول موج .
5 - تاثير تشعشعات B - VU بر حساسيتها و فعاليتهاي گونه هاي زيست شناسي كه
براي تعادل بيوسفريك حائز اهميت هستند و فرآيندهاي پايه اي مانند فتوسنتز
و بيوسنتز.
6 - تاثير تشعشعات B - VU بر تجزيه مواد آلوده كننده توسط انرژي نوراني
مواد شيميايي كشاورزي و ساير مواد.
ج - پژوهش در مورد اثرات بر آب و هوا
1 - مطالعات نظري و مشاهده اي اثرات تشعشعي اوزون و ساير انواع غير قابل

اندازه گيري و اثر بر شاخصهاي اقليمي ، مانند دماي زمين و سطح اقيانوس
چگونگي ريزش هاي آسماني ، تبادل بين تروپوسفر و استراتوسفر.
2 - تحقيق درباره اثرات آن گونه عوامل اقليمي بر جنبه هاي مختلف فعاليت
انسان .
د - مشاهدات سيستماتيك درباره
1 - وضعيت لايه اوزون (يعني تغييرپذيري فضايي و زماني محتوي ستوني كل و
توزيع عمودي ) با استفاده از سيستم مشاهده جهاني اوزون بر اساس يكپارچه
كردن سيستم هاي ماهواره اي و زميني .
2 - غلظت گازهاي اصلي تروپرسفريك و استراتوسفريك براي لاتين خانواده هاي
كربن .
3 - دما از زمين تا مزوسفر ، با استفاده از سيستم هاي مستقر در زمين و نيز
سيستم هاي ماهواره اي .
4 - جريان نور خورشيد كه بر حسب طول موج كه به جو زمين مي رسد و تشعشع
حرارتي كه از زمين منعكس مي شود، با استفاده از اندازه گيريهاي ماهواره اي .
5 - جريان نور خورشيدي كه بر حسب طول موج كه محدوده طول موج ماورا بنفش
داراي اثرات بيولوژيكي (B - VU) به سطح زمين مي رسد.
6 - خصوصيات و توزيع آئروسول از زمين تا مزوسفر، با استفاده از سيستم هاي
مستقر در زمين ، هوابرد و ماهواره اي .
7 - متغيرهاي حائز اهميت اقليمي از طريق حفظ برنامه هاي اندازه گيري مدرن
هواشناسي در سطح زمين .
8 - انواع غير قابل اندازه گيري ، دماها، جريان نور خورشيدي و آئروسول ها،
با استفاده از روش هاي پيشرفته براي تفسير داده هاي جهاني .
3 - امضاكنندگان كنوانسيون مي بايستي با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه
كشورهاي در حال رشد در پيشبرد برنامه هاي آموزش مناسب علمي و فني مورد
لزوم همكاري نمايند تا از اين طريق در تحقيقات و مشاهدات سيستماتيك كه
خلاصه وار در اين الحاقيه بدان اشاره شده است مشاركت نمايند. و براي اين
منظور يابد به هماهنگ نمودن ابزار كار و روشهاي مشاهده براي ايجاد
مجموعه هاي قابل مقايسه و استاندارد شده اطلاعات علمي توجه خاصي مبذول
گردد.
4 - تصور بر اين است كه اجسام شيميايي طبيعي و انسان ساخته ذيل ، كه در
ذكر آنها رعايت اولويت نگرديده است ، تغييرات بالقوه اي در خواص شيميايي و
فيزيكي لايه اوزون پديد مي آورند:
الف - اجسام كاربني
1 - مونواكسيد كربن (OC)
مونواكسيد كربن منشاهاي مهم طبيعي و انسان ساخته دارد و تصور مي شود كه
نقش مستقيم عمده اي در فتوشيمي تروپوسفر و نقش غير مستقيم در فتوشيمي
استراتوسفر دارد.
2 - دي اكسيد كربن (گاز كربنيك ) (OC)
گاز كربنيك به طور عمده منشا طبيعي و انسان ساخته دارد و با تاثيرگذاري
بر ساختار دماي به اوزون استراتوسفر جو لطمه مي زند.
3 - متان (HC)
متان هم منشا طبيعي درد و هم منشا انساني و اوزون تروپوسفر و استراتوسفر
هر دو را تحت تاثير قرار مي دهد.
4 - انواع هيدروكربن غير متاني
انواع هيدروكربن غير متاني كه شامل تعداد بسياري از مواد شيميايي مي باشد
هم منشا طبيعي دارند و هم منشا انساني و نقش مستقيم در فتوشيمي تروپوسفر
و نقش مستقيمي در فتوشيمي استراتوسفر دارند.
ب - اجسام نيتروژني
1 - منواكسيد ازت (ON)
منابع عمده اكسيد ازت طبيعي است ، ولي فعاليتهاي انسان در اين زمينه اهميت
روزافزوني پيدا مي كند منواكسيد ازت منبع اصلي استراتوسفر است كه نقش
حياتي در كنترل كردن غلظت اوزون استراتوسفر ايفا مي نمايد.
2 - اكسيدهاي ازت (XON)
منابع زميني XON نقش مستقيم عمده اي فقط در فرآيندهاي فتوشيمي تروپوسفر و
نقش غير مستقيمي در فتوشيمي استراتوسفر دارند، در حالي كه تزريق XON
در نزديكي تروپوپوز (لايه بين تروپوسفر و استراتوسفر) ممكن است مستقيما
موجب تغيير در اوزون ، تروپوسفر و استراتوسفر فوقاني شود.
ج - تركيبات كلردار
3 LCFC
(0113 - CFC)3 LC
)CFC -11( CF4 CL2 )CFC - 411( C2 F3
آلكان هاي كاملا هالوژني شده ساخته انسان هستند و به عنوان منبع عمل مي كند
كه نقش حياتي در فتوشيمي اوزون ، به ويژه در ارتفاع 30 تا 50 كيلومتري
دارد.
2 - آلكان هاي نيمه هالوژنه مانند LC 3 HC(22-CFC) FC 2 FHC
3LCC 3HC
منابع LC 3HC طبيعي است در حالي كه ساير آلكان هاي نيمه هالوژنه مذكور در
فوق در اصل ساخته دست انسان است . اين گازها به عنوان منبع XOLC
استراتوسفر عمل مي نمايند.
د - اجسام برومين
آلكان هاي كاملا هالوژني شده ، مثلا RBFC
اين گازها انسان ساخته هستند و به عنوان منبع XORB عمل مي كنند كه به طريق
متشابه XOLC رفتار مي نمايند.
ه - تركيبات هيدروژني
1 - هيدروژن (2H)
هيدروژن ، با هر دو منشا طبيعي و انساني خود در فتوشيمي استراتوسفر نقش
اندكي ايفا مي كند.
2 - آب (O2H)
آب كه منشا طبيعي دارد، نقش حياتي در فتوشيمي تروپوسفر و نيز استراتوسفر
دارد. منابع محلي بخار آب در استراتوسفر شامل اكسيداسيون متان و تا حد
كمتري ، اكسيداسيون هيدروژن است .
الحاقيه 2
مبادله اطلاعات
1 - امضاكنندگان كنوانسيون تاكيد مي نمايند كه گردآوري و مبادله اطلاعات
عاملي مهم در نيل به اهداف كنوانسيون حاضر و حصول اطمينان از اين امر است
كه كليه اقداماتي كه در اين رابطه صورت مي گيرد مناسب و لازم مي باشند بنا
براين امضاكنندگان كنوانسيون بايد اطلاعات علمي ، اجتماعي ، اقتصادي ،
حرفه اي ، تجاري و حقوقي را مبادله نمايند.
2 - امضاكنندگان كنوانسيون در اخذ تصميم در مورد نوع اطلاعات قابل گردآوري
و مبادله بايد سودمندي اطلاعات و هزينه كسب آنها را در نظر داشته باشند.
امضاكنندگان همچنين تاييد مي نمايند كه همكاري موضوع اين الحاقيه بايد در
چهارچوب قوانين داخلي مقررات و رويه هاي مربوط به حقوق انحصاري ، اسرار
حرفه اي ، و حفظ اطلاعات محرمانه و مربوط به مالكيت انجام پذيرد.
3 - اطلاعات علمي
اين امر شامل اطلاعاتي است راجع به :
الف - پژوهشهاي برنامه ريزي شده و جاري ، اعم از دولتي و خصوصي ، به منظور
هماهنگي برنامه هاي پژوهشي جهت بهره گيري هر چه بهتر از امكانات و منابع
ملي و بين المللي .
ب - اطلاعات مربوط به پخش مواد و گازهاي مورد نياز براي پژوهش
ت - در نشريات معتبر علمي راجع به فيزيك و شيمي جو زمين و قابليت تحمل آن
براي پذيرش تغييرات ، به ويژه درباره وضع لايه اوزون و اثرات آن بر سلامت
انسان ، محيط زيست و اقليم ناشي از دگرگونيهاي حادث در طول زمان ، خواه در
كل محتوي ستوني اوزون و خواه توزيع عمودي آن .
ت - ارزيابي نتايج پژوهش و توصيه ها براي پژوهش هاي آينده .
4 - اطلاعات فني
اين بخش شامل اطلاعاتي است درباره :
الف - استفاده از مواد شيميايي و تكنولوژي جايگزين به منظور تقليل و پخش
مواد تغيير دهنده اوزون و پژوهشهاي جاري و طرح ريزي شده در حال انجام
مربوط به آن .
ب - محدوديتها و خطرات محتمل در استفاده از مواد شيميايي يا مواد ديگر و
يا تكنولوژيهاي جايگزين .
5 - اطلاعات اجتماعي - اقتصادي و بازرگاني درباره اجسام مذكور در الحاقيه
شماره 1
اين بخش شامل اطلاعاتي است درباره :
الف - توليد و ظرفيت توليد.
ب - كاربرد و الگوهاي .
ت - واردات و صادرات .
ت - هزينه ها، خطرات و فوائد فعاليت هاي انسان كه ممكن است به طور غير
مستقيم لايه اوزون را دگرگون سازد و اثرات اقدامات منظم كه جهت تحت كنترل
درآوردن اين فعاليتها انجام مي شود و يا مورد توجه قرار مي گيرد.
6 - اطلاعات حقوقي
اين بخش حاوي اطلاعاتي است در خصوص :
الف - قوانين ملي ، تدابير اداري و پژوهشهاي حقوقي مربوط به حفاظت از لايه
اوزون .
ب - موافقتنامه هاي بين المللي ، از جمله قراردادهاي دو جانبه ، مربوط به
حفاظت از لايه اوزون .
ت - روشها و شرايط صدور اجازه در دسترس قرار داشتن حق انحصاري مربوط به
حفاظت از لايه اوزون .
برنامه محيط زيست سازمان ملل
پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي شوند مصوبه نهايي
1987
1 - كنفرانس نمايندگان تام الاختيار درباره پروتكل مربوط به كلروفلوئور و
كربنها مربوط به كنوانسيون وين براي حفاظت از لايه اوزون ، طبق تصميم شماره
18/13 مورخ 23 ماه مه 1985 تصويب شده توسط شوراي يون? PENU ?وسط مدير
اجرايي برنامه محيط زيست سازمان ملل تشكيل گرديد.
2 - كنفرانس ، با مساعدت دولت كانادا از تاريخ 14 تا 16 سپتامبر 1987 در
مقر اصلي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در شهر مونرآل منعقد شد.
3 - همه كشورها براي شركت در اين كنفرانس دعوت شدند. دولتهاي ذيل دعوت را
پذيرفتند و در كنفرانس شركت جستند:
الجزيره ، آرژانتين ، استراليا، اتريش ، بلژيك ، برزيل ، بوركينافاسو، جمهوري
سوسياليستي سويتي بيلوروس ، كانادا، شيلي ، چين ، كلمبيا، كنگو، كاستاريكا،
چكسلواكي ، دانمارك ، يمن دمكراتيك ، مصر، فنلاند، فرانسه ، آلمان ، غنا،
يونان ، اندونزي ، اسرائيل ، ايتاليا، ژاپن ، كنيا، كره ، لوكزامبورگ ، مالزي ،
موريس ، مكزيك ، مراكش ، هلند، زلاند نو، نيجريه ، نروژ، پاناما، پرو،
فيليپين ، پرتغال ، سنگال ، اسپانيا، سوئد، سوئيس ، تايلند، توگو، تونس ،
اوگاندا، جمهوري سوسياليستي سويتي اوكرائين ، اتحاد جماهير شوروي ،
انگلستان ، ايالات متحده آمريكا، و ونزوئلا.
4 - جامعه اقتصادي اروپا نيز شركت نمود.
5 - ناظراني از دولتهاي زير جلسات مذاكرات كنفرانس حضور يافتند:
جمهوري دومينيكن ، اكوادور، مجارستان ، هند، كويت ، لهستان .
6 - ناظراني نيز از اين ارگانهاي سازمان ملل ، موسسات تخصصي و سازمانهاي
دولتي و غير دولتي در كنفرانس شركت كردند.
سازمان هواشناسي جهاني (OMW)، موافقتنامه علمي درباره تعرفه ها و تجارت
(TTAG) سازمان بين المللي هواپيمايي (OACI)، سازمان اتحاد افريقا، شوراي
جوامع اروپا(CEC)، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (DCEO) اتاق تجارت
بين المللي ، فدراسيون شركتهاي اروپايي آئروسول ، فدراسيون اروپايي صنعت
شيميايي ، جامعه سازندگان مواد شيميايي ، شوراي دفاع از منابع طبيعي ،
انستيتوي جهاني منابع و صندوق دفاع از محيط زيست ، صلح سبز (ecaep neerg)،
دوستداران زمين ، بنياد سياتل (كانادا) ، آزمايشگاههاي بين المللي واتو
(كانادا)، دكتر اف اي .هماني و همكاران (كانادا)، موسسه بين المللي سازندگان
اتومبيل ، اتحاد براي خط مشي مسوولانه SCFC، انستيتوي تهويه مطبوع و تبريد
(ايالات متحده آمريكا)، سازمان حمايت از محيط زيست (ايالات متحده آمريكا)،
انستيتوي خط مشي زيست محيطي اروپا، انجمن ملي حفاظت آتش ، دوپون كانادا،
گربلوف (كانادا)، محصولات شيميايي متحد، اينك ، نيروي هوايي ايالات متحده
آمريكا.
رسما توسط دكتر مصطفي ك . طلبا، مدير اجرايي يونت افتتاح گرديد.
در جريان مراسم افتتاح ، جناب آقاي تام مك ميلان ، وزير محيط زيست كانادا از
طرف آن دولت به شركت كنندگان در كنفرانس خير مقدم گفت .
8 - دكتر مصطفي ك . طلبا به عنوان دبير كل كنفرانس و دكتر ايوونارم
البوسكا (از يونت) به عنوان دبير اجرايي انجام وظيفه كردند.
9 - كنفرانس با اتفاق آرا آقاي و. لانگ سفير اتريش را به عنوان رئيس
انتخاب نمود.
معاونان رئيس . آقاي حواص ، سفير مصر.
دكتر و. زاخاروف (اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي )
مخبر. آقاي س . ر. روكوئه (فيليپين )
11 - كنفرانس دستور كار زير را تصويب كرد:
1 - افتتاح كنفرانس
2 - امور سازماني .
الف - تصويب آيين نامه .
ب - انتخاب رئيس .
ت - انتخاب معاون رئيس و مخبر.
ت - تصويب دستور كار.
ث - تصويب اعضا كميته اعتبارنامه ها.
ج - تعيين اعضا كميته تدوين .
چ - سازماندهي كار كنفرانس .
3 - بررسي پيش نويس پروتكل كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون .
4 - گزارش كميته اعتبارنامه ها.
5 - تصويب پروتكل كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون .
6 - تصويب مصوبه نهايي كنفرانس .
7 - امضاي تدارك نهايي .
8 - ختم كنفرانس .
12 - كنفرانس مدرك شماره يونت / آي . جي . / 9 / 2 را كه توسط دبيرخانه
پيشنهاد گرديده به عنوان آيين نامه خود تصويب كرد.
13 - طبق آيين نامه ، كنفرانس كميته هاي ذيل را تشكيل داد:
كميته كل
رئيس : رئيس كنفرانس
كميته عمومي
رئيس : رئيس كنفرانس
اعضا: معاون رئيس كنفرانس ، مخبر و معاون رئيس كميته تدوين .
كميته تدوين
رئيس : آقاي جان . جي . آلن (كانادا)
اعضا: آرژانتين ، استراليا، فرانسه ، ژاپن ، انگلستان ، ايالات متحده آمريكا.
كميته اعتبارنامه ها
رئيس : خوزه مام ، بوستاني سفير برزيل .
اعضا: فنلاند، آلمان فدرال ، اندونزي ، كنيا، مكزيك ، نروژ.
14 - مدارك عمده اي كه مبناي مذاكرات كنفرانس قرار گرفت عبارت بودند از :
هفتمين پيش نويس تجديد نظر شده پروتكل درباره كلروفلوئورو كربنها و ساير
اجسام كاهش دهنده اوزون ، يونت / آي . جي و تجديد نظر شماره 1
گزارش هاي گروه كار ويژه متشكل از كارشناسان حقوقي و فني براي تدوين يك
پروتكل درباره كلروفلوئورو كربنها، مربوط به كنوانسيون وين براي حفاظت
لايه اوزون (گروه وين ).
UNEP/WG.151/L.4.UNEP/WG.761/2 and UNEP/WG.271/2
15 - علاوه بر اين ، كنفرانس مدارك ديگري در اختيار داشت كه از طرف
دبيرخانه يونت در دسترس گذاشته شد.
16 - كنفرانس توصيه كميته اعتبارنامه هاي خود را مبني بر اين كه
اعتبارنامه هاي نمايندگان دولتهاي شركت كننده طبق فهرست بند 3 را بايد مورد
تاييد قرار داد، تصويب كرد.
17 - بر اساس مذاكرات كميته كل ، كنفرانس در تاريخ 16 سپتامبر 1987 پروتكل
مونرال را درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، پذيرفت . اين
پروتكل كه ضميمه اين مصوبه نهايي است ، از تاريخ 17 سپتامبر 1987 تا 16
ژانويه 1988 در وزارت امور خارجه كانادا در اتاوا و از تاريخ 17 ژانويه
1988 تا 15 سپتامبر 1988 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضا
مفتوح خواهد بود.
18 - همچنين كنفرانس قطعنامه هاي ذيل را كه ضميمه اين مصوبه نهايي است ،
تصويب نمود:
1 - قطعنامه درباره پروتكل مونرآل .
2 - قطعنامه درباره مبادله اطلاعات فني .
3 - قطعنامه درباره گزارش اطلاعات .
4 - قدرداني از دولت كانادا.
19 - در زمان تصويب اين مصوبه نهايي برخي از هياتهاي نمايندگي بياناتي
نمودند كه در اين مدرك ثبت گرديده است .
به منظور گواهي مندرجات ، نمايندگان اين مصوبه نهايي را امضا نمودند.
انجام شده در مونرآل در تاريخ شانزدهم ماه سپتامبر سال يك هزار و نهصد و
هشتاد و هفت در يك متن اصلي به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسه ،
روسي و اسپانيايي ، متن هر يك از زبانها متساويا معتبر است ، متن اصلي نزد
دبير كل سازمان ملل توديع خواهد شد.
1 - قطعنامه درباره پروتكل مونرآل
كنفرانس
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند،
با قدرداني از اين كه پروتكل براي امضا در ششم سپتامبر 1987 در مونرآل
مفتوح گرديد، با يادآوري كنوانسيون وين براي حفاظت در لايه اوزون ، مصوب 22
مارس 1985، با توجه به قطعنامه كنفرانس نمايندگان تام الاختيار درباره
حفاظت لايه اوزون ، مصوب همان روز كه در بند ششم آن توصيه شده بود تكليه
دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي ، را ترغيب مي نمايد كه تا
زماني كه پروتكل به مرحله اجرا در نيامده است ، مواد پخش CFC خود را مثلا
در آئروسل ها، با هر وسيله اي كه در اختيار دارند، از جمله كنترل توليد يا
كاربرد تا حداكثر ممكن كنترل نمايندت.
1 - از همه دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي كه تاكنون
چنين كاري را انجام نداده اند دعوت مي شود كه بند ششم را، با در نظر گرفتن
وضع خاص كشورهاي در حال رشد، به موقع اجرا بگذارند.
2 - از همه دولتها درخواست مي شود كه عضويت كنوانسيون وين براي حفاظت لايه
اوزون را بپذيرند.
3 - همه دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي را كه تاكنون
در اين كنفرانس شركت نجسته اند ترغيب مي نمايد كه پروتكل مونرآل را در باره
اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، امضا و عضويت آن را قبول نمايند.
4 - از مدير اجرايي برنامه محيط زيست سازمان ملل درخواست مي كند كه اين
قطعنامه را به دبير كل سازمان ملل تسليم نمايند و آن را بين همه دولتها و
سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي توزيع كنند.
2 - قطعنامه درباره مبادله اطلاعات فني
كنفرانس
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند با
علم به اهميت تقليل هر چه سريعتر پخش اين اجسام ، با توجه به نياز تبادل
سريع اطلاعات درباره تكنولوژيها و خط مشي هايي كه بتوانند اين هدف را عملي
سازند.
1 - از مدير اجرايي برنامه محيط زيست سازمان ملل درخواست مي كند كه تا
نخستين ملاقات اعضا ترتيبات مناسب را جهت تسهيل مبادله اطلاعات درباره
تكنولوژي مذكور در ماده هاي 9 و 10 پروتكل اتخاذ نمايد.
2 - از دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي منطقه اي ذيعلاقه دعوت مي نمايد كه
با همكاري يونت كارگاهي با اهداف زير در اسرع وقت برپا نمايند.
الف - مبادله اطلاعات در خصوص تكنولوژي ها، خط مشي هاي اجرايي براي كاهش پخش
اجسام فهرست شده در ضميمه تالف ت پروتكل و براي يافتن راه حلهاي ديگر، با
توجه به بند 2 ضميمه 2 كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون .
ب - تعيين زمينه هايي كه پژوهشها و خط مشي هاي فني بيشتري را مي طلبند.
3 - همه اعضا علاقه مند را ترغيب مي نمايد كه با شركت در اين كارگاه شركت و
كمك به پيشبرد اهداف آن از اطلاعاتي كه از اين طريق كسب شده است به منظور
كاهش پخش آن مواد و يافتن راه حلهاي ديگر استفاده شايسته بنمايند.
3 - قطعنامه درباره گزارش دادن اطلاعات
كنفرانس
با تصويب پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند.
با اعتقاد به اين كه تهيه به موقع گزارش از اطلاعات كامل و دقيق درباره
توليد و مصرف اجسام كنترل شده جهت اجراي موثر اين پروتكل حائز اهميت است ،
1 - از همه امضاكنندگان دعوت مي نمايد براي كسب اطلاعات و گزارش در خصوص
توليد، واردات و صادرات اجسام كنترل شده به صورت كامل و به موقع مطابق با
ماده 7 پروتكل و با توجه بند 1، ماده 4 كنوانسيون وين براي حفاظت لايه
اوزون ، هر گونه اقدام را معمول دارند.
2 - از همه امضاكنندگان دعوت مي كند كه به منظور طرح ريزي و اجرا سيستمهاي
گزارش دهي اطلاعات با يكديگر مشورت نمايند و در صورت لزوم از نظرات و
مساعدت برنامه محيط زيست سازمان ملل (يونت) بهره گيرند.
3 - از مدير اجرايي يونت دعوت مي نمايد كه ظرف شش ماه پس از تصويب اين
قطعنامه اجلاسي از كارشناسان دولتي ، با كمك كارشناسان سازمانهاي بين المللي
ذيربط، به منظور توصيه براي هماهنگ ساختن اطلاعات مربوط به توليد، واردات
و صادرات جهت حصول اطمينان از انسجام و قابليت سنجش اطلاعات مربوط به
اجسام كنترل شده تشكيل دهند.
قدرداني از دولت كانادا
كنفرانس
كه از 14 تا 16 سپتامبر 1987 به دعوت مبتني بر حسن نيت دولت كانادا در
مونرآل تشكيل گرديد.
با يقين به اين كه مساعي دولت كانادا و مقامات شهر مونرآل در تامين
تسهيلات محل كنفرانس و وسايل و منابع ديگر به نحو قابل توجهي در حسن جريان
جلسات موثر بوده است ، قدرداني عميق خود را از عنايات و مهمان نوازي دولت
كانادا و شهر مونرآل نسبت به اعضا هياتها، ناظران و دبيرخانه شركت كننده
در كنفرانس ، و سپاس صميمانه خود را به دولت كانادا، مقامات شهر مونرآل و
يا از طريق آنها به مردم كانادا و به ويژه اهالي مونرآل به سبب اقبال
بي شائبه آنها به كنفرانس و اشخاصي كه با كار آن مربوطند و به دليل مساعدت
آنها به توفيق كنفرانس ابراز و تقديم مي دارد.
بيانات
ايراد شده در هنگام تصويب مصوبه نهايي كنفرانس نمايندگان تام الاختيار در
خصوص پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند.
1 - هيات نمايندگي مصر كه از جانب كشورهاي در حال توسعه سخن مي گفت اظهار
داشت كه استنباط كشورهاي در حال توسعه از ماده 2 پروتكل مونرآل در خصوص
اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند اين است كه هيچ يك از مقررات آن
به هيچ وجه اثري بر موافقت حاصل درباره بند فرعي (ج ) ماده 3 و ماده هاي 4
و 5 نخواهد داشت .
2 - هيات نمايندگي دانمارك به عنوان نماينده جامعه اقتصادي اروپا اظهار
داشت كه همه دولتهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا پروتكل مونرآل را درباره
اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند امضا خواهند كرد و همه دولتهاي
عضو جامعه اقتصادي اروپا كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون را در اسرع
وقت امضا خواهند كرد، تا بتوان پروتكل مونرآل را از اول ژانويه 1989 به
مرحله اجرا درآورد.
3 - هيات نمايندگي اتحاد جماهير شوروي اظهار داشت كه در عين حال كه با
اين نظر موافق است كه تجارت scfc بايد تحت كنترل باشد، معذالك دولت
متبوعش لازم مي داند كه مقرره اي به صورت ماده اي تدوين شود كه به اعضا اجازه
دهد تعهدات سابق خود را اجرا نمايند. اين امر با نص و روح همه
موافقتنامه هاي بين المللي مطابقت خواهد داشت . در نخستين ملاقات اعضا بايد
كوشش شود كه اصلاحيه ها و تصحيحاتي در برخي از مواد به عمل آيد تا پروتكل
انعطاف بيشتري پيدا كند و به نحو مناسب تري جوابگوي نيازهاي كشورهاي
مختلف ، به ويژه آنهايي باشد كه از اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون
مي گردند، كمتر مصرف كنند.
در اولين جلسه اعضا، بهتر است علاوه بر اجسام كاهش دهنده اوزون ، اطلاعات
علمي مربوط به اثرات استفاده از اجسام جايگزين بر بهداشت و محيط زيست
انسان و همچنين نتيجه هاي زيست محيطي نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
بدين منظور كارشناسان علمي بايد يك بررسي از اجسام جايگزين تهيه نمايند.
با تاكيد بر اراده كشورمان براي بسط همكاريهاي بين المللي در زمينه حفظ
محيط زيست و نيز لايه اوزون ، نظر هيات اتحاد جماهير جمهوري به طور كلي اين
است كه پروتكل حاضر براي امضا آماده است و بعد از بررسي مباني حقوقي
مقررات مندرج در بعضي از مواد تدوين شده در روزهاي اخير كنفرانس ، مي توان
گفت كه مشكلي در كار نيست .
پروتكل مونرآل درباره اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند
امضاكنندگان اين پروتكل ،
كه عضو كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون مي باشند،
با آگاهي از وظيفه شان به موجب آن كنوانسيون مبني بر اتخاذ تدابير مناسب
جهت حفاظت از بهداشت انسان و محيط زيست در مقابل اثرات زيان آور قطعي يا
بالقوه ناشي از فعاليتهاي انسان كه لايه اوزون را دگرگون مي سازند يا ممكن
است دگرگون سازند، با توجه به اين كه پخش بعضي از اجسام در سراسر جهان
مي تواند به نحو چشمگيري لايه اوزون را به گونه اي تغيير دهند يا موجب كاهش
آن شوند كه محتملا موجب اثرات زيان بخش بر بهداشت انسان و محيط زيست گردند،
با وقوف به اثرات بالقوه زيست محيطي پخش اين اجسام ،
با علم به اين كه تدابيري كه به منظور حفاظت لايه اوزون از كاهش اتخاذ
مي شوند بايد مبتني بر داشتن علمي مربوط و با در نظر گرفتن ملاحظات فني و
اقتصادي باشد،
با تصميم براي حفاظت لايه اوزون از راه اتخاذ تدابير احتياطي جهت كنترل
منصفانه پخش جهاني موادي كه لايه اوزون را كاهش مي دهند و با هدف نهايي حذف
اين پخشها بر پايه پيشرفتهاي دانش علمي و فني و با توجه به ملاحظات فني و
اقتصادي ،
با قبول اين واقعيت كه مقررات خاصي جهت رفع نيازهاي كشورهاي در حال رشد
به اين اجسام لازم است ،
با آگاهي از اقدامات احتياطي كه تاكنون به منظور كنترل پخش برخي
كلروفلوئور و كربنها در سطح ملي و منطقه اي معمول گرديده است .
با توجه به اهميت ترغيب همكاريهاي بين المللي در پژوهشها و پيشبرد دانش و
تكنولوژي مربوط به كنترل و تقليل پخش اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون
مي گردند، و با عنايت خاص به نيازهاي كشورهاي در حال رشد، به نحو ذيل
توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اجراي اين پروتكل
1 - تكنوانسيون ت به معني كنوانسيون وين براي حفاظت از لايه اوزون است كه
در تاريخ 22 مارس 1985 به تصويب رسيده است .
2 - غير از مواردي كه در متن به گونه اي ديگر تصريح شده باشد، طرفها،
اعضا، و امضاكنندگان اين پروتكل به نحو مرادف به كار رفته اند.
3 - تدبيرخانه ت به معني دبيرخانه تكنوانسيون ت مي باشد.
4 - تجسم كنترل شده ت به معني جسمي است كه در پيوست الف اين پروتكل فهرست
گرديده است ، خواه به تنهايي وجود داشته باشد و خواه به صورت مخلوط، اما
هر گونه جسم يا مخلوطي را كه به صورت محصول مصنوعي باشد استثنا مي كند جز
ظروفي كه براي حمل و نقل يا ذخيره كردن ، اجسام فهرست شده به كار مي رود.
5 - تتوليدت به معني مقدار اجسام كنترل شده اي است كه توليد گرديده منهاي
مقداري كه از طريق تكنولوژيهايي كه مورد تصويب قرار خواهد گرفت از ميان
برود.
6 - تمصرف ت به معني توليد به علاوه واردات ، منهاي صادرات اجسام كنترل شده
است .
7 - تسطوح پيش بيني شده ت توليد ، واردات ، صادرات و مصرف به معني سطوحي است
كه طبق ماده 3 تعيين گرديده است .
8 - تكفايت افزايي صنعتي ت به معني انتقال تماسي يا جزئي از سطح پيش بيني
شده توليد يك عضو است به عضو ديگر به منظور نيل به كارآيي اقتصادي يا
جوابگويي به تنگناهاي قابل پيش بيني در ذخاير در اثر تعطيل كارخانه ها.
ماده 2 - تدابير جهت اعمال كنترل
1 - هر عضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرفش را از اجسام كنترل
شده در گروه 1، پيوست الف ، براي دوره دوازده ماهه بعد از نخستين روز
هفتمين ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل و در هر دوره دوازده ماهه
بعد از آن ، از سطح پيش بيني شده مصرف كشورش در سال 1986 تجاوز ننمايد. در
پايان همين دوره هر عضو توليدكننده يكي يا بيشتر از اين اجسام ، بايد
مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام از سطح پيش بيني شده
توليدش در سال 1986 تجاوز نكند، مگر آنكه اين سطح كمتر از ده درصد سطح
1986 افزايش يافته باشد.
2 - هر عضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرف اجسام كنترل شده
مندرج در گروه 2، پيوست الف ، براي دوره دوازده ماهه بعد از نخستين روز سي
و هفتمين ماه پس از تاريخ قابل اجرا شدن اين پروتكل و در هر دوره
دوازده ماهه بعد از آن ، از سطح پيش بيني شده مصرف كشورش در سال 1986 تجاوز
نكند. هر عضو توليدكننده يكي يا بيشتر از اين اجسام بايد مراقبت كند كه
سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام از سطح پيش بيني شده توليدش در سال
1986 تجاوز نكند مگر آنكه اين سطح كمتر از ده درصد سطح 1986 افزايش يافته
باشد. اين افزايش فقط تا آنجا قابل قبول است كه جوابگوي نيازهاي اساسي
داخلي اعضا مشمول ماده 5 و تنها به منظور كفايت افزايي صنعتي بين اعضا
باشد. شيوه هاي اجراي اين تدابير در نخستين ملاقات اعضا متعاقب نخستين
بررسي علمي اتخاذ خواهد شد.
3 - هر عضو بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده مصرفش از اجسام كنترل
شده در گروه 1، پيوست الف ، براي دوره بين اول ژانويه 1993 تا 30 ژوئن
1994 و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، سالانه از هشتاد درصد سطح پيش بيني
شده مصرفش در سال 1986 تجاوز نكند. هر عضو توليدكننده يكي يا بيشتر از
اين اجسام بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام ،
سالانه از هشتاد درصد پيش بيني شده توليدش در سال 1986 تجاوز نكند. اما،
جهت رفع نيازهاي اساسي داخلي اعضا مشمول ماده 5 و به منظور كفايت افزايي
صنعتي بين اعضا سطح پيش بيني شده توليد آنها مي تواند از آن حد تا ده درصد
سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 فراتر رود.
4 - هر عضو بايد مراقبت كند كه سطح پيش بيني شده مصرفش از اجسام كنترل شده
مندرج در گروه 1، ضميمه الف ، براي دوره بين اول ژوئيه 1998 تا 30 ژوئن
1999 و هر دوره دوازده ماهه بعد، سالانه از پنجاه درصد سطح پيش بيني شده
مصرفش در سال 1986 تجاوز نكند. هر عضو توليدكننده يكي يا بيشتر از اين
اجسام بايد مراقبت نمايد كه سطح پيش بيني شده توليدش از اين اجسام سالانه
از پنجاه درصد سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 بيشتر نشود. اما جهت
رفع نيازهاي اساسي داخلي اعضا مشمول ماده 5 و به منظور كفايت افزايي صنعتي
بين اعضا، سطح پيش بيني شده توليد آنها مي تواند از آن حد تا پانزده درصد
سطح پيش بيني شده توليدش در سال 1986 فراتر رود.
اين بند قابل اجرا است ، مگر آنكه اعضا در جلسه اي متشكل از دو سوم اكثريت
اعضا حاضر و صاحب راي ، به نمايندگي از طرف حداقل دو سوم مجموع سطح
پيش بيني شده مصرف اجسام توليد شده توسط اعضا به نحو ديگري تصميم بگيرند.
اين تصميم بايد با توجه به معيارهاي مذكور در ماده 6 اتخاذ شود.
5 - هر عضوي كه سطح پيش بيني شده توليدش از اجسام كنترل شده مذكور در گروه
21 پيوست الف در سال 1986 كمتر از بيست و پنج هزار تن بوده است ، مي تواند
به منظور افزايش خودكفايي صنعتي توليد مازاد بر حدود مقرر در بندهاي 1 و
3 و 4 را به هر عضو ديگر منتقل يا از هر عضو ديگر دريافت نمايد، مشروط بر
اين كه كل توليد مجموع سطوح پيش بيني شده اعضا ذيربط از حدود توليد مقرر
در اين ماده فراتر نرود. هر گونه انتقال اين نوع توليدات بايد تا زمان
انتقال به اطلاع دبيرخانه برسد.
6 - هر عضوي كه در شمول ماده 5 قرار ندارد، و كارخانه هايي براي توليد
اجسام كنترل شده در دست ساختمان دارد يا قبل از 16 سپتامبر 1987 قرارداد
احداث آنها را منعقد نموده است و پيش از اول ژانويه 1987 مورد را در
قوانين مملكتي خود منظور كرده است مي تواند به منظور تعيين سطح پيش بيني
شده توليد براي سال 1986، توليدات اين اجسام كارخانه ها را به سطح توليد
سال 1986 برساند، مشروط به اين كه اين كارخانه ها قبل از 31 دسامبر 1990
تكميل شده باشد و آن گونه توليدات ، سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اجسام
كنترل شده عضو مورد بحث را بيش از نيم كيلوگرم سرانه افزايش ندهد.
7 - هر گونه انتقال توليد طبق بند 5 يا هر گونه افزايش توليد طبق بند 6
بايد قبل از زمان انتقال يا افزايش به آگاهي دبيرخانه برسد.
8 - (الف ) امضاكنندگاني كه طبق تعريف ماده 1 (6) كنوانسيون دولتهاي عضو
يك سازمان يكپارچه سازي اقتصادي مي باشند ممكن است موافقت نمايند كه وظايف
خود را نسبت به مصرف موضوع اين ماده مشتركا انجام دهند. مشروط بر اين كه
مجموع سطح پيش بيني شده مصرف همگي آنها از سطوح مقرر در اين ماده تجاوز
ننمايد.
(ب ) طرفهاي چنين توافقي بايد قبل از تاريخ تقليل مصرف كه موافقتنامه
درباره آن است ، شرايط موافقتنامه را به اطلاع دبيرخانه برساند.
(ت) آن گونه موافقتنامه فقط در صورتي قابل اجرا مي شود كه همه دولتهاي عضو
سازمان يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي و سازمان ذيربط اعضا اين پروتكل
باشند و دبيرخانه را از نحوه اجراي تعهدات خود آگاه ساخته باشند.
9 - (الف ) بر اساس ارزيابيهاي انجام شده طبق ماده 6، اعضا مي توانند تصميم
بگيرند كه :
(1) آيا تعديل هاي قابل اجرا در مورد امكانات كاهش دهنده اوزون ، كه در
پيوست الف ، مشخص شده اند، بايد صورت گيرد يا خير و در صورتي اثباتي ، چه
تعديلهايي بايد انجام گيرد.
(2) آيا تعديلها و تقليل توليد يا مصرف اجسام كنترل شده بيشتري بايد نسبت
به سطوح سال 1986 انجام داد يا خير و در صورت اثباتي حدود، مقدار و زمان
اين تعديل ها و كاهش ها چه بايد باشد.
(ب ) پيشنهادهاي مربوط به اين تعديل ها بايد لااقل شش ماه قبل از اجلاس اعضا،
كه طي آن پيشنهادها براي تصويب عرضه مي شوند، توسط دبيرخانه به اطلاع اعضا
رسانده شود.
(ت) در جريان اين تصميم گيريها، اعضا بايد كليه كوششهاي خود را براي نيل
به اتفاق آرا معمول دارند. در صورتي كه اين مساعي در خصوص توافق بي ثمر
بماند و توافقي حاصل نگردد، به عنوان آخرين راه حل ، بايد اين تصميمات
توسط دو سوم آرا اكثريت اعضا حاضر و داراي راي كه نمايانگر پنجاه درصد
مصرف كل اجسام كنترل شده اعضا باشند، مورد تصويب قرار گيرد.
(ت ) تصميمات ماخوذه كه نسبت به همه اعضا الزام آور است ، بايد فورا توسط
مرجع امانتدار به اطلاع اعضا برسد. جز در مواردي كه به نحو ديگري در
تصميمات تصريح شده است . تصميمات مزبور در پايان شش ماه از تاريخ اطلاع
مرجع امانتدار به اجرا در خواهد آمد.
10 - (الف ) اعضا مي توانند بر اساس ارزيابي هاي انجام شده طبق ماده 6 اين
پروتكل و مطابق شيوه مقرر در ماده 9 كنوانسيون تصميم بگيرند كه :
(1) آيا بايد اجسامي را به يكي از پيوستهاي اين پروتكل افزود يا از آن
حذف نمود و اگر چنين است كدام جسم و
(2) آيا مكانيسم ، حدود و زمان بندي تدابير مربوط به كنترل بايد در مورد آن
اجسام اعمال گردد يا خير.
(ب ) چنين تصميمي مشروط بر اين كه توسط دو سوم آرا اكثريت اعضا حاضر و
صاحب راي مورد قبول واقع شده باشد، قابل اجرا خواهد بود.
11 - با وجود مقررات مندرج در اين ماده ، اعضا مي توانند تدبير سختگيرانه اي
از آنچه در اين ماده مقرر گرديده است اتخاذ نمايند.
ماده 3 - محاسبه پيش بيني سطوح كنترل
به منظور مواد 2 و 5 هر عضو بايد براي هر گروه از اجسام مذكور در پيوست
الف ، سطوح پيش بيني شده خود را براي موارد ذيل تعيين نمايد:
(الف ) توليد از طريق :
(1) ضرب توليد سالانه از هر جسم كنترل شده در پتانسيل كاهش اوزون ، كه در
رابطه با آن در پيوست الف مشخص گرديده است .
(2) جمع كردن ارقام حاصل براي هر يك از اين گروهها.
(ب ) واردات و صادرات ، به ترتيب با رعايت (و تغييرات لازم در جزئيات حسب
ضرورت ) شيوه مقرر در بند فرعي (الف )، و
(ت) مصرف ، با جمع كردن سطوح پيش بيني شده توليد و واردات و تفريق سطح
پيش بيني شده صادرات ، كه طبق بند فرعي (الف ) و (ب ) مشخص شده است ولي ، از
آغاز ژانويه سال 1993، صادرات اجسام كنترل شده به كشورهاي غير عضو در
هنگام محاسبه سطح مصرف كشور عضو صادركننده تفريق نخواهد شد.
ماده 4 - كنترل تجارت با كشورهاي غير عضو
1 - طي يك سال از تاريخ مجري شدن اين پروتكل ، هر كشور عضو بايد واردات
اجسام كنترل شده را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل نيست لغو نمايد.
2 - از آغاز ژانويه 1993 هيچ عضو مشمول بند 1 ماده 5 نبايد هيچگونه جسم
كنترل شده اي را به هيچ كشور غير عضو اين پروتكل صادر نمايد.
3 - ظرف سه سال از تاريخ به اجرا درآمدن اين پروتكل ، اعضا بايد، با رعايت
شيوه هاي عمل پيش بيني شده در ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از توليدات محتوي
اجسام كنترل شده ، به صورت يك ضميمه تهيه نمايند. اعضايي كه طبق شيوه هاي
عمل مذكور اعتراضي به آن ضميمه ننموده اند، بايد طي يك سال پس از قابل
اجرا شدن ضميمه ، واردات آن توليدات را از هر كشوري كه عضو اين پروتكل
نيست ممنوع كنند.
4 - ظرف پنج سال پس از مجري شدن اين پروتكل ، اعضا بايد، امكان ممنوع
ساختن يا محدود كردن واردات توليدات ساخته شده با (ولي عاري از) اجسام
كنترل شده را از كشورهايي كه عضو اين پروتكل نيستند، تعيين نمايند. هر
گاه چنين امري عملي تشخيص داده شده كشورهاي عضو بايد، با رعايت شيوه هاي
عمل مذكور در ماده 10 كنوانسيون ، فهرستي از آن گونه توليدات تهيه كنند.
اعضايي كه طبق آن شيوه هاي عملي به فهرست مزبور اعتراض نكرده اند، بايد طي
يك سال پس از قابل اجرا شدن ضميمه ، واردات اين محصولات را از هر كشور غير
عضو ممنوع نمايند.
5 - هر عضو بايد از صدور تكنولوژي توليد و استفاده از اجسام كنترل شده به
كشورهاي غير عضو اين پروتكل جلوگيري كند.
6 - هر عضو بايد از ارائه و تامين كمك ، سوبسيد، اعتبار، ضمانت ، برنامه هاي
بيمه براي صدور محصولات ، تجهيزات ، كارخانجات يا تكنولوژي كه توليد اجسام
كنترل شده را تسهيل كند، به كشورهايي كه عضو اين پروتكل نيستند خودداري
نمايد.
7 - بندهاي 5 و 6 شامل توليدات ، تجهيزات ، كارخانجات يا تكنولوژي اي نيست
كه در مهار كردن ، بهبود بخشيدن ، تغيير شكل دادن يا نابود كردن اجسام
كنترل شده كمك مي كنند يا توسعه اجسام جايگزين را تسهيل مي نمايند و در
نهايت به كاهش پخشهاي اجسام كنترل شده موثر واقع مي شوند.
8 - با وجود مقررات اين ماده ، واردات مذكور در بندهاي 1 و 3 و 4 را
مي توان در مورد دولتي كه عضو اين پروتكل نيست مجاز دانست ، هر گاه آن دولت
پس از تشكيل جلسه با اعضا تصميم گرفته باشد كه مفاد ماده 2 و اين ماده را
كاملا رعايت نمايد و اطلاعاتي در آن زمينه طبق تعريف ماده 7 تسليم كرده
باشد.
ماده 5 - وضع خاص كشورهاي در حال رشد
1 - هر عضوي كه در زمره كشورهاي در حال رشد است و سطح پيش بيني شده مصرف
سالانه اش را اجسام كنترل شده در تاريخ به اجرا درآمدن پروتكل براي آن كشور
يا هر زمان ديگري بعد از آن طي ده سال از تاريخ مجري شدن پروتكل ، كمتر از
3/0 كيلوگرم سرانه باشد حق خواهد داشت كه براي رفع نيازهاي داخلي ، مراعات
تدابير مربوط به كنترل مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده 2 را به مدت ده سال
پس از تاريخ مقرر در آن بندها به تعويق اندازد. ولي ، آن گونه عضو نبايد
سطح پيش بيني شده مصرف سالانه اش از 3/0 كيلوگرم تجاوز نمايد و چنين عضوي
مي تواند به عنوان پايه براي رعايت تدابير مربوط به كنترل يا متوسط سطح
پيش بيني شده مصرف سالانه اش را براي دوره بين 1990 لغايت 1997 به مصرف
برساند يا يك سطح پيش بيني شده مصرف ، يعني 3/0 كيلوگرم سرانه را، هر كدام
كمتر باشد.
2 - اعضا تعهد مي نمايند در جهت دسترسي اعضايي كه در زمره كشورهاي در حال
رشد هستند به اجسام و تكنولوژي جايگزيني كه به لحاظ زيست محيطي بي خطرند
تسهيلاتي فراهم آورند و به آنها در استفاده صحيح از اين اجسام و تكنولوژي
جايگزين مساعدت نمايند.
3 - اعضا متعهد مي شوند سوبسيدها، كمكها، اعتبارات ، تضمين ها، يا برنامه هاي
بيمه به منظور استفاده كشورهاي عضوي كه در حال رشد هستند از تكنولوژي يا
اجسام و توليدات جايگزين ، به طور دوجانبه يا چند جانبه تامين كنند.
ماده 6 - ارزيابي و بررسي تدابير مربوط به كنترل
از آغاز سال 1990 و لااقل هر چهار سال يك بار پس از آن ، اعضا تدابير مربوط
به كنترل پيش بيني شده در ماده 2 را بر اساس اطلاعات موجود علمي ، زيست
محيط، فني و اقتصادي ارزيابي خواهند كرد.
لااقل يك بار قبل از هر ارزيابي ، اعضا جلسات ميز گرد متشكل از كارشناسان
واجد شرايط در زمينه هاي موصوف تشكيل خواهند داد و درباره تركيب اين ميز
گردها و دستور كار آنها تصميم خواهند گرفت . ظرف يك سال پس از انعقاد
جلسات مزبور، ميز گردها نتايج كار خود را از طريق دبيرخانه به اطلاع اعضا
خواهند رسانيد.
ماده 7 - گزارش اطلاعات
1 - هر عضو بايد طي سه ماه پس از قبول عضويت ، اطلاعات آماري درباره توليد،
واردات و صادرات هر يك از اجسام كنترل شده را براي سال 1986، يا بهترين
برآوردهاي ممكن از اين اطلاعات را در مواردي كه خود اطلاعات در دسترس
نباشند، تسليم دبيرخانه نمايد.
2 - هر عضو بايد اطلاعات آماري در خصوص توليد (با اطلاعات جداگانه درباره
مقادير نابود شده توسط تكنولوژيهايي كه بايد مورد تصويب اعضا قرار گيرند)
واردات و صادرات ساليانه خود از آن گونه اجسام را به كشورهاي عضو و غير
عضو براي سالي كه طي آن عضو مي شود و براي هر يك از سالهاي بعد از آن در
اختيار دبيرخانه بگذارد.
اطلاعات بايد قبل از پايان نه ماه بعد از پايان سالي كه اطلاعات مربوط به
آن است ارائه گردد.
ماده 8 - عدم رعايت
كشورهاي عضو بايد در نخستين اجلاس خود روشها و مكانيسم هاي تشكيلاتي براي
تعيين عدم رعايت مقررات اين پروتكل و رفتار با اعضايي را كه خاطي تشخيص
داده شده اند، مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
ماده 9 - پژوهش ، توسعه ، آگاهي عمومي و مبادله اطلاعات
1 - اعضا بايد مطابق با قوانين ، مقررات و عرف كشور خود و خاصه با توجه
به نيازهاي كشورهاي در حال رشد در پيشبرد پژوهش ، توسعه و مبادله اطلاعات
در موارد ذيل با يكديگر به طور مستقيم يا از طريق سازمانهاي ذيصلاح
بين المللي همكاري كنند:
(الف ) بهترين تكنولوژيها براي اصلاح شيوه هاي مهار كردن ، بهبود بخشيدن ،
تغيير شكل دادن يا از ميان بردن اجسام كنترل شده كه در نهايت موجب كاهش
پخشهاي آنها مي گردد.
(ب ) جايگزينيهاي ممكن براي اجسام كنترل شده ، توليدات حاوي اين اجسام و
محصولات ساخته شده با آنها، و
(ت) هزينه ها و سود استراتژيهاي كنترل مربوط.
2 - اعضا بايد در پيشبرد آگاهي عمومي از اثرات زيست محيطي پخشهاي اجسام
كنترل شده و ساير اجسامي كه موجب كاهش لايه اوزون مي گردند، منفردا، مشتركا
يا از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين المللي همكاري كنند.
3 - ظرف دو سال پس از به اجرا درآمدن اين پروتكل و هر دو سال يك بار پس
از آن ، هر عضوي بايد خلاصه اي از فعاليت هايي كه بر اساس اين ماده به عمل
آورده است تسليم دبيرخانه نمايد.
ماده 10 - مساعدت فني
1 - اعضا بايد از چهارچوب مقررات ماده 4 كنوانسيون و خاصه با توجه به
نيازهاي كشورهاي در حال رشد در تامين كمكهاي فني به منظور تسهيل مشاركت
در اين پروتكل و اجراي آن همكاري نمايند.
2 - هر عضو يا امضاكننده اين پروتكل مي تواند درخواستي براي دريافت مساعدت
فني به منظور مشاركت در پروتكل يا اجراي آن به دبيرخانه تسليم كند.
3 - اعضا بايد در نخستين اجلاسشان مذاكرات مربوط به طرق اجراي تعهدات
مندرج در ماده 9 و بندهاي 1 و 2 اين ماده ، از جمله تهيه طرحهاي كار را
آغاز نمايند. در اين طرحهاي كار بايد توجه خاص به نيازها و اوضاع و شرايط
كشورهاي در حال رشد مبذول گردد. دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي
كه عضو اين پروتكل نيستند بايد به شركت در فعاليتهاي مشخص شده در اين
طرحهاي كار ترغيب گردند.
ماده 11 - جلسات اعضا
1 - اعضا در فواصل زمان منظم جلساتي خواهند داشت . دبيرخانه نخستين جلسه
اعضا را قبل از پايان اولين سال بعد از تاريخ قابل اجرا شدن اين پروتكل و
همراه با اجلاس كنفرانس اعضا كنوانسيون هر گاه انعقاد اجلاس اخيرالذكر براي
اين دوره زماني منظور گرديده باشد، تشكيل خواهد داد.
2 - هر گاه اعضا به نحو ديگري تصميم نگرفته باشند، جلسات عادي بعدي همراه
با جلسات كنفرانس اعضا كنوانسيون ، جلسات فوق العاده اعضا در زمانهاي ديگري
كه در صورت لزوم جلسه اعضا تعيين خواهد كرد، يا به درخواست كتبي يكي از
اعضا تشكيل خواهد شد، مشروط به اين كه ظرف شش ماه پس از دريافت اين
درخواست از دبيرخانه لااقل يك سوم اعضا از آن پشتيباني كرده باشند.
3 - اعضا بايد در نخستين اجلاس خود.
(الف ) به اتفاق آرا آيين نامه داخلي جلسات خود را تصويب نمايند،
(ب ) به اتفاق آرا مقررات مالي مورد اشاره در بند 2، ماده 3 را تصويب
كنند،
(ت) ميزگردها را تعيين كنند و حدود اختيارات مذكور در ماده 6 را مشخص
نمايند،
(ت ) روشها و مكانيسم هاي تشكيلاتي مذكور در ماده 8 را مورد بررسي و تصويب
قرار دهند،
(ث ) تهيه طرحهاي كار را مطابق بند 3، ماده 10 آغاز كنند.
4 - وظايف جلسات اعضا به شرح ذيل خواهد بود:
(الف ) بررسي اجراي اين پروتكل ،
(ب ) تصميم گيري درباره هر گونه تعديل يا كاهش مذكور در بند 9، ماده 2،
(ت) تصميم گيري درباره هر گونه افزايش يا حذف اجسام از هر يك از پيوستهاي
و نيز تصميم گيري در خصوص تدابير مربوط به كنترل مربوطه طبق بند 10 ماده

(ت ) در موارد لزوم ، تعيين رهنمودها و روشهاي علمي براي گزارش اطلاعات ، طبق
مقررات پيش بيني شده در ماده 7 و بند 3 ماده 9،
(ث ) بررسي درخواستهاي مربوط به مساعدتهاي فني كه بر اساس بند 2، ماده 10
تقديم شده اند،
(ج ) بررسي گزارشهاي تهيه شده توسط دبيرخانه طبق بند فرعي ، (ت)، ماده 12،
(ح ) بررسي و تصويب (حسب اقتضا) پيشنهادهاي اصلاح اين پروتكل ، يا هر پيوست
آن و يا هر پيوست جديد،
(خ ) بررسي و تصويب بودجه براي اجراي اين پروتكل ، و
(د) بررسي و تعهد هر گونه اقدام اضافي كه ممكن است براي تحقق اهداف اين
پروتكل لازم باشد.
5 - سازمان ملل ، سازمانهاي تخصصي آن و سازمان انرژي اتمي بين المللي و نيز
هر دولتي كه عضو اين پروتكل نيست ، مي توانند نمايندگان خود را به عنوان
ناظر در جلسات اعضا كنوانسيون شركت دهند.
درخواست هر ارگان يا سازمان خواه ملي و خواه بين المللي ، دولتي يا غير
دولتي ، واجد شرايط در زمينه هاي مربوط به حفاظت لايه اوزون ، كه تمايل خود
را جهت اعزام نماينده خود به عنوان ناظر به جلسات اعضا كنوانسيون به
دبيرخانه اطلاع داده است ، ممكن است مورد قبول واقع شود، مگر آنكه لااقل يك
سوم اعضا حاضر مخالفت كنند. پذيرش و شركت ناظران تابع آيين نامه داخلي
تصويب شده از جانب اعضا خواهد بود.
ماده 12 - دبيرخانه
(الف ) ترتيبات تشكيل جلسات اعضا را فراهم خواهد كرد و خدمات مربوط را،
طبق مقررات ماده 11 ارائه خواهد داد،
(ب ) دريافت اطلاعات تهيه شده طبق ماه 7 و در صورت درخواست هر عضو در دسترس
گذاشتن آنها،
(ت) تهيه مرتب گزارش بر اساس اطلاعات واصل طبق مواد 7 و 9 و توزيع منظم
آنها بين اعضا.
(ت ) در صورت دريافت درخواست كمك فني ، طبق ماده 10، در جريان گذاشتن اعضا
به منظور تسهيل تامين آن گونه مساعدتها.
(ث ) ترغيب كشورهاي غير عضو به حضور در جلسات اعضا و به عنوان ناظر و
اقدام طبق مقررات اين پروتكل .
(ج ) ارائه اطلاعات و درخواستهاي (حسب اقتضا) مذكور در بندهاي فرعي (ب ) و
(ت ) به آن گونه ناظران غير عضو و،
(چ ( انجام وظايف ديگر كه اعضا ممكن است به منظور تحقق اهداف اين پروتكل
به آن محول نمايند.
ماده 13 - مقررات مالي
1 - وجوه مورد نياز براي اجرا اين پروتكل ، از جمله آنچه براي انجام وظيفه

دبيرخانه مربوط به اين پروتكل لازم است منحصرا از محل كمكهاي مالي اعضا
تامين خواهد شد.
2 - اعضا در نخستين جلسه خود به اتفاق آرا مقررات مربوط به اجرا اين
پروتكل را تصويب خواهند كرد.
ماده 14 - ارتباط اين پروتكل به كنوانسيون
هر گاه به نحوي ديگري در اين پروتكل تصريح نشده باشد، مقررات كنوانسيون
مربوط به پروتكلها شامل اين پروتكل نيز خواهد بود.
ماده 15 - امضا
اين پروتكل براي امضا دولتها و سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي در
16 سپتامبر 1987 در مونرآل و از 17 سپتامبر 1987 تا 16 ژانويه 1988 در
اتاوا، و از 17 ژانويه 1988 تا 15 سپتامبر 1988 در مقر سازمان ملل در
نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده 16 - لازم الاجرا گرديدن
1 - اين پروتكل در اول ژانويه 1989 لازم الاجرا خواهد شد، مشروط بر اين كه
حداقل يازده سند تصويب ، پذيرش ، موافقت پروتكل يا الحاق به آن ، توسط
دولتها يا سازمانهاي يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي ، كه نمايانگر لااقل دو
سوم مصرف جهاني از اجسام كنترل شده باشد ابلاغ گرديده و مقررات بند 1،
ماده 17 كنوانسيون اجرا شده باشد. در صورتي كه اين شروط تا آن تاريخ تحقق
نيافته باشد، پروتكل در نودمين روز بعد از تاريخي كه شروط اجرا شده اند
لازم الاجرا خواهد گرديد.
2 - به منظور اجراي بند 1، هر سندي كه توسط يك سازمان يكپارچه سازي
اقتصادي منطقه اي ايداع شده باشد، به عنوان مدرك اضافي بر مداركي كه
دولتهاي عضو آن سازمان ايداع كرده اند، محسوب نخواهد شد.
3 - بعد از لازم الاجرا شدن اين پروتكل ، هر دولت يا سازمان يكپارچه سازي
اقتصادي منطقه اي در نودمين روز بعد از تاريخ ايداع مدارك تصويب ، پذيرش
موافقت يا الحاق خود، عضو پروتكل خواهد بود.
ماده 17 - اعضايي كه بعد از لازم الاجرا شدن به پروتكل مي پيوندند
طبق ماده 5 هر دولت يا سازمان يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي كه بعد از
تاريخ مجري شدن پروتكل عضو آن مي گردد، بايد في الفور كليه تعهدات موضوع
ماده 2 و نيز ماده 4 را، كه در آن تاريخ شامل حال آن دولتها و سازمانهاي
يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي را شامل مي گردد كه در تاريخ لازم الاجرا شدن
پروتكل عضو آن مي شوند، ايفا نمايند.
ماده 18 - شروط
هيچ شرطي در اين پروتكل پيش بيني نشده است .
ماده 19 - رجوع
به منظور اجراي اين پروتكل ، مقررات ماده 19 كنوانسيون مربوط به رجوع ، جز
در مورد اعضا مذكور در بند1، ماده 5، قابل اجرا است . چنين عضوي مي تواند
با اعلام كتبي به مرجع امانتدار، در هر زمان پس از چهار سال از تاريخ قبول
تعهدات مشخص شده در بندهاي 1 تا 4 ماده 2، از الحاق خود به پروتكل رجوع
نمايد. چنين رجوعي بعد از انقضاي يك سال از تاريخ وصول آن توسط مرجع
امانتدار، يا هر تاريخ بعدي كه در اعلاميه رجوع مشخص شده باشد، موثر خواهد
بود.
ماده 20 - متون معتبر
اصل اين پروتكل كه به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و
اسپانيايي تهيه گرديده و كليه آنها از اعتبار واحدي برخوردارند مي بايستي
نزد دبير كل سازمان ملل متحد ايداع شود.
در تصديق و تسجيل مراتب فوق ، اينجانب امضاكننده ذيل ، كه داراي اختيار لازم
در اين مورد هستم ، اين پروتكل را امضا نمودم .
منعقد در مونرآل در تاريخ 7
سپتامبر 1987
پيوست الف
گروه الف
----------------------------------------------------
گروه جسم پتانسيل كاهش اوزون *
----------------------------------------------------
گروه 1
3LCFC (11 - CFC) 0.1
2LC2FC (12 - CFC) 0.1
3LC3F2C (113 - CFC) 8.0

2LC4F2C (114 - CFC) 0.1
LC5F2C (115 - CFC) 6.0
گروه 2
LCrB2FC (1211-nolah) 0.3
rB3FC (1301-nolah) 0.10
2rB4F2C (2402-nolah) (در اين زمينه )
----------------------------------------------------
>>*پاورقي : اين پتانسيل هاي كاهش دهنده اوزون برآوردهاي مبتني بر دانش
موجود مي باشند و به طور ادواري مورد بررسي و تجديد نظر قرار خواهند گرفت
.<<
اظهارات انجام شده در زمان تصويب مصوبه نهايي كنفرانس نمايندگان
تام الاختيار درباره لايه اوزون *
>>*پاورقي : كنفرانس موافقت نمود كه اظهارات مشروح در بندهاي 1 تا 3،
انجام شده در 21 مارس 1985 و اظهارات مندرج در بندهاي 4 و 5، طرح شده در
22 مارس 1985 بايد به مصوبه نهايي منضم گردد.<<
1 - هياتهاي نمايندگي استراليا، اتريش ، بلژيك ، كانادا، شيلي ، دانمارك ،
فنلاند، فرانسه ، جمهوري فدرال آلمان ، ايتاليا، هلند، زلاند نو، نروژ، سوئد،
سوئيس ، و انگلستان مراتب تاسف خود را از فقدان هر گونه مقرراتي در
كنوانسيون وين براي حفاظت لايه اوزون جهت حل و فصل اجباري اختلافات توسط
اشخاص ثالث ، به درخواست يكي از اعضا اعلام مي دارند. هياتهاي مزبور در
تاييد حمايت قبلي خود از برقراري چنين رويه اي از كليه اعضاي كنوانسيون
تقاضا دارند كه به موجب بند 3 ماده 11 كنوانسيون از امكان صدور اعلاميه اي
در اين رابطه استفاده ننمايند.
2 - هيات نمايندگي مصر بر اهميتي كه دولتش براي مساعي ملي و بين المللي در
جهت حفاظت از محيط زيست از جمله حفاظت لايه اوزون قائل است تاكيد مي نمايد
و بدين جهت از آغاز در كارهاي مقدماتي كنفرانس نمايندگان تام الاختيار،
درباره حفظ لايه اوزون در تصويب كنوانسيون و قطعنامه هاي مربوط شركت جسته
است .
هيات نمايندگي مصر در عين حال كه با اتفاق نظر شركت كنندگان بر ماده يك
كنوانسيون موافق است ، بر اين نظر است كه آن ماده نسبت به همه سازمانهاي
منطقه اي از جمله سازمان اتحاد افريقا و پيمان دولتهاي عرب قابل اجرا
مي باشد. مشروط به اين كه سازمانهاي مزبور واجد شرايط مندرج در آن ماده
بوده باشند، بدين معني كه داراي صلاحيت لازم نسبت به امور موضوع كنوانسيون
حاضر بوده و رسما طبق نظامنامه هاي داخلي خود از طرف دولتهاي متبوع كسب
اختيار كرده باشند. و نيز ضمن موافقت با اتفاق نظر بر ماده 2 كنوانسيون ،
هيات نمايندگي مصر چنين اظهار مي دارد كه نخستين جمله بند 2 ماده مزبور
بايد در پرتو سومين بند مقدمه تعبير و تفسير شود. با توافق بر اتفاق نظر
بر قطعنامه شماره 1 درباره ترتيبات سازماني و مالي ، هيات نمايندگي مصر
اعلام مي دارد كه طبق سومين بند مقدمه و قطعنامه لطمه اي به موضع آن
نمايندگي درباره روش سرشكن كردن سهميه ها بين كشورهاي عضو، با توجه خاص به
شق 2، كه آن هيات طي مباحثات مربوط به سند مقدماتي 13/94 gw/pene مورد
حمايت قرار داده بود، و طبق آن 80% هزينه ها توسط كشورهاي صنعتي تامين و
20% باقيمانده بر اساس جدول ارزيابي سازمان ملل بين كشورهاي عضو سرشكن
مي گرديد، وارد نخواهد بود.
3 - در خصوص قطعنامه شماره 2 درباره تپروتكل مربوط به كلوروفلواورو
كاربن هات هيات نمايندگي ژاپس بر اين عقيده است كه تصميم درباره اين است
كه آيا كار مربوط به يك پروتكل را بايد ادامه داد يا خير، بايد موكول به
روشن شدن نتايج كار تكميته هماهنگي درباره لايه اوزون ت باشد. ثانيا در
مورد بند 6 قطعنامه فوق الذكر، هيات نمايندگي ژاپن معتقد است كه هر كشور
بايد راسا تصميم بگيرد كه چگونه پخش كلوروفلواورو كاربن ها را كنترل
نمايد.
4 - هيات نمايندگي اسپانيا اعلام مي دارد كه بر اساس مفاد بيانات مورخ 21
مارس 1985 رئيس كنفرانس ، برداشت دولت متبوعش از بند 6 قطعنامه در باره يك
پروتكل مربوط به كلوروفلواورو كاربن ها اين است كه مخاطب بند مزبور
انحصارا خود كشورهايي هستند كه لازم است حدود توليد يا استعمال خود را
كنترل كنند و نه كشورهاي ثالث يا سازمانهاي منطقه اي مربوط به آن كشورها.
5 - هيات نمايندگي دولت ايالات متحده آمريكا اعلام مي دارد كه برداشت آن
هيات از ماده 15 كنوانسيون بدين گونه است كه سازمانهاي منطقه اي
يكپارچه سازي اقتصادي كه هيچ يك از دولتهاي عضو آن طرف اين كنوانسيون يا
پروتكلهاي مربوط نيستند، هر يك فقط داراي يك راي مي باشند. همچنين اين
هيات بر اين عقيده است كه ماده 15 اجازه راي دادن مضاعف توسط سازمانهاي
منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي دولتهاي عضو آنها را تجويز ننموده بدين معني
كه سازمانهاي مزبور نبايد هيچگاه علاوه بر كشورهاي عضو خود كه طرف
كنوانسيون يا پروتكل مربوط مي باشند، راي بدهند و يا برعكس .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده به انضمام متن كنوانسيون شامل بر مقدمه و
21 ماده و 2 الحاقيه و يك پروتكل در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم آذر
ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/9
/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/09/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران