اجازه استخدام دپيلمه بعنوان انگشت نگار و بايگاني فني به شهرباني كل كشور


شماره 50744 27/9/44
وزارت كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/9/1344 بنا به پيشنهاد هاي شماره 26687/2 مورخ 29/2/44 و 111857/2/23208/1 مورخ 19/8/44 وزارت كشور ( شهرباني كل كشور ) و موافقت شورايعالي اداري كشور و باستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب نمودند كه شهرباني كل كشور مجاز است هشت نفر دپيلمه بعنوان انگشت نگار و بايگاني فني بجاي افراد مستعفي جهت خدمت در اداره تشخيص هويت با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه بطور قراردادي استخدام نمايد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

6075 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/10/08 :تاريخ ابلاغ 1344/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران