اجازه استخدام در وزارت اقتصاد


شماره 9048 28/7/44
وزارت اقتصاد
هيئت وزيران در جلسه مورخه 28/7/44 حسب پيشنهادهاي شماره 17623 مورخ 1/7/44 و 15621 مورخ 14/6/44 و 18573 مورخ 12/7/44 و 17929 مورخ 6/7/44 وزارت اقتصاد و موافقت شورايعالي اداري كشور وبموجب اجازه حاصله از تبصره 37 قانون بودجه اصلاحي سال 43 كل كشور مراتب زير را تصويب نمود.
1- وزارت اقتصاد مجاز است بيست نفر دپيلمه اي را كه بشرح فهرست پيوست تا تاريخ 2/6/43 در ادارات و سازمانهاي تابعه وزارت اقتصاد بعنوان كارگر ولي در مشاغل سازماني بخدمت اشتغال داشته اند بر طبق تصويبنامه شماره 43158 مورخ 1/10/43 بطريق حكمي استخدام و حقوق آنان را از بودجه مصوب هر يك از سازمانهاي مربوطه پرداخت نمايد.
2- وزارت اقتصاد مجاز است بمنظور تكميل كادر فني اقتصادي و بازرگاني خود 25 نفر دكتر و يا ليسانسيه اقتصاد و يا بازرگاني و يك نفر دكتر دارو ساز و دو نفر مهندس ميكانيك و دو نفر مهندس برق و يك نفر ليسانسيه دانشكده ادبيات را كه كارمند مستعفي آن وزرات است طبق قوانين از طريق اداره مشاغل و كاريابي وزارت كار استخدام كشوري استخدام و حقوق آنها را از محل اعتبارپست حقوقي بازنشستگان و كارمندان منتقل و متوفي در حدود بودجه مصوب سال جاري پرداخت نمايد.
3 - وزارت اقتصاد مجاز است ناوسروان نيروي دريائي شاهنشاهي سعيد ماجد را كه بفرمان ملوكانه بوزارت اقتصاد ( سازمان بنادر و كشتيراني ) منتقل گرديده بخدمت پذيرفته و درجه ايشان را بر طبق قوانين و مقررات مربوطه برتبه اداري تبديل نمايد.
4 - وزارت اقتصاد مجاز است بجاي سه نفر از ده نفر دكتر و مهندس و ليسانسيه شيمي موضوع تصويبنامه شماره 43642- 9/10/43 براي خدمت در موسسه استاندارد ايران و از اعتبارات آن مؤسسه استاندارد ايران و از اعتبارات آن مؤسسه سه نفر دكتر دارو ساز استخدام نمايد و همچنين از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب سال جاري مؤسسه مزبور چهار نفر دكتر و مهندس ( مهندس نساج يكنفر مهندس ساختمان يكنفر - دكتر دامپزشك دو نفر ) جهت انجام تحقيقات صنعتي و امور آزمايشگاهي استخدام نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

6045 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/08/29 :تاريخ ابلاغ 1344/07/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران