نظامنامه اجرائي ثبت اسناد


نمره 17124 1و10و1310
نظامنامه اجرائي
در موقع ثبت اسنادي كه وجه تعهدشده در آن بايد باقسام معين پرداخته شود اعم از اينكه وجه تعهد شده بابت مال الاجاره باشد يا غير آن بطريق ذيل عمل خواهد گرديد:
1- صاحب دفتر در مورد اسنادي كه دفاتر اسناد رسمي به ثبت ميرسد بايد متعهد را مسبوق كند كه هرگاه وجه تعهدشده پرداخته نشود يا پرداخت در مقابل قبض رسمي بعمل نيايد متعهد رسماً مديون شناخته خواهد شد و ابراز قبوض غيررسمي متعهدله مانع صدور ورقه اجرائيه نميشود اين نكته بايد در سند و دفتر قيد و بامضاء متعاملين برسد.
2- صاحب دفتر اسناد رسمي بتقاضاي متعدله بعهده اقساط مقرره و بميزان مبلغ هر يك از اقساط قبوض رسمي صادر كرده بمتعدله تحويل و در ستون ملاحظات دفتر ثبت رسيد خواهد گرفت متعهدله ميتواند تقضا كند كه قبوض تمام اقسساط دفعتا صادر و تحويل او شود يا بتدريج.
3- قبوض رسمي را اداره ثبت طبع كرده و تحويل دفاتر خواهد داد.
4- در قبوض رسمي نكات ذيل را بايد قيد كرد:
الف- مبلغ قطعي كه بايد پرداخته شود با تمام حروف
ب- تعيين اينكه از بابت قسط چندم است با تمام حروف
ج- نمره ثبت اصل سند
د- اسم و اسم خانواده متعاملين
ه- مهر دفتري كه سند در آنجا ثبت شده
و- امضاء صاحب دفتر
ز- تاريخ صدور قبض
هـ - تقاضاي صدور ورقه اجرائيه براي وصول اقساط با ارائه قبض رسمي كه موعد پرداخت آن رسيده باشد پذيرفته خواهد شد قبض رسمي پس از اجراء بمديون داده شود.
6- براي اقساط يا مال الاجاره يوميه قبوض كوچك مخصوص يكصد دينار و پنج شاهي و دو شاهي و يكقران و پنج قران و يك توماني طبع خواهد شد و در موقع تحويل آن قبوض مهر دفتر اسناد رسمي مربوطه بروي هر يك زده ميشود.
7-ورقه اجرائيه نسبت باقساط يا مال الاجراه يوميه كه در مقابل قبوض كوچك بايد وصول شود به نسبت قبوضي كه در دست متعهدله باقي مانده است صادر خواهد شد.
8- در ورقه اجرائيه نكات ذيل قيد ميشود:
الف- اسم متعهد و متعهدله و نام خانوادگي آنها.
ب- مبلغي كه بايد وصول شود با تمام حروف.
ج- خطاب ورقه بنام رئيس اجراي ثبت حوزه ثبت.
ح- امضاء نماينده و مهر دفتر.
9- اوراق لازم الاجراي فوق را نماينده صادر و مستقيما بشعبه اجرا ارسال ميدارد.
10- صدور ورقه اجرائيه در غير مورد قبوض رسمي از طرف نماينده صادر و پس از امضاء مدير ثبت حوزه بموقع اجراء گذارده ميشود.
11- هرگاه متعهد در موقع مقرر حاضر براي ايفاء تعهد خود بود ولي متعهدله قبض رسمي نداده و يا اخذ وجه تعلل ورزيد ميتواند وجه بدهي خود را تا بيست تومان به نماينده دفتر اسناد رسمي و اگر زيادتر بود به صندوق مركزي حوزه ثبت تحويل و قبض امانت اخذ نمايد در اينصورت دين پرداخته شده محسوب و ارائه قبوض مزبور كافي براي عدم صدور ورقه اجرائيه خواهد بود.
12- قيمت هر قبض رسمي يكصد دينار و قيمت بيست و چهار قبض كوچك دويست دينار است.
13- در مورد اسنادي كه در دفاتر مركزي ثبت ميشود وظائفي كه بعهده صاحب دفتر يا نماينده است بعهده مسئول دفتر خواهد بود.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/10/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران