نظامنامه دفتر و ضبط محاكم تهران


نمره 1240 15و2و1310
نظامنامه دفتر و ضبط محاكم تهران
از تاريخ اجراي اين نظامنامه رئيس احصائيه امور قضائي حق نظارت و تفتيش در امور اداري و ضبط بدستور ايشان رفتار نمايند.
2- كليه عرضحال هائي كه بدفتر محاكم صلح و بدايت و استيناف طهران و يا مستقيما بدفتر ديوانعالي تميز و يا پاركه بدايت طهران تسليم ميشود بايد لف دوسيه اي كه به تصويب رسيده و نمونه آن در اداره احصائيه موجود است ملفوف باشد.
3- در مقابل كليه اوراقي كه بدفتر محاكم تسليم ميشود بايد رسيد مخصوصي كه حاوي نمره ثبت و اسم تقديم كننده ورقه و نوع ورقه تقديم شده باشد به مهر دفتر و با قيد تاريخ ثبت داده شود.
4- اصول اسناد و مدارك بايد در مقابل رسيد بمدير دفتر تسليم گردد و مدير دفتر مكلف است اسناد واصله را در صندوق مخصوصي كه در آخر وقت هر روز لاك و مهر و ممهور بمهر دفتر ميشود ضبط نموده و ورود و خروج اسناد را در دفتر مخصوص صندوق ثبت نمايد.
5- چنانچه در ضمن محاكمه سندي بمحكمه تسليم شود منشي يا تقريرنويس محكمه مكلف است تسليم سند را در صورت جلسه قيد و بلافاصله پس از محاكمه دوسيه را با عين سند بمدير دفتر بدهد كه رسيد داده شود وصول ورقه رسيد در همان ورقه صورتجلسه قيد و امضاء خواهد شد و مادام كه رسيد داده نشده منشي محكمه مسئول سند خواهد بود.
تبصره- علائم سند با ذكر ملحقات يا محكوكات ( در صورت وجود) در ورقه رسيد و نمره قبض در دفتر ثبت وصول اسناد قيد خواهد شد.
6- چنانچه صاحب سند ورقه رسيد را مفقود نمايد استرداد سند پس از تنظيم صورتمجلس كه مدير دفتر و صاحب سند و نماينده تفتيش قضائي امضاء خواهند كرد ممكن خواهد بود.
تبصره- صورتمجلس بضميمه سواد مصدق سند براي ضبط بدفتر معاونت اداري پاركه تميز فرستاده خواهد شد و صاحب سند بايد تصريح نمايد كه سند مزبور باو واصل گرديد، و ادعائي از هيچ حيث ندارد.
7- پاكتهاي مراسلات و اوراق واصله از ولايات بايد مانند مراسلات و اوراق ثبت و در دوسيه ضبط گردد.
8- تحريرات محاكم و دفاتر و صورت جلسات محاكمه و راي (باستثناء احكام و قرارها) بايد با مركب مخصوص (بلوبلاك) انجام دهد.
9- احكام و قرارهاي صادره بايد با ماشين تحرير نوشته شده و سوادي از آن بهريك از اصحاب دعوي داده شود.
تبصره- دفتر محكمه استيناف علاوه بر سوادهاي مذكور در فوق مطابق مدلول ماده نظامنامه اجراي قانون تسريع محاكمات يك نسخه براي مدتي العموم كل و يك نسخه براي اداره كل تهيه قوانين ارسال خواهند داشت.
10- دفتر هر محكمه داراي دفاتر ذيل كه تعداد صفحات آنها را نماينده باركه تصديق و پلمپ مينمايد خواهد بود:
1- ثبت عرايض و عمليات محكمه و نتيجه محاكمه
2- عمليات و اوقات محكمه
3- انديكاتور
4- ثبت لوايح وارده
5- ثبت احكام
6- ثبت قرارها
7- ثبت اوراق اجرائيه
8- ثبت اظهارنامه
9- ثبت سواد مصدق
10- نماينده ضبط
11- دفتر ثبت اخطار و احضار
11- هرگاه اشتباهي در مندرجات دفاتر روي دهد بايد با مركب قرمز تصحيح شود و ذيل آنرا ثبات و مدير دفتر امضاء نمايند- تراشيدگي و قلم خوردگي بكلي ممنوع است.
12- هيچ دوسيه از ضبط خارج نميشود مگر در مقابل رسيد مخصوص (مطابق نمونه ضميمه) و حكام و منشيان محاكم و هر مقامي كه باشند مكلف برعايت اين دستور ميباشند.
13- منشيان محاكم مكلفند هر روز صورت اوقاتي را كه ميدهند بشعبه ضبط بفرستند و شعبه ضبط مكلف است اوقات مزبوره را در دفتر مخصوص ثبت و دوسيههاي لازمه را يك روز قبل از محاكمه در مقابل رسيد به محكمه مربوطه ارسال دارد.
14- بمجرد اعلام ختم محاكمه منشي محكمه موظف است دوسيه را بمتصدي دفتر ثبت عرايض تسليم نمايد كه تاريخ مزبور در دفتر ثبت شود.
15- كليه عرايض و لوايح كه از طرف وكلاء عدليه داده ميشود بايد روشن و خوانا بوده و يا با ماشين تحرير نوشته شده باشد.
16- وكلاء عدليه و مديران و اعضاء دفاتر مكلفند ذيل تمام تحريرات و دستورات و صورت جلساتي كه بايد امضاء نمايند قبل از امضاء اسم و نام خانوادگي و سمت خود را با قيد تاريخ بنويسند.
17- هرگاه در صورتجلسات محاكمه اشتباهي رخ دهد با مركب قرمز تصحيح و ظهر ورقه را تقرير نويس و رئيس محكمه امضاء نموده و روي قسمت اشتباه شده بايد طوري خط كشيد كه كلمه يا جمله اشتباه بطور وضوح خوانده شود.
18- دوسيههاي مختومه هر يك از محاكم بمجرد ختم بايد بدفتر را كد تسليم و رسيد دريافت شود.
19- ثبت ورقه يا عرضحال يا لايحه را نميتوان بروز بعد از وصول موكول نمود.
20- متصديات ضبط در صورت انتقال يا انتظار خدمت مكلفند دوسيههائي كه در ضبط خود دارند بتصدي جديد تحويل نمايند. تسليم و تحويل دوسيهها بموجب صورتمجلس كه در سه نسخه تهيه خواهد شد انجام خواهد گرفت. نسخه اول بعضو تحويل دهنده و نسخه دوم بعضو تحويل گيرنده و نسخه سوم باداره احصائيه ايفاد خواهد گرديد.
21- نوشتن سواد بوسيله اعضاء دفاتر يا محاكم و ساير اعضاء وزارت عدليه حتي مستخدمين جزء ممنوع است.
22- متخلفين بمجازات از درجه سه ببالا قانون استخدام محكوم خواهند شد مگر اينكه تخلف مشمول قوانين جزائي باشد كه در اينصورت تخلف مطابق قانون محكوم بمجازات خواهد گرديد.
23- اين نظامنامه مشتمل بر 23 ماده و سه تبصره است از اول خرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذارده ميشود.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/02/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران