نظامنامه تفتيش قضائي و اداري


نمره 91 17و7و1310
نظامنامه تفتيش قضائي و اداري
فصل اول- تفتيش قضائي
ماده 1- كليه شكايات اداري از مستخدمين قضائي ولو آنكه تقصير آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداري باشد و همچنين شكايات از اشخاصي كه از شغل قضائي بشغل اداري انتقال يافته و موضوع شكايت مربوط به زمان تصدي آنان به شغل قضائي ميباشد و شكايت از وكلاي رسمي عدليه مستقيما بپاركه ديوانعالي تميز داده ميشود.
ماده 2- رئيس پاركه ديوانعالي تميز تحقيقات مقدماتي را توسط معاون اداري خود بيكي از مفتشين قضائي رجوع خواهد نمود.
تبصره- ممكن است فراهم آوردن مقدمات رسيدگي بشكايت بدوا به مفتش اداري رجوع شود ولي تفتيش در موضوع شكايت و اظهارنظر بالاخره با مفتش قضائي است.
ماده 3- مفتش قضائي پس از وصول شكايت شروع به تحقيق نموده و باسرع اوقات راپورت جريان امر و نظريه خود را بعنوان رياست پاركه ديوانعالي تميز تهيه و نزد معاون اداري ارسال ميدارند.
ماده 4- راپورت مفتشين اداري بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
1- اسم شاكي و خلاصه شكايت او.
2- اسم و نام خانوادگي مشتكي عنه و سمت او.
3- خلاصه جريان قضيه و تحقيقات.
4- نظر مفتش مشعر بر تخلف و يا عدم آن و در صورت تخلف ذكر مواد و اصولي كه از آنها تخلف شده است.
ماده 5- مفتشين قضائي حق دارند مستقيما هرگونه تحقيقات و استيضاحات لازمه را از شاكي و مشتكي عنه و مطلعين قضيه بنايد و مشتكي عنه بايد در ظرف مدت معينه از طرف مفتش جوابهاي لازمه را تهيه و ارسال دارد.
ماده 6- علاوه بر خواستن توضيحات كتبي و شفاهي مفتشين قضائي حق دارند كليه اوراق و دوسيههائي را كه بشكايت مربوط است بخواهند و متصديان مكلفند آنها را بلاتأخير ارسال دارند مگر آنكه اوراق دوسيه ها مورد احتياج باشد كه در اينصورت ممكن است بتقاضاي شاكي و بخرج او سواد آنها (جز در موارديكه اختفاء مندرجات دوسيه ضرورت داشته باشد) خواسته شود.
ماده 7- مفتشين قضائي هرگاه در ضمن تحقيقات و تفتيشات توقيف اوراق يا دفاتر لازم را ديدند بتوسط معاون اداري موافقت رئيس پاركه ديوان عالي تميز را جلب كرده و اقدام به توقيف خواهند نمود.
ماده 8- در تمام مواردي كه مفتشين قضائي در ضمن تحقيقات و تفتيشات خود اطلاع يافتند بر اينكه مفشتكي عنه مرتكب جنحه يا جنايت شده است بايد مراتب را بتوسط معاون اداري برياست پاركه ديوانعالي تميز راپورت دهند تا در صورت لزوم از محكمه انتظامي تقاضاي تعليق مستخدم مظنون بشود و تنظيم راپورت تخلفات اداري موقت برسيدگي تقصيرات عمومي نخواهد بود.
ماده 9- هرگاه مفتشين قضائي در اجراء تحقيقات دچار اشكالي شوند رفع آن با رئيس پاركه ديوانعالي تميز خواهد بود.
ماده 10- در دفتر تفتيش مهري بنام مهر تفتيش قضائي و اداري خواهد بود كه بكليه مراسلاتي كه هر يك از مفتشين صادر مينمايند مختوم گردد.
ماده 11- معاون اداري پاركه ديوانعالي تميز راپورت هاي مفتش قضائي را نزد معاون پاركه ديوانعالي تميز ميفرستد و معاون مزبور آن راپورتها را باضم نظر خود براي ملاحظه رياست پاركه ديوانعالي تميز ارسال ميدارد.
ماده 12- هرگاه عقيده مفتش قضائي و يا معاون قضائي بر تخلف بود راپورت بامر رياست پاركه ديوان تميز بمحكمه انتظامي ارسال ميشود چنانچه عقيده هر دو بر برائت بود تعيين تكليف راپورت از حيث ضبط شدن و يا ارسال به محكمه انتظامي مطابق ماده 2 قانون محاكمه انتظامي مصوب بهمن ماه 1307 موقوف بنظر رياست پاركه تميز است.
فصل دوم- تفتيش اداري
ماده 13- كليه راپورتها و شكالات واصله از مأمورين اداري وزارت عدليه باستثناي مامورين اداره كل ثبت اسناد بپاركه ديوانعالي تميز ارسال ميشود .
ماده 14- رئيس پاركه تميز شكالات مربوط مستخدمين اداري را بمعاون اداري خود كه مخصوص تعقيب كارهاي اداري و تهيه مقدمات دعوي بر عليه مستخدم است رجوع كرده و مشاراليه تهيه وسائل تعقيب را به يكي از مفتشين اداري ارجاع و پس از رسيدگي و قابل تعقيب دانستن امر مراتب را به رياست پاركه تميز راپورت ميدهد كه براي اجراي ماده 32 قانون استخدام كشوري بوزارت عدليه ارسال گردد.
ماده 15- هرگاه در عقيده مفتش اداري و معاون اداري پاركه اختلافي حاصل شود عقيده معاون پاركه مقدم و منشاء اثر خواهد بود.
ماده 16- مفتشين اداري در جريان تحقيقات و تهيه راپورت نظر خود بايد مقررات مواد 4-5-6-7 اين نظامنامه را رعايت نمايند ولي استيضاحات و مراسلات آنان بتوسط معاون اداري خواهد بود.
ماده 17- هرگاه در ضمن تحقيق و رسيدگي بشكايت اداري كشف شود كه مستخدم مرتكب جنحه و يا جنايتي گرديده مفتش قضيه راپورت آنرا بعنوان رياست پاركه ديوانعالي تميز ميفرستد.
ماده 18- هرگاه مفتشين اداري در ضمن تحقيقات دچار شكالي شوند رفع آنرا مراجعه بمعاون اداري خواهند نمود.
ماده 19- امور دفتري تفتيش قضائي و اداري با دفترخانه مخصوصي است كه در تحت نظر معاون اداري پاركه ديوان عالي تميز دائر خواهد بود.
ماده 20- معاون اداري پاركه ديوانعالي تميز براي تنظيم ارجاعات و معلوم شدن نتايج آن دفتري تحت نظر خود خواهد داشت كه كليه شكايات قضائي و اداري با اسم مفتشي كه رسيدگي به او رجوع شده و تاريخ رجوع شكايت و ختم آن در آن دفتر درج خواهد شد و لااقل ماهي يكمرتبه خلاصه عمليات يك ماهه را بوزارت عدليه راپورت ميدهد.
ماده 21- از اين تاريخ (پانزدهم فروردين ماه 1310) نظامنامه پنجم خرداد ماه 1307 راجع به تعقيبات انتظامي نسخ مي شود.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/07/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران