قانون تفسير تبصره سوم قانون بودجه 1306 راجع به حقوق معلمين


ماده واحده - مفاد تبصره سوم ماده واحده قانون بودجه 1306 شامل حال
كساني كه فقط به شغل معلمي اشتغال دارند ولو اين كه مستخدم رسمي دولت هم
محسوب بشوند نخواهد بود مقررات اين ماده از اول فروردين 1307 به موقع
اجرا گذاشته خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و يكم مرداد ماه يك هزار
و سيصد و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
به جاي رئيس مجلس شوراي ملي طباطبايي ديبا - فهيمي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1307/05/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران