قانون اجازه پرداخت سي و دو هزار تومان براي خريد عمارت و اثاثيه جهت سفارت افغانستان


ماده واحده - وزارت ماليه مجاز است از اضافه عايدات 1305 مبلغ سي و دو
هزار تومان براي خريد يك باب عمارت با اثاثيه كه به دولت افغانستان جهت
سفارتخانه آن دولت اهدا شود بپردازد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه نهم دي ماه يك هزار و سيصد و
شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1306/10/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران