قانون اجازه اجراي حداقل تعرفه گمركي نسبت به مال التجاره مملكت عراق


ماده واحده - دولت مجاز است كه تا اول شهريور ماه 1308 نسبت به
مال التجاره مملكت عراق حداقل تعرفه گمركي را مجري دارد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم ارديبهشت ماه يك هزار و
سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1308/02/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران