قانون تمديد كنترات مسيو ماريو رويدا متخصص كاغذسازي براي مدت يك ماه و نيم


ماده واحده - مجلس شوراي ملي به اداره مباشرت اجازه مي دهد كه قرارداد
استخدام مسيو ماريو رويدا متخصص كاغذسازي را از تاريخ بيست و پنجم
فروردين 1308 به مدت يك ماه و نيم به مبلغ هفت صد و پنجاه تومان با رعايت
تمام مقررات قرارداد سابق مشاراليه (به استثناي مخارج مراجعت كه پرداخته
شده است ) امتداد داده و مبلغ مذكوره را از محل سرمايه كاغذسازي تاديه
نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار
و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1308/02/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران