قانون اعزام محصل به خارجه


ماده اول - دولت مكلف است اعتبارات ذيل را براي اعزام شاگرد به خارجه
اعم از مركز و ولايات جهت تكميل تحصيلات در علوم و فنوني كه از طرف دولت
معين خواهد شد در بودجه سنوات ذيل منظور دارد از عده محصلين اعزامي
بايستي همه ساله لااقل صدي سي و پنج براي تحصيل فن تعليم و تربيت اعزام
شوند.
سال 1307 يكصد هزار تومان
سال 1308 دويست هزار تومان
سال 1309 سيصد هزار تومان
سال 1310 چهارصد هزار تومان
سال 1311 پانصد هزار تومان
سال 1312 و سنوات بعد ششصد هزار تومان
تبصره - اعتباراتي كه به موجب قوانين مخصوصه اختصاص به اعزام محصلين
به خارجه دارد و همچنين اعتباراتي كه در بودجه 1307 وزارتخانه ها تخصيص به
اين نوع خرج داده شده بايد در آتيه محفوظ بماند و اعتبارات مذكور در اين
ماده علاوه بر اعتبارات فوق الذكر خواهد بود.
ماده دوم - محصلين اعزامي بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف - تابعيت ايران و ايراني بودن .
ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه كه از طرف وزارت معارف تهيه
خواهد شد و نبايد كمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد - دارندگان تصديقنامه
مدارس عاليه يا متوسطه و يا فني با تساوي ساير شرايط مسابقه حق تقدم
خواهند داشت .
ج - تقبل اين كه در ممالك و در شعب علمي كه از طرف دولت معين خواهد
شد تحصيل نموده و پس از فراغ از تحصيل و اخذ ديپلم ضعف مدتي را كه در
خارج به خرج دولت تحصيل كرده اند در شعبه تحصيلات خود به دولت خدمت نمايند.
تبصره - اعلان مسابقه محصلين دو ماه قبل از موقع آن در تمام مملكت
منتشر مي شود.
ماده سوم - دولت مكلف است كليه كساني را كه بر طبق اين قانون
فارغ التحصيل مي شوند در شعبي كه مربوط به تحصيلات آنها است مصدر خدمت نمايد
و چنانچه از تاريخ مراجعت به ايران تا مدت شش ماه خدمتي به آنها رجوع
نگرديد مي توانند براي خود شغل ديگري تدارك نمايند ولي هر گاه بعدا تا مدت
چهار سال استخدام آنها مورد احتياج دولت واقع شد به آنها اخطار مي شود و
پس از سه ماه از تاريخ اخطار بايد حاضر خدمت شوند در اين صورت اگر
بلافاصله خدمتي ارجاع نگرديد دولت مكلف است مادام كه خدمتي رجوع نكرده
حقوق رتبه آنها را پرداخت نمايد.
تبصره - مواد 67 و 73 قانون استخدام كشوري شامل حال محصلين مذكور
نخواهد بود و دولت مي تواند محصلين مزبور و همچنين كليه كساني را كه از
مدارس عاليه فارغ التحصيل شده و به اخذ ديپلم (از درجه ليسانس به بالا)
نائل آمده اند بدون طي خدمت ابتدايي با رتبه سه اداري (*) به خدمت بپذيرد
و تا رتبه 6 اداري آنها را پس از توقف دو سال در يك رتبه به رتبه بالاتر
ارتقا بدهد.
>>*پاورقي : به موجب قانون 21 آذر ماه 1308 دارندگان ديپلم ليسانس مدرسه
دارالمعلمين عالي با رتبه چهار اداري به خدمت پذيرفته مي شوند.<<
ماده چهارم - وزارت معارف مكلف است محصلين اعزامي را در تحت مواظبت و
مراقبت سرپرستهاي مخصوص قرار دهد و حقوق سرپرستها و مخارج و مصارفي كه به
جهت اين كار پيدا مي شود از اعتبارات مذكوره در ماده اول اين قانون تامين
خواهد شد ولي ميزان آن علي اي حال در سه سال اول ساليانه از دوازده هزار
تومان و بعدها از بيست و چهار هزار تومان نبايد تجاوز كند.
تبصره - سرپرستهاي اعزامي مكلفند نسبت به محصلين ايراني كه به خرج
اولياي خود در محل اقامت آنها مشغول تحصيل مي باشند با رضايت اوليا آنها
نيز مراقبت و مواظبت كامل نمايند.
ماده پنجم - كليه صرفه جوييهاي از اين محل به مصرف همين موضوع خواهد
رسيد.
ماده ششم - نظامنامه اجراي اين قانون را وزارت معارف و اوقاف و صنايع
مستظرفه تهيه نموده و مامور اجراي آن نيز خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد
و هفت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1307/03/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران