قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني عدليه


ماده واحده - وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس
شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان
ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نمود ثانيا براي تصويب
به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد
و هفت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1307/09/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران