قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافي وزارت دادگستري


ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود مبلغ 166848180 ريال
از محل درآمد عمومي كل كشور براي تشكيل دادگاه هاي منحل شده و احتياجات
ضروري به اختيار وزارت دادگستري بگذارد تا طبق صورت ريزي كه با نظر وزارت
دارايي تنظيم خواهد گرديد به مصرف برسانند.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيست و ششم اسفند
ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران