قانون اجازه پرداخت ششصد و سي و شش ميليون ريال از بودجه پيشنهادي سال 1333 وزارت دفاع ملي و مرزباني


ماده واحده - از اضافه اعتباري كه در بودجه پيشنهادي سال 1333 كل كشور
براي وزارت دفاع ملي و مرزباني منظور شده فعلا مبلغ ششصد و سي و شش ميليون
ريال به منظور امكان پرداخت ترفيع و اضافات قانوني افسران و درجه داران و
افراد و مزاياي مربوطه و تهيه خواربار و پوشاك و ساز و برگ و اعتبار
بودجه سال جاري مرزباني و همچنين پرداخت تعهدات سال گذشته وزارت مزبور
تصويب و به وزارت دارايي اجازه داده مي شود به تدريجي كه مورد احتياج باشد
از محل درآمد عمومي كشور با رعايت مقررات در اختيار وزارت نامبرده
بگذارد.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه نهم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه پنجشنبه 6 خرداد ماه 1333 مورد تاييد مجلس سنا واقع
شده است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/03/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران