آئين نامه تشكيل و فعاليت كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري


شماره73393 15/12/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور
متن آئين نامه تشكيل و فعاليت كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري كه در جلسه مورخه 29/9/1383 شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح ذيل به تصويب رسيده است ، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مفاد اين مصوبه براي كليه وزارتخانه ها ، سازمآنها ، شركت ها و موسسات دولتي ، شهرداريها و كليه دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در حدود وظايف قانوني آنها لازم الاجرا است.
ماده 1 ) كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري به منظور تدوين منشور اخلاق جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران و تلاش براي تحقق اصول مندرج در كد جهاني اخلاق گردشگري ، ترويج ، گسترش و پاسداري از ارزشهاي فرهنگي و اخلاقي درعرصه فعاليت هاي گردشگري ، تشكيل مي گردد.
ماده 2 ) اهداف و وظايف :
1 - تهيه و تدوين منشور ملي اخلاق گردشگري با رعايت مفاد كلي كد جهاني اخلاق جهانگردي و فرهنگ ايراني و اسلامي.
2 - فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي تحقق اصول دهگانه كد جهاني اخلاق گردشگري درسطح ملي.
3 - بررسي و مطالعه مستمر پيرامون عوامل مادي و معنوي مؤثر بر وضعيت اخلاق گردشگري و ارائه راهكارهاي لازم به مراجع ذيربط.
4 - ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه و تعميق اخلاق و فرهنگ در عرصه گردشگري .
5 - بررسي ، مطالعه و ارائه پيشنهادهاي لازم در مورد اصلاح ، تدوين و تصويب قوانين و مقررات به مراجع ذيربط.
6 - برقراري ارتباط مستمر با شخصيت ها ، سازمآنها و مجامع علمي ، فرهنگي ، مذهبي داخلي و بين المللي ، دولتي و غير دولتي از طريق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، به منظور تبادل نظر و بهره گيري از تجربيات ، توانمندي ها ، جلب حمايت انان و ايجاد هماهنگي درجهت اهداف به ويژه بند دو ماده 10 كد جهاني.
7 - تعامل و حضور فعال تاثيرگذار از طريق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مجامع بين المللي متناسب با مقررات ذيربط انان ازجمله در كارگروه جهاني كد اخلاق گردشگري.
ماده 3 ) اعضاء كارگروه ملي كد اخلاق گردشگري
1 - نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
2 - نماينده وزارت كشور.
3 - نماينده وزارت امور خارجه.
4 - نماينده وزارت اطلاعات.
5 - نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
6 - نماينده سازمان حفاظت محيط زيست.
و 5 نفر از شخصيت هاي علمي و فرهنگي با پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با تاييد و حكم رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران ،
تبصره 1 : كارگروه مي تواند از شخصيت هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و اجرائي به عنوان اعضاي افتخاري دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 : مصوبات كارگروه پس از تصويب شوراي عالي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
ماده 4 ) دبيرخانه و گردش كار
1 - رئيس كارگروه ملي با انتخاب و حكم رئيس سازمان تعيين خواهد شد.
2 - دبيرخانه كارگروه ملي زيرنظر رئيس ، وظيفه پيگيري امور محوله را برعهده خواهد داشت.
3 - نيازهاي اداري و پشتيباني كارگروه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تامين خواهد شد.
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

17487 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/12/17 :تاريخ ابلاغ 1383/09/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران