اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است


شماره3952/30/82                                                  25/5/1382
جناب آقاي دكتر رضا فرجي دانا
رئيس محترم دانشگاه تهران
عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي كليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمكهاي مردمي ، به اطلاع مي رساند اصل مذكور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:
        ( اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.)
قائم مقام دبير شوراي نگهبان - سيّدرضا زواره ئي
شماره14637/51                                                 15/5/1383
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احتراماً ، به استحضار مي رساند:
        براساس اصل 55 قانون اساسي ، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه حساب هاي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است كه ( اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجة كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.) عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذكور ، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل و دو قانون ديوان محاسبات كشور مدعي است كه مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حساب هاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و كمك هاي مردمي را نيز بعهده دارد.
        خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.
رئيس دانشگاه تهران - رضا فرجي دانا

17477 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/05 :تاريخ ابلاغ 1383/05/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران