تصويبنامه درخصوص ادغام روستاي آبعلي با روستاي مبارك‎آباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله و  تبديل به شهر آبعلي


شماره58288/ت31538ك                        25/12/1383
وزارت كشور
          وزراي عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 16/12/1383 بنابه پيشنهاد شماره65411/42/4/1 مورخ 12/7/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب1362- و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118ه- مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
          روستاي آبعلي از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران پس از ادغام با روستاي مبارك‎آباد و نقاط جمعيتي سرپولك و قايم محله ( قاپوز محله ) از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر آبعلي شناخته شود.
          محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعيين خواهدشد.
          اين تصويبنامه در تاريخ 24/12/1383 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا عارف

17496 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/27 :تاريخ ابلاغ 1383/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران