اخذ بهاي خدمات از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران


شماره21649/160 11/11/1383
جناب آقاي اميرحسين پورسينا
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
در اجراي تبصره يكم ( 1 ) ذيل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي ايران كه به تاريخ 25/10/1381 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ شده است اشعار مي‎دارد ، ( وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي ، مي‎بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد. ) به پيوست فهرست مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران به همراه متن مصوبات مزبور را ارسال مي‎نمايد. خواهشمند است با توجه به متن قانون كه حداكثر زمان اعلام عمومي را تا پانزدهم بهمن ماه تعيين نموده است و آن روزنامه مرجع رسمي جهت اعلام عمومي مصوبات فوق الذكر مي‎باشد و با عنايت به اهميت و حساسيت اعلام عمومي اين مصوبات و رعايت مفاد قانون صدرالذكر دستور فرمائيد تا قبل از تاريخ پانزدهم بهمن ماه سال جاري مصوبات مزبور در ان روزنامه به عنوان اعلام عمومي چاپ و منتشر گردد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران - مهدي چمران
شماره20566/599/160 29/10/1383
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد شهردار محترم تهران
بازگشت به نامه شماره 83118080 /8310 به تاريخ 21/10/1383 جنابعالي درخصوص بررسي لايحه ( اخذ بهاي خدمات از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران ) كه با قيد دو فوريت ارائه و به شماره 20566 به تاريخ 23/10/1383 در دبيرخانه شورا ثبت و در يكصد و بيست و سومين جلسه رسمي - علني - فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ يكشنبه بيست و هفتم دي ماه سال 1383 اعلام وصول شده و بررسي دو فوريت ان در رديف اول دستور يكصدو بيست و سومين جلسه علني فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 20766/160 به تاريخ 26/10/1383 قرار گرفته و در جلسه مزبور كه با حضور جنابعالي و يازده نفر از اعضاي محترم شورا در روز يكشنبه بيست و هفتم دي ماه سال 1383 به صورت رسمي منعقد شد مطرح و پس از ارائه توضيحات لازم در مورد دوفوريت ان اخذ راي انجام شد كه اتفاق اراي موافق ( يازده راي ) اعضاي شورا حاضر در اين جلسه را احراز نمود . متعاقبا مفاد ان مطرح و پس از مذاكرات انجام شده و لحاظ موارد اصلاحي و پيشنهادي در متن ان , درخصوص مفاد ان مشتمل بر ماده واحده و تبصره ي ذيل ان اخذ راي انجام شد كه به اتفاق اراي موافق ( يازده راي ) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران حاضر در اين جلسه ( يازده نفر ) به تصويب رسيد. به پيوست متن مصوبه مزبور را جهت اگاهي و اقدام ، ايفاد و ابلاغ مي نمايد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران - مهدي چمران
اخذ بهاي خدمات از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران
( مصوب جلسه 23 مورخ 27/10/1383 شوراي اسلامي شهرتهران )
ماده واحده : به استناد تبصره يكم ( 1 ) ذيل ماده پنجم ( 5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ( موسوم به قانون تجميع عوارض ) مصوب 23/10/1381 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 25/10/1381 به تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است, به شهرداري تهران اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1384 با توجه به هزينه هاي مضاعف حضور مهاجرين خارجي در سيستم خدماتي شهرداري, با هماهنگي و معرفي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري نسبت به وصول بهاي خدمات ساليانه به شرح ذيل اقدام نمايد :
1 - از خانواده هاي مهاجر يك نفره مبلغ هفتصد هزار ( 000/700 ) ريال.
2 - از خانواده هاي مهاجر دو نفره مبلغ يك ميليون ( 000/000/1 ) ريال.
3 - از خانواده هاي مهاجر سه و چهار نفره مبلغ يك‎ميليون ‎و پانصد هزار ( 000/500/1 ) ريال.
4 - از خانواده مهاجر چهار نفر بيشتر مبلغ دو ميليون ( 000/000/2 ) ريال.
تبصره - بهاي خدمات مذكور از خانواده هاي مهاجري كه حداقل يك سال مقيم تهران بوده اند در زمان صدور يا تمديد برگه اقامت و يا تغيير وضعيت حضور يا اقامت اخذ و به حساب شهرداري تهران واريز مي شود.

17462 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/11/14 :تاريخ ابلاغ 1383/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران