اصلاح آئين نامه اجرائي ماده ( 165 ) قانون مالياتهاي مستقيم


شماره 60674/ت32016ه - 20/10/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 41307/3493 - 211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 165 ) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 - تصويب نمود :
آئين نامه اجرائي ماده ( 165 ) قانون مالياتهاي مستقيم ، موضوع تصويبنامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 به شرح زير اصلاح مي شود :
دربند ( الف ) ماده ( 3 ) عبارت ( اداره كل اموراقتصادي و دارايي استان ) به‎عبارت ( اداره كل امور مالياتي استان ) و در بند ( ب ) ماده ( 3 ) و ماده ( 4 ) عبارت ( وزارت امور اقتصادي و دارايي ) به عبارت ( سازمان امور مالياتي كشور ) و در ماده ( 5 ) عبارت ( حوزه مالياتي ) به عبارت ( اداره امور مالياتي ) و در ماده ( 6 ) عبارت ( اداره امور اقتصادي و دارايي ) به عبارت ( اداره امور مالياتي ) تغيير مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17445 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/10/23 :تاريخ ابلاغ 1383/10/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران