اصلاح مواد ( 5 ) و ( 6 ) آئين نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي


شماره 37892/ت30076ه - 20/10/1383
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/10/1383 بنا به پيشنهاد شماره 6966 مورخ 24/10/1382 مركز امور مشاركت زنان و به استناد ماده ( 10 ) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي - مصوب 1374 - تصويب نمود :
مواد ( 5 ) و ( 6 ) آئين نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي ، موضوع تصويبنامه شماره 8409/ت16900ه - مورخ 27/9/1375به شرح ذيل اصلاح مي شود :
( ماده 5 - مادران مشمول اين آئين نامه پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي بايد در كار قبلي خود اشتغال يابند. در دوران ياد شده نقل وانتقال آنها ممنوع است مگر اينكه خود ، متقاضي تغيير شغل يا نقل وانتقال باشند.
ماده 6 - مادران مشمول اين آئين نامه مي‎توانند طي ساعات مقرر كار روزانه حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي استفاده كنند. مادران ياد شده مي‎توانند برحسب نياز كودك ، مرخصي ياد شده را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند. مدت مرخصي ساعتي براي مادران داراي فرزند دوقلو و بالاتر به ميزان دوساعت مي‎باشد. )
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17445 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/10/23 :تاريخ ابلاغ 1383/10/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران