هزينه اداره مال مشترك به عهده همه شركاءاست مگرتوافق خلافي شود


به تاريخ :10/6/71
شماره دادنامه :429
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :1- يحيي 2- فرنگيس 3- جمشيد
خوانده :مهين
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
خواسته دعوي خواهانهابطرفيت بانومهين بشرح دادخواست تقديمي و توضيحات آنان درجلسه اول دادرسي مطالبه مبلغ 256113ريال بابت هزينه آب وبرق وگازمصرفي وهزينه تعميرومرمت قسمتهاي مشترك ساختمان مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده نظربه اينكه حسب اظهارات ومدافعات طرفين درجلسه دادرسي معلوم ومسلم است كه هريك ازطرفين دعوي مالك يك واحد آپارتماني ازمجموعه شش واحدي مي باشندوباعنايت به اينكه حسب مدلول ماده 23آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانهامالكين آپارتمانهاي هر ساختماني موظفنددرپرداخت هزنيه هاي مستمروهزينه هائي كه براي حفظ و نگهداري قسمتهاي مشترك ساختمان لازم بوده ومصرف مي شودمشاركت نمايندو باالتفات به اينكه طرفين دعوي هيچگونه مدركي كه ثابت نمايدبين آنان در نحوه اداره قسمتهاي مشترك ساختمان ودريافت وپرداخت هزينه هاي مشترك وهمچنين سهم هريك ازمالكين درپرداخت هزينه هاي مشترك ترتيب خاصي مقررشده ،اقامه وابرازننموده وبدين لحاظ هزينه هاي قسمتهاي مشترك بايستي بطورمساوي بين مالكين اين ساختمان تقسيم گرددوباتوجه به اينكه طرفين دعوي ،آب وبرق وگازمصرفي خودراازيك كنتوراشتراكي تامين مي نمايد وبه اين اعتبارهريك ازآنان بايستي يك ششم بهاي آب وبرق وگازمصرف شده راپرداخت نمايندوطبق 9فقره قبوض ابرازشده ازناحيه خواهانهاپرداخت گرديده جمعابه مبلغ 401567ريال بوده وهمچنين چون حسب تاييدخوانده راهروي ساختمان موردبحث كه قانوناجزقسمت مشترك آن محسوب بوده ازطرف خواهانهانقاشي وهزينه آن كه به مبلغ 880000ريال اعلام گرديده ازطرف خواهانهاتاديه شده لذاخوانده بايستي به ميزان قدرالسهم خودبهاي آب و برق وگازمصرف شده ونيزهزينه نقاشي راپرداخت نمايدوازآنجائي كه نقاشي راهروساختمان باموافقت اكثريت مالكين ساختمان كه قطعاانجام آن ضرورت داشته صورت گرفته لذادفاع خوانده به اينكه چون راهروساختمان نيازي به نقاشي نداشته وبعلاوه بدون اطلاع وموافقت وي اين كارانجام شده وبه اين اعتبارمسئوليتي درپرداخت هزينه مشترك نسبت به سهم خودنموده است بنا براين دادگاه دعوي خواهانهارادرقسمت مربوط به هزينه آب وبرق وگازو نقاشي راهروساختمان واردوموجه تشخيص وحكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دويست وسيزده هزارونهصدوپنجاه ريال درحق خواهانهاصادر واعلام مي نمايددعوي خواهانهاراجع به هزينه هاي ديگرموردمطالبه به لحاظ عدم ارائه دليل ومدرك اثباتي وتكذيب مراتب ازناحيه خوانده واردوموجه نبوده ومحكوم به رداست .
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي 2تهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 136-138

37

429 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/06/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران