تصويبنامه راجع به برگزاري سومين گردهمايي منطقه‎اي وزراء و هشتمين نشست مراجع ملي كشورهاي آسيايي عضو كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل متحد


شماره57161/ت31377ه - 6/10/1383
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/10320 مورخ 14/6/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري ازتجمل گرايي مصوب1370 - تصويب نمود:
1 - برگزاري سومين گردهمايي منطقه‎اي وزراء و هشتمين نشست مراجع ملي كشورهاي آسيايي عضو كنوانسيون بيابان‎ زدايي سازمان ملل متحد توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و با همكاري دبيرخانه كنوانسيون بيابان زدايي ملل‎ متحد از محل اعتبارات ريالي سازمان يادشده مجاز است.
2 - هزينه‎هاي شخصي مربوط توسط متقاضيان شركت در گردهمايي پرداخت مي‎شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17433 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/10/09 :تاريخ ابلاغ 1383/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران