اصلاحيه مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت


اصلاحيه مصوبه شورايعالي اداري درخصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت
پيرو نامه شماره 203004/1901 مورخ 30/10/1383 درخصوص مصوبه شوراي عالي اداري راجع به شاخص‏هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حج و زيارت منتشره در روزنامه رسمي شماره 17455 مورخ 5/11/1383 در صفحه دوم ستون اول شماره مصوبه فوق الذكر اشتباه درج گرديده است و شماره 203004/1901 صحيح مي‎باشد.

17481 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/10 :تاريخ ابلاغ 1383/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران