تصويبنامه راجع به انتخاب وزيراموراقتصادي و دارايي به‎عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت‎وزيران


شماره67955/ت32336ه - 4/12/1383
تصويبنامه راجع به انتخاب وزيراموراقتصادي و دارايي به‎عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت‎وزيران
وزارت امور اقتصادي و دارايي - دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 49839/25289/22 مورخ 20/11/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو كميسيون امور اجتماعي هيئت وزيران تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17479 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/08 :تاريخ ابلاغ 1383/11/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران