مصوبه شورايعالي اداري در مورد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور


شماره221451/1901 28/11/1383
مصوبه شورايعالي اداري در مورد شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - سازمان بهزيستي كشور
شوراي عالي اداري دريكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان بهزيستي كشور و به استناد بند ( ب ) ماده 4 آئين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي كشور( مصوبه شم - اره 44642/ ت 27701ه - مورخ 28/10/1381 هيات وزيران ) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا پس از تكميل و ارسال فرم‎ها و دستورالعمل‎هاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، ساير مراحل فرايند ارزيابي در ابعاد اختصاصي ( بند ( ب ) ماده 5 آئين نامه مزبور ) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري - حميدشركاء
جداول

17479 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/08 :تاريخ ابلاغ 1383/02/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران