قانون تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه


شماره112795/151 15/10/1383
حضرت حجت‎الاسلام والمسلمين جناب اقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري‎اسلامي ايران
لايحه تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه كه از سوي دولت به شماره 7346/28538 مورخ 17/2/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 25/9/1383 مجلس عينا تصويب و به‎تاييد شوراي نگهبان رسيد ، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‎گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
شماره64032 4/11/1383
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
قانون تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست وپنجم آذرماه يكهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 112795/151 مورخ 15/10/1383 مجلس شوراي‎اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد.
رئيس جمهور - سيدمحمد خاتمي
قانون تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه
ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل امده در اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه طي نهمين اجلاس مجمع عمومي منعقده در دهلي‎نو كه در تاريخ اول ابان ماه 1381 هجري شمسي مطابق با 23 اكتبر 2002 ميلادي به‎تاييد نمايندگان كشورهاي عضو رسيده است ، مشتمل بر شانزده مورد اصلاح ، الحاق و حذف به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‎شود.
بسم‎الله‎الرحمن‎الرحيم
اصلاحات اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه پاراگرافهاي دوم ، سوم ، چهارم و پنجم مقدمه اساسنامه به شرح زير اصلاح گرديد:
با در نظر گرفتن نياز به همكاري نزديك در توسعه خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني در ميان كشورها و سرزمينهاي منطقه ( اسكاپ ) ( كه از اين پس منطقه ناميده مي‎شود ) ، با وقوف از كمكي كه مي‎تواند به وسيله يك سازمان منطقه‎اي جهت توسعه متعادل خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني به عمل ايد ، با درك اهميت ساختاري كه از ان طريق امكان تبادل اطلاعات و پيشرفتهاي سريع خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاعاتي مورد بحث وجود دارد ، با تاييد اين كه مشاركت فعالانه اعضاء در امور و فعاليتهاي سازمان تاثير مهمي در تحقق اهداف مطروحه در اينجا دارد.
2 - ماده ( 2 ) اساسنامه به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده 2 - هدف‎ها
1 - هدف جامعه مخابراتي افزايش توسعه خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني در سراسر منطقه با تاكيد ويژه بر توسعه ان در مناطق كمتر توسعه يافته خواهد بود.
2 - در تحقق اين اهداف ، جامعه مخابراتي ممكن است:
الف - توسعه خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني را افزايش داده و مزاياي فن‎اوري اطلاعات و ارتباطات را براي رفاه مردم منطقه به حداكثر برساند.
ب - همكاري منطقه‎اي را در زمينه‎هاي مورد علاقه عموم ، از جمله ارتباطات راديويي و توسعه استانداردها ، گسترش دهد.
ج - در زمينه‎هاي مربوط به توسعه فن‎اوري مخابرات و زيربناي اطلاع‎رساني و خط‎مشي و مقررات با هماهنگي ساير سازمانهاي بين‎المللي ، هر كجا كه لازم باشد ، مطالعاتي را انجام دهد. د - انتقال فن‏‎اوري ، توسعه نيروي انساني و تبادل اطلاعات را جهت توسعه متعادل خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني در داخل منطقه تشويق نمايد.
ه - هماهنگي داخل منطقه را با توجه به موضوعات مهم مربوط به خدمات مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني به منظور تقويت موقعيت بين‎المللي منطقه ، تسهيل نمايد.
3 - با حذف عبارت ( ... سازمان ملل متحد يا عضويت ... ) از بند ( 2 ) ماده ( 3 ) ، بندهاي ( 4 ) و ( 5 ) ان به شرح زير اصلاح گرديد:
( 4 ) - عضويت وابسته در جامعه مخابراتي براي هر سرزمين ، بخش يا گروهي از سرزمين‎هاي داخل منطقه كه عضو ( اسكاپ ) باشند ، ازاد است. يك چنين سرزمين ، بخش يا گروهي از سرزمين‎ها ، پس از انكه طبق مقررات مواد ( 17 ) يا ( 19 ) و نيز طبق مفاد ماده ( 20 ) به اين اساسنامه پيوستند ، به عضويت پيوسته جامعه مخابراتي درخواهد امد.
( 5 ) - الف - يك عضو وابسته جامعه ، هر بنگاه ، اژانس ، مؤسسه ، سازمان ، انجمن ، يا تشكيلات ، موجوديت يا شركت‎كننده ديگر اعم از خصوصي يا دولتي ، تجاري يا غيرانتفاعي فعال در زمينه سرويس‎هاي مخابراتي يا زيربناي اطلاع‎رساني با حضور واقعي و التزام در منطقه كه اماده مشاركت و كمك به كار و فعاليت‎هاي جامعه مي‎باشد ، خواهد بود.
ب - يك متقاضي عضويت وابسته ، به وسيله يك كشور عضو يا يك عضو پيوسته معرفي خواهد شد.
ج - اعضاء و اعضاء پيوسته ممكن است به هر حال دبيركل را از نحوه ارائه تقاضا توسط ارگانهاي موصوف در بند ( 5 الف ) اين ماده كه در قلمرو حكومت انها قرار دارند ، مطلع سازند.
د - يك متقاضي عضويت وابسته مي‎تواند بعد از ارسال اطلاعيه مورد اشاره در بند ( 5ج ) اين ماده و در صورت اجازه يافتن درخواست خود را مستقيما به عنوان دبيركل ارسال نمايد.
ه - يك متقاضي عضويت وابسته در جامعه مخابراتي ، در صورتي كه درخواستش به وسيله دبير كل مورد پذيرش قرارگيرد و با انطباق خود با شرايط و ويژگي‎هاي تعيين شده توسط دبيركل براي عضويت موافقت كند ، به عضويت درخواهد امد.
و - كميته مديريت ، رهنمودهاي انتخاب معيار براي تشريفات اجرائي را كه عضو وابسته احتمالي و تشريفات تجديدنظر را كه دبيركل بايد از انها پيروي كند و شرايطي را كه براساس ان عضويت وابسته اعطاء خواهد شد ، تصويب خواهد نمود.
4 - ماده ( 4 ) اساسنامه به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده 4 - شناسايي حقوق
جامعه مخابراتي حقوق يك عضو و عضو پيوسته را نسبت به تنظيم سرويس‎هاي مخابراتي و زيربناي اطلاع‎رساني محترم مي‎شمارد و همچنين تعهدات يك عضو ، عضو پيوسته و يك عضو وابسته را در قبال سازمانهاي مخابراتي منطقه‎اي و بين‎المللي موجود مد نظر قرار خواهد داد.
5 - عبارت ( ... مگر اينكه مجمع عمومي در مورد انتقال ان به محل ديگر تصميم‏‎گيري نمايد ) به انتهاي ماده ( 5 ) اضافه گرديد.
6 - اصلاحات و الحاقات ذيل در بندهاي ماده ( 8 ) به عمل آمد:
الف - عبارت ( ... دوسوم اعضاء ... ) در بندهاي ( 5 ) و ( 12 ) به عبارت ( ... اكثريت ساده اعضاء ... ) اصلاح گرديد.
ب - قسمت ( ه - ) بند ( 6 ) به شرح زير اصلاح گرديد:
( ه - ) - انتخاب دبيركل و معاون دبيركل جامعه مخابراتي و تعريف شرح وظايف و استخدام آنها.
ج - قسمتهاي ( و ) و ( ز ) به شرح زير به ذيل بند ( 6 ) الحاق گرديد:
( و ) - در صورت لزوم بررسي و تصويب پيشنهاداتي كه ممكن است طبق مفاد اين اساسنامه توسط اعضاء به مجمع عمومي ارائه شود.
( ز ) - ( 1 ) تعليق حق راي كشور عضوي كه داراي بدهي معوقه به جامعه مخابراتي مي‎باشد ، در مجمع عمومي ، كميته مديريت و تشكيلات وابسته تا مدتي كه بدهي معوقه برابر يا بيشتر از مبلغ حق عضويت عادي ان كشور عضو براي دو سال قبل باشد ، با در نظر گرفتن كليه شرايط ذي‎ربط و در صورتي كه انجام چنين اقدامي به مصلحت باشد.
( 2 ) تعليق حق برخورداري يك عضو پيوسته كه داراي بدهي معوقه به جامعه مخابراتي مي‎باشد ، از فعاليت‎هاي جامعه مزبور تا مدتي كه بدهي معوقه برابر يا بيشتر از مبلغ حق عضويت عادي ان عضو پيوسته براي دو سال قبل باشد ، با در نظر گرفتن كليه شرايط ذي‎ربط و در صورتي كه انجام چنين اقدامي به مصلحت باشد.
( 3 ) انجام چنين اقدامي در مورد يك عضو وابسته كه با در نظر گرفتن كليه شرايط ذي‎ربط ، به مصلحت باشد ، از جمله تعليق بدون محدوديت حقوق ان عضو به‎عنوان ناظر يا حق شركت يا برخورداري از فعاليتهاي جامعه مخابراتي در صورت عدم انجام هر يك از تعهداتش اعم از مالي و غيره كه مطابق اين اساسنامه برعهده گرفته يا هر نوع مسؤوليتي كه در مورد مشاركتش در جامعه مخابراتي عهده‎دار شده است.
( 4 ) تصويب آئين‎نامه داخلي مجمع عمومي.
د - بند ( 11 ) به شرح زير اصلاح گرديد:
11 - طبق مقررات اين اساسنامه اخذ تصميمات مجمع عمومي با اتفاق نظر خواهد بود. در صورتي كه رئيس مجمع عمومي نتواند در مورد موضوعي به اتفاق نظر برسد ، تصميمات بايستي با راي اكثريت ساده كشورهاي عضو حاضر و راي دهنده اتخاذ شود ، به جز تصميمات مربوط به مسائل مالي كه مستلزم راي دوسوم اعضاء حاضر و راي دهنده خواهد بود. اراء ممتنع در تعيين اكثريت به حساب نخواهد امد.
7 - اصلاحات و الحاقات به شرح زير در بندهاي ماده ( 9 ) به عمل امد:
الف - بند ( 1 ) به شرح زير اصلاح گرديد:
1 - كميته مديريت متشكل از كليه اعضاء اصلي و اعضاي وابسته جامعه خواهدبود.
نمايندگي هر عضو اصلي و يا عضو وابسته به عهده يك نفر خواهد بود كه ممكن است مشاوريني نيز همراه داشته باشد.
ب - بند ( 5 ) و قسمتهاي ( ه - ) ، ( و ) و ( ك ) ان به شرح زير اصلاح و با حذف قسمت ( ل ) عبارت قسمت ( م ) جايگزين قسمت ( ل ) گرديد:
5 - در فاصله بين جلسات مجمع عمومي ، كميته مديريت به عنوان اداره‎كننده جامعه مخابراتي ، از طرف مجمع عمومي و در چارچوب اختيارات تفويض شده از سوي ان مجمع عمل خواهد كرد. متعاقب اين خط‎مشي‎ها و اصولي كه مجمع عمومي ممكن است تعيين كند و چنين اختيارات ويژه و دستورالعمل‎هائي كه مجمع عمومي ممكن است صادر نمايد ، كميته مديريت در امور زير اقدام خواهد كرد.
( ه - ) - بررسي حسابرسي و تصويب حسابهاي جامعه مخابراتي.
( و ) - بررسي و تصويب گزارشهاي ساليانه مربوط به فعاليتهاي جامعه و ارسال گزارش ان به مجمع عمومي.
( ك ) - تعيين وظايف اعضاي دبيرخانه و تعريف شرايط استخدامي مسؤولين دبيرخانه ، علاوه بر دبيركل و معاون دبيركل.
ج - عبارت ( ....... دوسوم اعضاء..... ) در بندهاي ( 7 ) و ( 8 ) به عبارت ( ......اكثريت ساده اعضاء..... ) اصلاح گرديد.
د - بند ( 9 ) به شرح زير اصلاح و بند ( 10 ) از ذيل ماده ( 9 ) حذف گرديد.
9 - مطابق با مفاد اين اساسنامه تصميمات كميته مديريت بايستي درصورت امكان به‎اتفاق اراء اخذ شود. زماني كه رئيس كميته مديريت نمي‎تواند در مورد موضوعي به‎اتفاق‎نظر برسد ، دران صورت يك تصميم با راي اكثريت ساده اعضاء حاضر و راي‎دهنده اتخاذ خواهدشد به‎استثناي تصميمات مربوط به موضوعات مالي كه مستلزم راي دوسوم اعضاء حاضر و راي‎دهنده مي‎باشد. اراء ممتنع درتعيين اكثريت به‎حساب نخواهدامد.
8 - دربندهاي ماده ( 10 ) اصلاحات و الحاقات به‎شرح زير به‎عمل امد:
الف - بند ( 1 ) به شرح زير اصلاح گرديد:
1 - دبيرخانه جامعه مخابراتي متشكل خواهدبود از دبيركل به‎عنوان بالاترين مقام اداري جامعه ، معاون دبيركل و مسؤولين ديگري كه ممكن‎است توسط كميته مديريت ضروري تشخيص داده‎شوند.
ب - عبارت ( مديراجرائي و معاونان و...... ) در ابتداي بند ( 2 ) به عبارت ( دبيركل و معاون دبيركل.... ) و عبارت ( .......مديراجرائي..... ) در بند( 3 ) به عبارت ( .....دبيركل.... ) و عبارت ( مديراجرائي با كمك معاونان خود و.... ) در بند ( 4 ) به عبارت ( دبيركل و معاون دبيركل با كمك..... ) اصلاح گرديد.
9 - بندهاي ماده ( 11 ) به شرح زير اصلاح گرديد:
الف - عبارت زيربه عنوان بند ( 1 ) به ماده ( 11 ) الحاق گرديد:
1 - جامعه مخابراتي دونوع بودجه خواهدداشت:
( الف ) - بودجه عمومي.
( ب ) - بودجه‎هاي ويژه.
ب - بند ( 1 ) باانجام اصلاحاتي به شرح زير به‎عنوان بند ( 2 ) ماده ( 11 ) درنظر گرفته‎شد.
2 - هزينه‎هاي بودجه عمومي شامل موارد زير خواهدبود:
( الف ) - هزينه مجمع عمومي.
( ب ) - هزينه كميته مديريت.
( ج ) - هزينه كنفرانسها ، جلسات يا ساير فعاليتهاي موردنظر جامعه مخابراتي كه براي انها توسط مجمع عمومي يا كميته مديريت هزينه تصويب‎شده است.
( د ) - هزينه دبيرخانه و فعاليتهاي ان.
( ه - ) - هزينه فعاليتهاي مربوط به كمكهاي فني جامعه مخابراتي.
( و ) - هرمورد ديگري كه ممكن است توسط مجمع عمومي يا كميته مديريت تصويب شود.
ج - عبارت زيربه‎عنوان بند ( 3 ) به ماده ( 11 ) الحاق گرديد:
3 - هزينه‎هاي مربوط به بودجه ويژه به‎قرار زير است:
( الف ) - فعاليتهايي كه براي انها مجمع عمومي يا كميته مديريت هزينه‎هايي تصويب مي‎كند كه بايستي از محل بودجه ويژه تامين شود.
( ب ) - كنفرانسها يا جلسات متشكله توسط جامعه مخابراتي كه هزينه انها ازمحل بودجه عمومي تامين نمي‎شود.
د - بند ( 2 ) با اصلاحاتي به شرح زير به‎عنوان بند ( 4 ) درنظر گرفته‎شد:
4 - هزينه‎هاي جامعه مخابراتي از منابع زير تامين خواهدشد:
( الف ) - حق عضويتهاي منظم اعضاي اصلي و اعضاي پيوسته كه شامل مبلغي متناسب با تعداد واحدهاي مندرج در جدول طبقه‎بندي حق‎السهم خواهدبود كه اعضاي اصلي و پيوسته به‎هنگام عضويت به‎طور داوطلبانه انتخاب نموده‎اند. اين جدول و طبقه بندي واحدها عبارتند از:
?ک دوم و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 و18 و 20 و 25 و 30 و 40 و 50 و 60 هيچ‎گونه تقليلي در طبقه‎بندي واحدهاي مذكور كه برطبق اين اساسنامه برقرار گرديده است درفاصله بين تشكيل اجلاسيه‎هاي مجمع عمومي صورت نخواهدگرفت.
( ب ) - حق عضويتهاي فوق‎العاده كه ممكن است از طرف اعضاء اصلي و اعضاء پيوسته و ساير منابع به‎طور داوطلبانه به‎صورت وجه نقد و يا به شكل‎هاي ديگر به جامعه مخابراتي پرداخت‎شود.
( ج ) - حق عضويتهاي منظم سالانه و فوق‎العاده كه به‎وسيله اعضاء وابسته مطابق با شرايط عضويتشان پرداخت مي‎شود.
( د ) - هرنوع درامد ديگر كه به وسيله جامعه مخابراتي كسب مي‎شود.
ه - شماره بند ( 4 ) به بند ( 5 ) تغيير و مفاد بند ( 5 ) ازماده ( 11 ) حذف گرديد.
10 - بند ( 2 ) ماده ( 12 ) به‎شرح زير اصلاح گرديد:
2 - جامعه مخابراتي بادولت ميزبانش موافقتنامه‎اي جهت استقرار مقر خود منعقد خواهدكرد.
11 - بند ( 1 ) ماده ( 14 ) به شرح زير اصلاح و با حذف بند ( 2 ) از ان ماده ، عبارت ( مديراجرائي ) در بندهاي ( 3 ) و ( 4 ) به عبارت ( دبيركل ) اصلاح و شماره‎هاي ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) به شماره‎هاي ( 2 ) ، ( 3 ) و ( 4 ) تغيير يافت:
1 - هرعضو اصلي ، عضو پيوسته ياعضو وابسته جامعه مخابراتي مي‎تواند با دادن اطلاعيه‎اي به‎عنوان دبيركل مبني برترك عضويت از جامعه كناره‎گيري نمايد.
12 - عبارت ( مديراجرائي ) دربندهاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 15 ) به‎عبارت ( دبيركل ) اصلاح گرديد.
13 - بند ( 2 ) ماده ( 17 ) به‎شرح زير اصلاح گرديد:
2 - اين اساسنامه براي امضاء در مقر سازمان ملل‎متحد در نيويورك ، جائي كه نگهداري خواهدشد ، مفتوح باقي‎خواهدماند.
14 - بند ( 1 ) ماده ( 19 ) به‎شرح زير اصلاح گرديد:
1 - هردولتي كه به موجب بند ( 2 ) ماده ( 3 ) يا هرسرزمين ، بخش يا گروهي از سرزمين‎ها كه براساس بند ( 4 ) ماده ( 3 ) براي عضويت پيوسته صلاحيت داشته‎باشد مي‎تواند با تسليم سندالحاقي خود به مرجع نگهدارنده به اين اساسنامه ملحق گردد.
15 - ماده ( 20 ) به‎شرح زير اصلاح گرديد:
ماده 20 - اعضاء پيوسته اسكاپ
چنانچه سرزمين ، بخش يا گروهي از سرزمينهاي واجد صلاحيت طبق بند ( 4 ) ماده ( 3 ) براي عضويت پيوسته درمورد روابط بين‎المللي خود داراي مسؤوليت تام نباشد و اگر دولت كشوري كه مسؤوليت روابط بين‎المللي عضو پيوسته مزبور را به‎عهده دارد تمايل و صلاحيت الحاق به اين اساسنامه را از جانب عضو پيوسته نداشته‎باشد ، عضو پيوسته مذكور بايستي به هنگام الحاق به اساسنامه سندي ارائه دهد كه طي ان دولت مسؤول روابط بين‎المللي ان عضو تاييد كرده‎باشد كه عضو پيوسته مجاز به طرفيت اين اساسنامه و تقبل حقوق و تعهدات ناشي از اين اساسنامه مي‎باشد.
16 - با حذف ماده ( 21 ) از اساسنامه ، شماره ماده ( 22 ) به شماره ( 21 ) تغ - يير و متن زير به‎عنوان بند ( 4 ) ذيل ان ماده اضافه گرديد:
4 - هرنوع اصلاحيه‎اي به اين اساسنامه از تاريخ تصويب كه چنين مطلبي به‎صراحت بيان مي‎شود ، طبق مفاد بند ( 3 ) اين ماده ( 21 ) ، تا تاريخ اجرا به‎صورت موقت اعمال خواهدشد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به شانزده مورد اصلاح ، الحاق و حذف درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 9/10/1383 به تاييد شوراي‎نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

17457 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1383/11/07 :تاريخ ابلاغ 1383/09/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران