اصلاح آئين نامه اجرائي بند ( ث ) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1383 كل كشور


شماره 64302/ت32147ه - 5/11/1383
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1383 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 87781/7454ه - /ب مورخ 25/8/1383 تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، موضوع تصويبنامه شماره 24508/ت31089ه - مورخ 4/6/1383 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1 - در ماده ( 5 ) عبارت ( و بهاي آن ) حذف و عبارت ( ماده ( 79 ) قانون محاسبات عمومي كشور و ) بعد از واژه ( رعايت ) اضافه مي گردد.
2 - در تبصره ماده ( 5 ) عبارت ( سه نفر كارشناس رسمي دادگستري با رعايت ماده ( 88 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) جايگزين عبارت ( كارشناس دادگستري ) مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17457 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/11/07 :تاريخ ابلاغ 1383/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران