مصوبه شوراي عالي اداري در مورد پايان فعاليت دفاتر خبرگزاري جمهوري‎اسلامي ايران در توكيو ، امان ، رياض ، كويت و رم


شماره220565/1901 27/11/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - وزارت اموراقتصادي و دارايي - وزارت امور خارجه
شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و چهارمين جلسه مورخ 19/11/1383 بنا به‎ پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و خبرگزاري جمهوري ‎اسلامي ايران در اجراي مصوبه شماره 122366/1901 مورخ 7/7/1383 شورا ، تصويب نمود:
با توجه به شرايط ويژه براي شاغلين دفاتر خبرگزاري جمهوري‎اسلامي ايران در توكيو ، امان ، رياض ، كويت و رم ، تاريخ پايان فعاليت اين دفاتر از 1/1/1384 به 1/5/1384 اصلاح ميگردد‏
جمهور و دبير شوراي‏حميد شركاء معاون رئيس عالي اداري

17477 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/12/05 :تاريخ ابلاغ 1383/11/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران