اگرارزش باراظهارنشود مسئوليت متصدي حمل محدودبه مبلغي است كه قانون مقرركرده است


به تاريخ :19/1/65
شماره دادنامه :13
مرجع رسيدگي :شعبه 53دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :آقاي سيدمحمود
خوانده :آقاي داودبه وكالت ازطرف شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران .
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
خواهان باتقديم دادخواستي بطرفيت خوانده خواستارمحكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ مندرج درستون خواسته بابت خسارت وارده به نامبرده دراثر بي مبالاتي مسئولين شركت خوانده گرديده است ودرتوضيح ادعاي خوداعلام داشته كه درتاريخ 4/12/62يك عددشيشه جلواتومبيل سواري دوج مدل شارژدو درب رابه ميزان خواسته ازبازارآزادخريده وجهت حمل به كرمان به قسمت باربري هواپيمائي فرودگاه تهران تحويل وبه وسيله خودفرودگاه ،بسته بندي گرديده وشيشه مذكوردراثربي مبالاتي مسئولين مربوط درموقع حمل شكسته و موجب ورودخسارت مالي به مشاراليه شده است .وكيل خوانده باقبول شكستن شيشه اتومبيل خواهان هنگام حمل به كرمان درمقام دفاع اعلام داشته است كه طبق بند2ماده 22كنوانسيون ورشومندرج درقانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ورشووپروتكل لاهه مصوب 1345مسئوليت شركت موكل براي هركيلو گرم بارتحويل شده 250فرانك مي باشدمگراينكه دارنده بارارزش ويژه اي اظهاركرده ومابه التفاوت ارزش اضافي راپرداخته باشدوچون خواهان در موردبارخودارزش اضافه اعلام نكرده لذاصرفابراي هركيلوگرم 250فرانك پرداخت خواهدشد.دادگاه درموردبهاي فرانك فرانسه درتاريخ 4/11/62از اداره ارزبانك مركزي استعلام نموده است اينك باتوجه به جميع محتويات پرونده نظربه اينكه حسب مستندات خواهان مضبوط درپرونده واظهارات وكيل خوانده درجلسه دادگاه تقصيرشركت خوانده درشكسته شدن شيشه اتومبيل خواهان محرزمي باشدوباتوجه به اينكه طبق منطوق بند2ماده 22قانون فوق - الاشعاردرموردحمل لوازم شخصي ثبت شده ياحمل كالامسئوليت متصدي حمل ونقل به مبلغ 250فرانك نسبت به هركيلوگرم بار،محدودگرديده مگرآنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل ونقل ارزش ويژه اي رااظهارنموده ودرصورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشدوخواهان هيچگونه دليلي براظهارارزش ويژه كالاي خودبه شركت خوانده وپرداخت وجه اضافي ابرازنداشته وباعنايت به اينكه حسب پاسخ استعلام اداره اموربين المللي بانك مركزي ايران نرخ خريد وفروش يك فرانك فرانسه به ريال درتاريخ 4/12/62دربانك مزبوربرابر 786/10ريال بوده است كه باتوجه به وزن محموله خواهان به ميزان بيست وپنج كيلوگرم ،ميزان خسارت وارده به خواهان به مبلغ شصت وهفتهزاوچهارصدو دوازده ريال برآوردمي گرددعليهذادعوي اقامه شده تاميزان مبلغ فوق الذكر بنظرثابت تشخيص ومستندابه قانون مرقوم وماده يك قانون مسئوليت مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شصت وهفت هزاروچهارصدودوازده ريال بابت خسارات وارده به خواهان ومبلغ يكهزاروهشتصدوسي ريال هزينه دادرسي ودفتردرحق نامبرده صادرواعلام مي گردد.دعوي اقامه شده زائدبه ميزان موردحكم تاميزان خواسته به لحاظ فقددليل محكوم به بطلان است .اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 53دادگاه حقوقي دوتهران - مهدي نيك فر
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 130-131

37

13 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1365/01/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران