وظايف و اختيارات شوراي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور


شماره 62078 3/9/1354
وزارت آموزش و پرورش
هئيت وزيران در جلسه مورخ 3/9/54 بما به پيشنهاد شماره 7256/ط مورخ 3/6/1354 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شماره 2197/4 مورخ 25/5/54 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد تبصره ماده 3 قانون تاسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور وظايف و اختيارات شوراي سازمان مذكور را بشرح زير تصويب نمودند :
الف - بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي سازمان در زمينه استقرار مدارس و تعيين معيارها و استانداردهاي ساختماني و تجهيزاتي مدارس با رعايت قانون برنامه و بودجه كشور .
ب - بررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت سازمان در زمينه احداث و توسعه و ترميم و نوسازي و تجهيز مدارس كشور .
پ - بررسي و تصويب مقررات استخدامي سازمان پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
ت - بررسي و تصويب تشكيلات سازمان پس از تايد سازمان امور اداري و استخدامي كشور .
ث - تعين وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در حدود قوانين و مقررات مربوط.
ج - بررسي و تاييد بودجه سازمان در قالب فصول و مواد هزينه براي پيشنهاد بسازمان برنامه و بودجه.
چ - بررسي و تصويب قراردادهاي خاص (غيرتيپ) با مهندسان مشاورپيمانكاران سازندگان و فروشندگان داخلي و خارجي با رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه كشور.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

9012 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1354/09/18 :تاريخ ابلاغ 1354/09/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران