تصويبنامه راجع به اجازه خريد ششدانگ ملك توسط سفارت قطر براي دفتر سفارت


شماره 3044 26/2/2536
وزارت امور خارجه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/2/2536 بنا به پيشنهاد شماره 18/177 مورخ 11/2/2536 وزارت امور خارجه با تقاضاي سفارت دولت قطر داير به خريداري ششدانگ ملك بمساحت يكهزار و صدو هفتاد و پنج متر بع بپلاك هاي 2036، 2035 فرعي از 1077 فرعي از 3467 اصلي واقع در دره قشلاق شميران بخش 11 تهران متعلق به سيد حميد
سيد مجيد - تورج و شهره توماج ( فرزندان آقاي سيدعلي توماج ) و خانم ايران داروغه جهت دفتر سفارت موافقت نمودند و به وزارت امور خارجه اجازه دادند اقدمات لازم را دراين خصوص معمول دارد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

9467 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1356/04/02 :تاريخ ابلاغ 1356/02/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران