واگذاري مساحت پنجهزار متر مربع از اراضي خالصه اوين بشهرداري تهران جهت احداث آسايشگاه اطفال


شماره 8762 19/9/45
وزارت كشاورزي
هئيت وريزان در جلسه مورخ 19/9/45 بنا به پيشنهاد شماره 21644 - 12/9/45 وزارت كشاورزي و باستناد قانون مصوب اسفند ماه 43 تصويب نمودند مساحت پنجهزار متر مربع از اراضي خالصه اوين بشهرداري تهران واگذار شود تاجهت احداث آسايشگاه اطفال مورد استفاده قرارگيرد.
ضمناً برنامه مزبور حداكثر ظرف سه سال بمرحله اجرا در آورده شود و در غير اينصورت و يا انصراف از ساختمان و يا رفع نياز از زمين مزبور آنرا مسترد دارند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور - دكتر محمود كشفيان

6363 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/09/29 :تاريخ ابلاغ 1345/09/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران