اثر عدم پرداخت مبلغ چك كه به عنوان اجاره بها صادر شده همانند اثر عدم پرداخت اجاره بها است


به تاريخ :2/9/70
شماره دادنامه :659-2/9/70
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :مرضيه
خوانده :ايرج
خواسته :تخليه ، اجورمعوقه
راي دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقديمي وصورت مجلس دادرسي تخليه يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره 41852/395بخش 1تهران موضوع اجاره نامه عادي مورخ 11/3/1369بعلت تخلف ازپرداخت اجاره بهاومطالبه اجورمعوقه ازتاريخ 1/10/69لغايت 1/1/70 بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد:
اولانظربه اينكه مستفادازاجاره نامه موصوف اينست كه مستاجرباصدور چهارفقره چك بشرح مذكوردرقراردادتعهدنموده است كه درتاريخ سررسيد چكهاوجه مندرج درآنهاراكه بابت اجاره بهاي محل بوده كارسازي نمايدوبه موجب گواهينامه عدم پرداخت مربوط به يك فقره چك به شماره 647755مورخ 1/1/70خوانده دعوي ازكارسازي وجه چك (پرداخت اجاره بها)امتناع نموده وبه همين جهت تخلف نامبرده ازشرايط قرارداد محرز و مسلم مي باشد.عليهذا دادگاه به استنادبند"د"ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 حكم به فسخ اجاره نامه فوق الذكروتخليه وانتزاع يدخوانده ازرقبه موصوف را صادرواعلام مي نمايد.
ثانيا- درمورداجورمعوقه نظربه اينكه خوانده دعوي دليلي برپرداخت موخروجه چك شماره 647755مورخ 1/1/70كه بابت اجاره بهابه نفع خواهان صادرشده ارائه ننموده است ،عليهذادين خوانده دراين خصوص مستصحب تلقي وبه استنادماده 357قانون آئين دادرسي مدني ومواد1و2قانون مسئوليت مدني مشاراليه رابه پرداخت مبلغ ششصدهزارريال بابت اجورمعوقه (وجه چك موصوف )ومبلغ 13210ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهان واردگرديده است محكوم مي نمايدراي صادره غيابي وبدواقابل واخواهي در همين دادگاه است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 83-84

37

659 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/09/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران