انتقال بخش زرين آباد از ميمه به پهله


شماره 3058 27/2/2535
وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/2535 بنا به پيشنهاد 6/1380/2743 مورخ 8/2/2535 وزارت كشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري ، مصوب آبان 2496 ، تصويب نمودند مركز بخش زرين آباد ، واقع در شهرستان دهلران (استان ايلام و پشتكوه)، از ميمه به ‹ پهله › در همان بخش منتقل گردد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

9154 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1355/03/13 :تاريخ ابلاغ 1355/02/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران