حق عضويت دولت ايران در گروه مشورتي بين المللي تحقيقات كشاورزي رسمي كشور


شماره 4/8494 6/2/2535
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/2535 بنا به پيشنهاد شماره 200/12316 مورخ 24/12/2534 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي باستناد قانون اجازه عضويت دولت ايران در گروه مشورتي بين المللي تحقيقات كشاورزي تصويب نمودند حق عضويت دولت ايران در گروه مشورتي بين المللي تحقيقات كشاورزي سالانه مبلغ دو ميليون دلار تعيين و بابت سال 1976 ميلادي از محل اعتبار مصوب در بودجه سال 2535 كل كشور بنا بدرخواست وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت گردد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير - هادي هدايتي

9135 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1355/02/22 :تاريخ ابلاغ 1355/02/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران