اصلاح ماده 37 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي


شماره 2765 11/3/40
ماده 37 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي اصلاحي سال 1334 بشرح زير اصلاح ميشود.
ماده 37 - حق التحرير اسناددردفترخانه ها بقرار ذيل است:
الف : اسناد ذمة مطلق
1 - تا پانصد ريال 10 ريال
2 - تا يكهزار ريال 20 ريال
3 - تا پنجهزار « 30 ريال
4 - تاده هزار « 40 «
5 - تا سي هزار « 50 «
6 - پنجاه هزار « 120 «
7 -تا يكصد هزار « 160 «
8 - تا سيصد هزار « 250 «
9 - تاششصدهزار « 300 «
10 - تاهستصدهزار« 350 «
11 - تايكميليون « 400 «
12 - ازيكميليون ريال ببالا 500 «
ب : اسناد شرطي و رهني اعم از منقول و غير منقول
1 - تا يكهزار ريال 30 ريال
2 - تا ينجهزار « 45 ريال
3 - تا ده هزار « 60 «
4 - تاسي هزار « 120 «
5 - تاپنجاه هزار ريال 150 ريال
6 - تا يكصد هزار « 300 «
7 - تا دويست هزار « 400 «
8 - تا سيصد هزار « 500 «
9 - تا پانصد هزار « 700 «
10 - تا يكميليون « 1250 «
11 - تا سه ميليون « 1500 «
12 - تاپنج ميليون « 1750 «
13 - از پنج ميليون « 2000 «
ج : اسناد قطعي اعم از منقول و غير از منقول
1 - تا هزار ريال 30 ريال
2 - تا پنجهزار ريال 50 ريال
3 - تا ده هزار ريال 85 «
4 - تا سي هزار ريال 150 «
5 - تا پنجاه هزار « 200 «
6 - تا هفتادوپنجهزار « 300 «
7 - تا يكصد هزار « 400 «
8 - تا دويست هزار« 600 «
9 - تاسيصد هزار « 750 «
10 - تا چهارصدهزار « 950 «
11 - تا پانصد هزار « 1200 «
12 - تا هفتصدوپنجاه هزار« 1400 «
13 - تا يكميليون « 1800 «
14 - تا دو ميليون « 2200 «
15 - تا پتنج ميليون « 2500 «
16 - تا ده ميليون 3000 «
17 - از ده ميليون ريال به بالا 3500 «
د : اجاره نامه مستغلات و اشياء منقوله
1 - اجاره نامه اي كه ماا لاجاره ساليانه آن تا يكهزار ريال
باشد در دونسخه 30 ريال
2 - تا پنجهزار ريال 60 ريال
3 - تا ده هزار ريال 100 ريال
4 - تا سي هزار « 150 «
5 - تا پنجاه هزار « 250 «
6 - تا يكصد هزار « 300 «
7 - سيصد هزار « 350 «
8 - پانصد هزار « 400 «
9 - از پانصد هزار ريال به بالا 500 «
ه : اجاره نامه املاك مزروعي
1 - اجاره نامه ايكه اجاره يكساله آن تا يكهزار ريال باشد
تا يكهزار ريال 30 ريال
2 - تا پنجهزار ريال 50 ريال
3 - تا ده هزار ريال 90 ريال
4 - تا پنجاه هزار « 200 «
5 - تا يكصد هزار « 350 «
6 - تا سيصد هزار « 450 «
7 - اجاره نامه اي كه اجاره يكساله آن
تا پانصد هزار « 600 «
8 - تا يكميليون « 2000 «
9 - تا سه ميليون « 2500 «
10 - تا پنج ميليون « 3000 «
11 - از پنج ميليون ريال به بالا 3500 «
( و : وكالتنامه )
1 - وكالتنامه مشروط و مفصل 200 «
2 - وكالتنامه عادي و مختصر 50 «
ز : در مورد اسناد متفرقه ، قراردادها اسناد تر دعوي ، صلحنامه ، تقسيم نامه ، وصيت نامه ، شركت نامه و مانند اينها كه تنظيم اينگونه اسناد محتاج باطلاعات حقوقي و فني است چنانچه متن سند در خارج تنظيم و براي ثبت آن بدفتر خانه مراجعه شده باشد حق التحرير بترتيب زير دريافت ميشود:
1 - براي اوراق متفرقه كوچك نيم ورقي پانزده سطري كه هر سطر اقلاسي كلمه باشد صفحه اي يكصد ريال
2 - براي اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق 27 سطري كه هر سطر لااقل پنجاه كلمه باشد صفحه اي يكصد و پنجاه ريال
كسر صفحه در صورتيكه از نصف كمتر باشد حساب نميشود و در صورتيكه از نصف زيادتر باشد صفحه تمام حساب ميشود و در صورتيكه سر دفتر خود بتنظيم و انشاء سند مبادرت نمايد علاوه بر حق التحرير از روي عده صفحات بترتيب مذكور در فوق حق الزحمه تنظيم سند را هم برضايت طرفين كه قبل از تنظيم سند بايد تعيين شود دريافت خواهد نمود.
ح : حق التحرير رونوشت اسناد رسمي كه در دفاتر تنظيم ميشود
1 - براي صفحه اول 15 سطري صفحه اي 15 ريال
2 - صفحات بعدي هر 15 سطري 10 ريال
ط : حق التحرير براي تنظيم فسخ نامه 50 ريال
تبصره 1 : دفتر خانه بابت هر يك از قبوض اقساطي و حق التحرير آن يكريال دريافت مينمايد.
تبصره 2 : كليه حق التحرير را طرفين بامناصفه ميپردازند مگر اينكه قبلاَ بين آنان طور ديگر تراضي شده باشد.
تبصره3 : بابت حق التحرير گواهي هر امضاء علاوه بر پنج ريال كه بايد بكانون سر دفتران تسليم شود بيست ريال هم براي سر دفتر دريافت ميشود.
تبصره 4 : دو عشر از مجموع درآمد حق التحرير ماهيانه دفتر خانه هاي اسناد رسمي كه داراي دفتر يار هستند بايد توسط
سردفتر يار اول دفتر خانه پرداخت شود.
ي : حق التحرير ازدواج و طلاق ازدواج
1 - در صورتيكه مهريه تا يكهزار ريال باشد 30 ريال
2 - « « پنجهزار « 60 «
3 - « « ده هزار « 120 «
4 - « « بيست هزار « 200 «
5 - « « پنجاه هزار « 400 «
6 - « « يكصدهزار « 600 «
7 - « « دويست هزار « 700 «
8 - « « پانصد هزار « 1000 «
9 - « « پانصدهزار ريال ببالا 1500 «
طلاق
1 - طلاقنامه اعم از رجعي درصورتيكه مهريه تا يكهزار ريال بوده 20 «
2 - طلاقنامه اعم از رجعي و خلعي درصورتيكه مهريه تا ده هزار ريال بوده 50 «
3 - طلاقنامه اعم از رجعي وخلعي درصورتيكه مهريه تاپنجاه
هزار ريال بوده 100 «
4 - طلاقنامه اعم ازرجعي وخلعي درصورتيكه مهريه از پنجاه
هزار به بالا بوده 150 «
تبصره : قيمت قبوش اقساطي و قباله و عقدنامه و طلاقنامه بعهده ارباب رجوع است .
وزير دادگستري

4749 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1340/03/15 :تاريخ ابلاغ 1340/03/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران