قانون جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي


ماده واحده : جدول حوزه هاي انتخابيه منضم به ماده دوم قانون انتخابات مصوب 28 شوال 1329 قمري از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و جدول دويست نفري كه منضم به اين قانون است به جاي آن خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهرشنبه يازدهم خردادماه هزار وسيصد و سي ونه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است .
رئيس مجلس سنا - محسن صدر

شماره 19/4 بتاريخ 11/2/1339
گزارش از كميسيون كشور بمجلس شوراي ملي
كميسيون كشور در جلسات عديده لايحه شماره 2192 دولت راجع به جدول جديد انتخابات را براي شور دوم مورد رسيدگي قرار داده و پيشنهادات مربوطه را باحضور آقاي وزير كشور و آقايان پيشنهاد دهندگان رسيدگي و لايحه را با اصلاحاتي بشرح ماده واحده و جدول ضميمه تصويب نمود اينك گزارش آنرا به مجلس شوراي ملي تقديم مي دارد .
مخبر كميسيون كشور - مهدي ارباب
ماده واحده - جدول حوزه هاي انتخابيه منضم بماده دوم قانون انتخابات مصوب 28 شوال 1329 قمري از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و جدول دويست نفري كه منضم باين قانون است بجاي آن خواهد بود .
آذربايجان - عده نماينده 29 نفر
حوزه انتخابيه تبريز
شهر تبريز بادهستانهاي : سرد صحرا - شوركات - رودقات تبريز - باسمنج و مهرانرود - شبستر وارونق وانزاب - هريس و خانمرود و بدوستان مواضعخان - گاوكان - آذرشهر بستان آباد واوجان و عباس - آلان برآغوش - اسكو - شهرستان هشترود با توابع و بخش چهارايماق
مركز حوزه انتخابيه تبريز عده نماينده 9 نفر
حوزه انتخابيه اردبيل
شهر اردبيل و حومه (اطراف شهر) بادهستانهاي دورسن - خواجه لو (مركز آن نير) و دهستان يورتچي (جن قشلاقي و قره شيران) دهستانهاي قولادلو (مركز هير)
مركز حوزه انتخابيه اردبيل - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه آستارا
شهرآستارا با بخش ولگيج (مركز آن نمين) و دهستانهاي شرقي و غربي مشتمل بر عنبران و امين جان و دهستانهاي شمالي اردبيل (مركز ثمرين و كندشمين) و دهستانهاي تكله (مركز سرعين)
مركز حوزه انتخابيه آستارا - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ارسباران
شهر اهز با دهستانهاي : دودانگه - چهاردانگه - ديگله - يافت ورگها - ورزقان و ازمدل
مركز حوزه انتخابيه اهر - عده نماينده 1 نفر
حوره انتخابيه كليپر
دهستانهاي كليپر - ميشه پاره - گرمادوز - حسن آباد - منجوان - كيوان - ديزمار
مركز حوزه انتخابيه كليپر - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه خلخال
شهر هروآباد با بخشهاي كاغذ كنان - سنجبد - شاهرود - خورش رستم
مركز حوزه انتخابيه هرو آباد - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سراب
شهر سراب با حومه و توابع
مركز حوزه انتخابيه سراب - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مراغه
شهر مراغه با دهستانهاي ديزج رود - سراجو - قوري چاي
مركز حوزه انتخابيه مراغه - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بناب
بناب و دهستانهاي بناجو - گاودول
مركز حوزه انتخابيه بناب - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مرند
شهر مرند با دهستانهاي : علمدار - گرگر - يكانات - جلفا - زنوز - هرزندات - و رودقات مرند
مركز حوزه انتخابيه مرند - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مشگين شهر
شهر خياو با دهستانهاي مشكين غربي و شرقي - طوايف
مركز حوزه انتخابيه خياو - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مغان
دهستانهاي مغان - گرمي - اجارود - انگوت - برزندارشق
مركز حوزه انتخابيه گرمي - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ميانه
شهر ميانه و دهستانهاي اوج تپه - كله پوز - كندوان - گرم - تركمان - يروانان
مركز حوزه انتخابيه ميانه - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رضائيه
شهر رضائيه با دهستانهاي : حومه و اطراف شهر - بگشاوچاي - روضه چاي انزل - نازلوچاي - باراندوزچاي
مركز حوزه انتخابيه رضائيه - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه خوي
شهر خوي با دهستانهاي قره ضياء الدين - چاي پاره - ايواوغلي - سكمن آباد الند - فيرورق - ولديان - رهال - قطور
مركز حوزه انتخابيه خوي - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شاپور و قوچي
شهر شاپور با دهستانهاي : حومه لكستان - چهريق - كرمسني - شنتال - كرديان - شيبران - سوماي - برادوست
مركز حوزه انتخابيه شاپور - عده نماينده1 نفر
حوزه انتخابيه ماكو
شهر ماكو با دهستانهاي : اوراچيق - قره قيون - قلعه دره سي - پلدشت چاي باسار - گجلرات - به به جك - چالدران
مركز حوزه انتخابيه ماكو - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مهاباد
شهر مهاباد با دهستانهاي شهر ويران : منگور : اختاجي غربي
مركز حوزه انتخابيه مهاباد - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بوكان
قصبه بوكان و دهستانهاي : اختاجي شرقي - بهي - گورك مكري - ايل تيمور - بخش سردشت
مركز حوزه انتخابيه بوكان - عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مياندوآب
شهر مياندوآب با دهستانهاي مرحمت آباد تكاب - شاهي دژه گوي آغاج آجرلو- چهارداولي
مركز حوزه انتخابيه مياندوآب عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نقده
دهستانهاي سلدوز - اشنويه - دشت پيل - دشت سيلوانا - ترگور - پيران - كهنه لاهيجان - مامش - مرگور
مركز حوزه انتخابيه نقده عده نماينده 1 نفر
خراسان عده نماينده 20 نفر
حوزه انتخابيه مشهد
شهر مشهد با دهستانهاي درزاب - جولائي - رادكان - بيزدكي - شانديز - كلسكان - طرقبه - اردمه - فريمان - سرجام - پائين ولايت - بيومژن - تبادكان - ميان ولايت - چناران - سرخس
مركز حوزه انتخابيه مشهد عده نماينده 5 نفر
حوزه انتخابيه تربت جام
شهر تربت جام با دهستان هاي حومه - ميان جام - پائين جام - تابياد - پائين ولايت - بالا ولايت - ميان ولايت - جنت آباد - زور آباد
مركز حوزه انتخابيه تربت جام عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه درگز
شهر درگز با دهستانهاي محمد آباد - حومه - چاپشلو - قره باشلو - ميان كوه بخش كلات - بخش لطف آباد - بخش نوخندان
مركز حوزه انتخابيه درگزعده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه كاشمر
شهر كاشمر با دهستانهاي حومه - با ولايت - ريوش و كوه سرخ - بردسكن كنارشهر و كوهپايه خليل آباد و رستاق - شطراز - بركال
مركز حوزه انتخابيه كاشمر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سبزوار
شهر سبزوار با دهستانهاي - قصبه - تكاب - طبس - كراب - داورزن مزينان - كاه باشتن - فروغن - خواشد - تكاب كوه ميش - زمج - ربع شامات - شامكان
مركز حوزه انتخابيه سبزوارعده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه جوين
بخش جغتاي (پائين جوين - بالا جوين - براكوه - نقاب) بام وصفي آباد - بخش اسفراين - بخش سرولايت
مركز حوزه انتخابيه جغتاي عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه تربت حيدريه
شهر تربت حيدريه با دهستانهاي پائين ولايت - بالا ولايت - بايك - كدكن - بالارخ - پائين رخ
مركز حوزه انتخابيه تربت حيدريه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه خواف
بخش فيض آباد و محولات - بخش رشت خوار - بخش خواف - دهستان زاوه
مركز حوزه انتخابيه خواف عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نيشابور
شهر نيشابور و بخشهاي تخت جلگه و حومه و زبرخان
مركز حوزه انتخابيه نيشابور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه قوچان
شهر قوچان بانضمام دهستانهاي حومه - جعفرآباد - فاروج
مركز حوزه انتخابيه قوچانعده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شيروان
دهستانهاي باغان - گليان - زيارت - دوين - تكمران - اوغاز - پيچرانلو - قوشخانه - خرق - شيرغان
مركز حوزه انتخابيه شيروان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بجنورد
شهر بجنورد با حومه - چناران و گرمخان - كسباير - سملقان - كيفان - رازوجر كلان - شغان - سنخواست - جاجرم - مانه و پيش قلعه امندواينچه - نردين
مركز حوزه انتخابيه بجنورد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه گناباد
شهر گناباد با بخش و حومه (جلگه) - بخش بجستان - بخش كاخك
مركز حوزه انتخابيه جويمند عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه فردوس
شهر فردوس و دهستانهاي حومه - سرايان - بشرويه - بخش طبس
مركز حوزه انتخابيه فردوس عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بيرجند
شهر بيرجند با دهستانهاي مومن آباد - طبس - مسينا - خوسف - قيس آباد - براكوه - نهبندان - عرب خانه
مركز حوزه انتخابيه بيرجند عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه قاين
قصبه قاين با دهستانهاي القور - زير كوه - شاخن - قاينات - پيشتكوه - نيم بلوك زهان
مركز حوزه انتخابيه قاين عده نماينده 1 نفر
فارس و بنادر - عده نماينده 16 نفر
حوزه انتخابيه شيراز
شهر شيراز با دهستانهاي حومه كوهمره - سياخ - زرقان - كربال - مشهد ام النبي - كمين - ارسنجان و توابع - مرودشت - خفرك - سروستان - كواربخش بيضا (اردكان وتوابع) - ممسني (سي سخت) سررود - دشت روم
مركز حوزه انتخابيه شيراز عده نماينده 5 نفر
حوزه انتخابيه كازرون
شهر كازرون با دهستانهاي - شاهپور - جره و فامور - كوهمرنودان - ماهور كنار تخته - كمارج - خشت
مركز حوزه انتخابيه كازرون عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه فيروزآباد
شهر فيروزآباد با دهستانهاي قير و كازرين - خنج
مركز حوزه انتخابيه فيروزآبادعده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه آباده
شهر آباده با دهستانهاي اقليد - سميرم عليا - ابرقو - بوانات
مركز حوزه انتخابيه آباده عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه فسا
شهر فسا با دهستانهاي رونير عليا ششده و جنگل - حومه نوبندگان - زاهدان - شيب كوه و قره بلاغ - صحرارود
مركز حوزه انتخابيه فسا عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه داراب
شهر داراب با دهستانهاي رودبال - هشيوار - شاهيجان - قريه الخير - فسا رود - سركوه خسويه - حاجي آباد - رستاق - ايزدخواست - فرك - آب شور - تنگ رودبال
مركز حوزه انتخابيه داراب عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اصطهبانات و ني ريز
اصطهبانات با دهستانهاي خير - سرچهان - ايج - هرگان - نيريز با دهستانهاي حومه - پشت كوه رستاق - آباده طشك
مركز حوزه انتخابيه اصطهبانات عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه لار
شهر لار بانضمام بخش حومه - بخش جويم - بخش اوز - دهستان اشكنان
مركز حوزه انتخابيه لار عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بندرلنگه
شهربندرلنگه و حومه بخش شيب كوه - بخش بستك - بخش گاوبندي
مركز حوزه انتخابيه بندرلنگه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بوشهر
شهر بوشهر و حومه - چاه كوتاه - گله دار - كنگان - بندريگ - گناوه - حيات داود - رودحله - ديلم - ليراوي - چغاوك - سبزآباد - هليله - خارك - خارلو
مركز حوزه انتخابيه بوشهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه دشتستان
برازجان - حومه - زيارت - دالكي - زيرراه - مزارعي - شبانكاره - بوشكان - انكالي - كيگان - تنگستان - دشتي
مركز حوزه انتخابيه برازجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه جهرم
شهرجهرم بانضمام بخشهاي : حومه - كرديان - صيمكان - خفر
مركز حوزه انتخابيه جهرم عده نماينده 1 نفر
كرمان و بندرعباس - عده نماينده 9 نفر
حوزه انتخابيه كرمان
شهر كرمان - بخش شهداد - بخش راور - بخش ماهان - بخش زرند
مركز حوزه انتخابيه كرمان عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه رفسنجان
شهر رفسنجان با دهستانهاي : حومه - نوق - كشكوئيه - انار - خنامان
مركز حوزه انتخابيه رفسنجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بم
شهر بم با دهستانهاي : حومه - راين - ريگان - نرماشير ( فهرج) دهكبري - كه مرغك و دامنه از توابع آن است
مركز حوزه انتخابيه بم عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه جيرفت
سبزواران و بخشهاي جبال بارز - رودبار - اسفندقه - ساردوئيه - كهنوج
مركز حوزه انتخابيه سبزواران عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سيرجان
شهر سيرجان با دهستانهاي حومه - پاريز - قهستان - نصرت آباد - زيد آباد - ملك آباد - بلورد - چهارگنبد - تنگوئيه - كوه پيچ
مركز حوزه انتخابيه سيرجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بافت
دهستانهاي بافت - جميل آباد - فتح آباد - بزنجان - ده سرد - دشت آب - كوشك - سياه كوه - صوغان - ارزوئيه - گوغر - هشون - كيسكان - بردسير (مشيز) رابر
مركز حوزه انتخابيه بافت عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بندرعباس
شهر بندرعباس با دهستانهاي احمدي طارم - ابسيان - فارغان - درآگاه سياهو - رضوان - فين - شميل - تخت - سعادت آباد و حاجي آباد بندر خمير - قشم
مركز حوزه انتخابيه بندرعباس عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ميناب
دهستان هاي تياب - رودان - رودخانه در - بيابان - جاسك و شرقي - بشاگرد - جزاير بحرعمان
مركز حوزه انتخابيه ميناب عده نماينده 1 نفر
اراك - عده نماينده 3 نفر
حوزه انتخابيه اراك
شهر اراك - بخش حومه دهستانهاي مشك آباد و سده - دهستان قره كهريز - قسمت اول فراهان كه قصبه فرمهين جزء آن است
مركز حوزه انتخابيه اراك عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شاهزند
شاهزند - دهستان كزاز - بخش سربند (هندرود دربند) دهستان شراعليا و سفلي
مركز حوزه انتخابيه شاه زند عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه تفرش
قصبات قم و ترخوران - دهستانهاي رودبار - آشتيان - يزچلو قسمتي از بخش خلجستان - قسمت دوم فراهان - دهستان وفس
مركز حوزه انتخابيه ترخوران عده نماينده 1 نفر
اصفهان و بختياري - عده نماينده 14 نفر
حوزه انتخابيه اصفهان
شهر اصفهان و جرقويه
مركز حوزه انتخابيه اصفهان عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه برخوار
دهستانهاي برخوار - ميمه - جي - براآن - قهاب - كرارج - رودشتين
مركز حوزه انتخابيه دولت آباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ماربين
بخش ماربين (سده)
مركز حوزه انتخابيه همايونشهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه لنجان
دهستانهاي فلاورجان - مباركه - لنجان - ريز - باغبادران
مركز حوزه انتخابيه فلاورجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اردستان
شهر اردستان با دهستانهاي - حومه عليا وسفلي - ريگستان - گرمسير نيسيان - برزاوند
مركز حوزه انتخابيه اردستان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه فريدن
داران - دهستان هاي ورزق - كرچمپو - پشتكوه و پسكوه موگوئي گرجي - چناررود - چهارلنگه و چادگان
مركز حوزه انتخابيه داران عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شهرضا
شهرضا - دهستان هاي حومه عليا و سفلي - دهاقان - سميرم سفلي
مركز حوزه انتخابيه شهرضا عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نجف آباد
شهر نجف آباد - دهستانهاي عربستان و كرونين
مركز حوزه انتخابيه نجف آباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نائين
شهر نائين - دهستانهاي انارك - خورو - بيابانك
مركز حوزه انتخابيه نائين عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شهركرد
شهر كرد - دهستانهاي ميزدح - لار - كيار
مركز حوزه انتخابيه شهركرد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بروجن
شهربروجن - سه دهستان (جانكي - خانميرزا - فلارد) - بخش گندمان
مركز حوزه انتخابيه بروجن عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ايذه
شهر ايذه - دهستان باغ ملك - دهستان جانكي (دهدزو - دنباله رود و انديكا)
مركز حوزه انتخابيه ايذه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اردل
ارد - پيشكوه و پسكوه - تنگ گزي - (شوراب) بازفت - ديناران دواب - چقاخور (بختياري)
مركز حوزه انتخابيه اردل عده نماينده 1 نفر
بروجرد و خرم آباد و اليگودرز و گلپايگان - تعداد نماينده 6 نفر
حوزه انتخابيه خرم آباد
شهر خرم آباد بخشهاي حومه - زاغه - چقلوندي - سلسله والشتر چكني و ويسيان
مركز حوزه انتخابيه خرم آباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه طرهان
بخش دلفان - بخش طرهان - بخش دوره
مركز حوزه انتخابيه كوهدشت عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ملاوي
بخش هاي الوار گرمسيري - ملاوي - پاپي دره شهر (صيمره)
مركز حوزه انتخابيه پل دختر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بروجرد
شهر بروجرد و حومه - بخش درود - بخش اشترينان (سيلاخور عليا و سفلي)
مركز حوزه انتخابيه بروجرد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اليگودرز
شهر اليگودرز - بخش حومه - بخش جاپلق - بربرود - ذلقي
مركز حوزه انتخابيه اليگودرز عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه گلپايگان
شهر گلپايگان - بخش و حومه و بخش خوانسار
مركز حوزه انتخابيه گلپايگان عده نماينده 1 نفر
تهران و شهرستانهاي اطراف آن - تعداد نماينده 28 نفر
حوزه انتخابيه تهران
شهر تهران - تهران نو - تهران پارس - نارمك يوسف آباد - جواديه
مركز حوزه انتخابيه تهران عده نماينده 15 نفر
حوزه انتخابيه شهرري
شهرري - بخش حومه - بخش غار و فشافويه
مركز حوزه انتخابيه شهرري عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شميرانات
تجريش و توابع - لواسانات - رودبار قصران - كن ارنگه - و كن تهران
مركز حوزه انتخابيه تجريش عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه دماوند
شهر دماوند و توابع - بخش فيروزكوه
مركز حوزه انتخابيه دماوندعده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه كرج
شهر كرج - بخش ساوجبلاغ - بخش اشتهارد - بخش شهريار
مركز حوزه انتخابيه كرج عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ورامين و ايوانكي
گرمسار - بخش ايوانكي - بخش ورامين
مركز حوزه انتخابيه گرمسار عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه محلات
محلات با بخشهاي حومه - دليجان - خمين و توابع
مركز حوزه انتخابيه محلات عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ساوه
شهر ساوه با بخشهاي حومه - نوبران - زرند - خرقان - جعفرآباد
مركز حوزه انتخابيه ساوه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه قم
شهر قم و دهستانهاي قنوات - قمرود - كهك - نيزار - قهستان - راونج - قسمتي از خلجستان
مركز حوزه انتخابيه قم عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه قزوين
شهرقزوين و دهستانهاي اقبال - فشكلدره - دشت آبي - بشاريات - بخش طالقان
مركز حوزه انتخابيه قزوين عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رامند
دهستانهاي تاكستان - رامند - افشاريه - زهرا - آوج - خرقان غربي و شرقي - دودانگه
مركز حوزه انتخابيه ضياءآباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رودبار و الموت
دهستانهاي رودبار الموت - قاقازان غربي و شرقي - ايلات قاقازان - طارم سفلي
مركز حوزه انتخابيه معلم كلايه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شاهرود
شهر شاهرود - بخشهاي حومه - بسطام - بيارجمند - ميامي - طرود
مركز حوزه انتخابيه شاهرود عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سمنان و دامغان
شهر سمنان با بخش حومه و بخش سنگسر - شهر دامغان با بخشهاي حومه - صيد آباد (اميرآباد)
مركز حوزه انتخابيه سمنان عده نماينده 1 نفر
جزاير متعلق بايران در خليج فارس
جزاير متعلق به ايران در خليج فارس مركز حوزه انتخابيه به تشخيص وزارت كشور تعداد نماينده 2 نفر
خوزستان - تعداد نماينده 14 نفر
حوزه انتخابيه اهواز
شهر اهواز با دهستانهاي باوي - نهر هاشم - ميان آب
مركز حوزه انتخابيه اهواز عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه آبادان
شهر آبادان و بخش قصبه مركز حوزه انتخابيه آبادان عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه بندر معشور
بندر معشور - بندر شاهپور - بخش هنديجان
مركز حوزه انتخابيه بندر معشور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه خرمشهر
شهر خرمشهر - فياضي - حفار - فيليه - كوت شيخ - صلبوخ - شادكان
مركز حوزه انتخابيه خرمشهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شوشتر
شهر شوشتر با دهستانهاي گندزلو - خران - ميان آب - گتوند - عقيلي - ديمچه - سردار آباد - شاه ولي
مركز حوزه انتخابيه شوشتر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مسجد سليمان
شهر مسجد سليمان - دهستانهاي لالي - تركدز - جهانگيري - لبري - تويزان
مركز حوزه انتخابيه مسجد سليمان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بهبهان
بهبهان و حومه منصوريه و دودانگه و تشان - بلوك زيدون - سردشت و چم و درونك - آغاجاري و اميديه
مركز حوزه انتخابيه بهبهان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه كهكيلويه
دهستانهاي باشت - چرام - طوج - بويراحمد - طيبي - دشمن - زياري - بهمني - ابوالفارس - گچساران
مركز حوزه انتخابيه چرام (تلگرد) عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رامهرمز
شهر رامهرمز - بخش حومه بخش هفتگل - دهستان جراحي - دهستان جايزون
مركز حوزه انتخابيه رامهرمز عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه دزفول
دهستانهاي سوارناظر - شمعون - قيلي - شرقي - زاويه ها
مركز حوزه انتخابيه دزفول عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شوش
شوش - حسين آباد - بن معلا - انديمشك - چنانه - بخش سردشت (دهستان شهي - لبوس - سردشت - ميانكوه)
مركز حوزه انتخابيه انديمشك عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه دشت ميشان
سوسنگرد وبخشهاي حومه - موسيان - هويزه - بستان
مركز حوزه انتخابيه سوسنگرد عده نماينده 1 نفر
زنجان - عده نمايندگان 4 نفر
حوزه انتخابيه زنجان
شهر زنجان - قصبه قيدار و دهستانهاي حومه سجاس رود - سلطانيه
مركز حوزه انتخابيه زنجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ابهر
قصبه ابهر - دهستانهاي ابهر رود - خدابنده لو - سهررود
مركز حوزه انتخابيه ابهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه طارم
دهستانهاي طارم عليا - زنجان رود - چاي پاره - قره پشلو - غني بيك لو
مركز حوزه انتخابيه ارمغانخانه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ماه نشان
دهستانهاي انگوران - اورياد - قزل گيچي لو - ايچرود - گرماب - بزينه رود
مركز حوزه انتخابيه دندي عده نماينده 1 نفر
سيستان و بلوچستان - تعداد نماينده 3 نفر
حوزه انتخابيه زابل
شهر زابل دهستانهاي حومه - ميان كنگي - ناروئي - شهرك پشت آب - شيب آب
مركز حوزه انتخابيه زابل عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه زاهدان
شهر زاهدان - حومه - ميرجاوه - خاش - شهر سراوان - زابلي - سيب و سوران - جالق و كوهك - نصرت آباد
مركز حوزه انتخابيه زاهدان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ايرانشهر
ايرانشهر - حومه - بزمان - دلكان - بمپور - سرباز فنوج - بنت - لاشار - چامپ - چاه بهار - حومه - نيك شهر - دشتياري - راسك - پيشين هيچان
مركز حوزه انتخابيه كاشان عده نماينده 1 نفر
كاشان - عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه كاشان
شهر كاشان و حومه - بخش قمصر بخش آران (كوپرات)
مركز حوزه انتخابيه كاشان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نطنز
نطنز و حومه و توابع و جوشقان قالي
مركز حوزه انتخابيه نطنز عده نماينده 1 نفر
كردستان - عده نماينده 6 نفر
حوزه انتخابيه سنندج
شهر سنندج و حومه قروه - چهاردولي - كرفتو - ايران شاه - ديواندره - تيلكوه - كامياران
سورسور - ژاوه رود - بيلوار كردستان - گاور دواميرآباد - حسن آباد - حسين آباد ئيلاق - اسفند آباد
مركز حوزه انتخابيه سنندج عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه مريوان
دژ شاهپور - بخش هاي اورامان تخت - سرشيو - مريوان - خاوه و اميرآباد - اوباتو - قراتوره - سارال - كلاترزان
مركز حوزه انتخابيه دژ شاهپور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه پاوه
اورامان لهون - پاوه - روانسر - جوانرود - نوسود - شادي آباد - دزلي و ساير توابع پلنگان - شاهيني - ميان دربند كردستان
مركز حوزه انتخابيه پاوه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سقز و بانه
شهر سقز و توابع و دهستان تورجان بانضمام شهرستان بانه و توابع
مركز حوزه انتخابيه سقز عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بيجار گروس
شهر بيجار و بخش هاي حومه - كراني - خسروآباد - پيرتاج گاوباز - سياه منصور - سيلتان - نجف آباد
مركز حوزه انتخابيه بيجارعده نماينده 1 نفر
كرمانشاهان - عده نمانيده 7 نفر
حوزه انتخابيه كرمانشاه
شهر كرمانشاه و دهستانهاي پايروند - سنجابي - ماهي دشت - كرمانشاه - جلال وند - عثمانوند - زردلان - هليلان
مركز حوزه انتخابيه كرمانشاه عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه سنقر
قصبه سنقر و دهستانهاي كليائي - فعله گري - رازيان - بيلوار كرمانشاه - دينور و كندوله
مركز حوزه انتخابيه سنقر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه كنگاور
قصبه كنگاور - قصبه صحنه - قصبه هرسين - دهستانهاي خدابنده لو - چمچمال - دروفرامان - ميان دربند بالا دربند
مركز حوزه انتخابيه كنگاور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شاه آباد
شهر شاه آباد - حومه - شيان - هرسم - كمره - منصوري - حسن آباد ايران - ماهي دشت - شاه آباد - بخش كرند - گيلانغرب
مركز حوزه انتخابيه شاه آباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه قصرشيرين
شهر قصر شيرين و بخش هاي حومه - پل ذهاب - سومار و نفت شاه
مركز حوزه انتخابيه قصر شيرين عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ايلام
شهر ايلام و بخشهاي حومه - آبدانان - دهلران - مهزان - چوار صالح آباد - بدره - زرين آباد - شيروان - چرداول
مركز حوزه انتخابيه ايلام عده نماينده 1 نفر
گيلان - عده نماينده 10 نفر
حوزه انتخابيه رشت
شهر رشت - حومه غربي و شرقي - لشت نشاه - خمام - خشكه بيجار - كوچصفهان - سنگرو كهد مات پسي خان - لاكان - پيله بازار
مركز حوزه انتخابيه رشت عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه رودبار
دهستانهاي رودبار - رستم آباد - رحمت آباد - عمارلو فاراب - عمارلو - خرگام - جيرنده - منجيل لوشان
مركز حوزه انتخابيه رودبار عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بندر پهلوي
شهر بندرپهلوي - حومه - چهار فريضه - غازيان
مركز حوزه انتخابيه بندر پهلوي عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه لاهيجان
شهر لاهيجان - حومه و دهستانهاي لفمجان - بخش آستانه - بخش حسن كياده - رودينه - دهشال - بخش سياهگل
مركز حوزه انتخابيه لاهيجان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه لنگرود
شهر لنگرود - حومه و دهستان املش
مركز حوزه انتخابيه لنگرود عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه فومن
شهر فومن حومه دهستانهاي مركزي شفت - ماسوله
مركز حوزه انتخابيه فومن عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه صومعه سرا
شهر صومعه سرا - حومه - تولمات و گسگر - كسما
مركز حوزه انتخابيه صومعه سرا عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه طوالش
دهستانهاي كركانرود (هشتپر) - اسالم - طالشدولاب - گيل دولاب - ماسال - شاندارمن
مركز حوزه انتخابيه هشتپر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رودسر
شهر رودسر و دهستانهاي پلوردسيارستاق - سيارستاق قشلاق - سياهكل رود - اشكور - عليا و سفلي - كوشان سمام
مركز حوزه انتخابيه رودسر عده نماينده 1 نفر
مازندران و گرگان - عده نماينده 12 نفر
حوزه انتخابيه ساري
شهر ساري - بخش حومه - بخش دودانگه - دهستانهاي چهاردانگه - سورتچي - چهاردانگه هزار جريبي - كياسر
مركز حوزه انتخابيه ساري عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه بابل
شهر بابل و دهستانهاي بيشه - جلال ازرك - لاله آباد - ساسي - كلام مشهد - گنج افروز - بابلسر و حومه - پاراواد - رود بست - بانصر - مقري گلا - بندپي
مركز حوزه انتخابيه بابل عده نماينده 2 نفر
حوزه انتخابيه آمل
شهر آمل و بخش لاريجان و دهستانهاي - دشت سر - چلاو - قلعه كش - بالاخيابان - دايو - هرازپي - محمودآباد (اهلمرستاق)
مركز حوزه انتخابيه آمل عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بهشهر
بهشهر و حومه و دهستانهاي قره طغان - گلباد - بخگش - گلوگاه - پنجهزار - چهاردانگه شهرياري - يانهسر
مركز حوزه انتخابيه بهشهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شهسوار
شهر شهسوار و بخش حومه - بخش رامسر - دهستان خرم آباد شهسوار
مركز حوزه انتخابيه شهسوار عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نوشهر
شهر نوشهر و بخش چالوس - بخش كلاردشت و شهرستان نور و بخش هاي آن - دهستان هاي كجور - كران - خيرود كنار - چليندر
مركز حوزه انتخابيه نوشهر عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه شاهي
شهر شاهي و دهستانهاي علي آباد - بيشه سر - بالاتجن - طالارپي - نوكندكا - پل سفيد - سواد كوه - شيرگاه - گيلخواران - بابل كنار - كياكلا (جويبار)
مركز حوزه انتخابيه شاهي عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه گرگان
شهر گرگان و بخشهاي حومه - علي آباد كتول - گردكوي - بندرگز
مركز حوزه انتخابيه گرگان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه دشت گرگان
(يموت) شهر گنبدكاوس - بخش پهلوي دژ - بندر شاه - داشبرون - گوميشان
مركز حوزه انتخابيه گنبد كاوس عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه مينودشت (كوكلان)
بخش مينو دشت و كوه سارات - بخش راميان - بخش مراوه تپه دهستان -كلاله
مركز حوزه انتخابيه مينودشت عده نماينده 1 نفر
همدان و ملاير - عده نماينده 7 نفر
حوزه انتخابيه همدان
شهر همدان
مركز حوزه انتخابيه همدان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه بهار
بخش سيمينه رود و چهار بلوك
مركز حوزه انتخابيه بهار عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اسدآباد
بخش اسدآباد - دهستانهاي خدابندلو و مهربان
مركز حوزه انتخابيه اسدآباد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه رزن
بخش هاي رزن - شراوپيشخور - دهستان حاجيلو
مركز حوزه انتخابيه رزن عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ملاير
شهر ملاير و دهستان هاي حومه - سامن - كماران - ترك آورزمان شور
مركز حوزه انتخابيه ملاير عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه نهاوند
شهر نهاوند و دهستانهاي حومه و خزل
مركز حوزه انتخابيه نهاوند عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه تويسركان
شهر تويسركان و دهستانهاي حومه - سركان - خرم رود - گرزان رود - قلقل رود
مركز حوزه انتخابيه تويسركان عده نماينده 1 نفر
يزد - عده نماينده 3 نفر
حوزه انتخابيه يزد
شهر يزد و حومه
مركز حوزه انتخابيه يزد عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه اردكان
دهستانهاي ميبد - كذابات - ندوشن - رباطات و خرانق - رستاق و اشكذر - نير (پشت كوه) - اردكان عقدا
مركز حوزه انتخابيه اردكان عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه تفت
دهستانهاي تفت و پيشكوه - مهريز و بغداد آباد - ميانكوه - بافق - بهاباد - شهر بابك - هرات - مروست
مركز حوزه انتخابيه تفت عده نماينده 1 نفر
اقليتهاي مذهبي - عده نماينده 5 نفر
حوزه انتخابيه ارامنه نقاط مركزي و شمال
مركز حوزه انتخابيه بتعين وزارت كشور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه ارامنه نقاط جنوب
مركز حوزه انتخابيه بتعين وزارت كشور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه زردشتي
مركز حوزه انتخابيه بتعين وزارت كشور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه كليمي
مركز حوزه انتخابيه بتعين وزارت كشور عده نماينده 1 نفر
حوزه انتخابيه آشوري و كلداني
مركز حوزه انتخابيه بتعين وزارت كشور عده نماينده 1 نفر
جمع كل (200) نفر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/03/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران