قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه سنه ماضيه 1303 براي مخارج مملكتي بابت دوماهه آذر و دي ماه 1304


مصوب اول دي ماه 1304 شمسي
ماده واحده - وزارت ماليه مجاز است كليه مخارج مملكتي را به انضمام
شهريه و مستمريات و مصارف و حقوق منتظرين خدمت بابت دوماهه آذر و دي ماه
1304 در حدود دو دوازدهم بودجه سنه ماضيه 1303 به عنوان علي الحساب
بپردازد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول دي ماه يك هزار و سيصد و
چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1304/10/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران