قانون تفريغ بودجه يكساله 1302 مجلس شوراي ملي


مصوب 10 آبان ماه 1304 شمسي
ماده اول - مخارج مجلس شوراي ملي از بابت دوازده ماهه سال 1302 موافق
قسمت (1) الي (3) ضميمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ دويست و بيست و دو هزار
و نهصد و هفتاد و هفت تومان و يك هزار و هشتصد و بيست و پنج دينار تصويب
مي شود.
ماده دوم - عايدات باغ بهارستان و مطبعه مجلس شوراي ملي از بابت سال
1302 موافق قسمت (4) ضميمه به مبلغ بيست و پنج هزار و چهل تومان و هشت
هزار و سيزده شاهي تصويب مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد
و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
جدول فوق ضميمه قانون تفريغ بودجه يكساله (1302) مجلس شوراي ملي بوده

جدول فوق ضميمه قانون تفريغ بودجه يكساله (1302) مجلس شوراي ملي بوده و
صحيح است .
نايب رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1304/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران