قانون اجازه مصرف دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت مخارج مملكتي براي مرداد ماه و شهريور ماه 1304


مصوب 12 شهريور ماه 1304 شمسي
ماده واحده - وزارت ماليه مجاز است كه علي الحساب براي مرداد ماه و
شهريور ماه 1304 در حدود دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 براي مخارج مملكتي
بر طبق بودجه تفصيلي 1303 به مصرف برساند.
دو دوازدهم فوق شامل مستمريات و شهريه ها و مصارف و حقوق منتظرين خدمت نيز
خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوازدهم شهريور ماه يك هزار و
سيصد و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1304/06/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران