قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم از اعتبارات سنه تنگوز ئيل بابت ثور و جوزاي سيچقان ئيل 1303


مصوب ليله 13 برج جوزا 1303 شمسي
ماده اول - مجلس شوراي ملي به وزارت ماليه اجازه مي دهد كه در حدود
اعتبار سنه ماضيه تنگوز ييل يكدوازدهم بابت ثور و يكدوازدهم بابت جوزاي
هذه السنه سيچقان ئيل علي الحساب بابت بودجه هاي مملكتي پرداخت نمايد.
تبصره - هر قدر از بودجه هاي مصوبه هذه السنه نسبت به سنه ماضيه كسر
شود در بروج بعد بايد محسوب شود.
ماده دوم - هر يك از وزارتخانه ها كه بودجه تفصيلي سيچقان ييل خود را تا
آخر جوزاي هذه السنه تقديم مجلس نكردند نسبت به بودجه برج جوزا مشمول اين
قانون نمي شود.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و يك تبصره است در جلسه ليله سيزدهم برج
جوزا يك هزار و سيصد و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - موتمن الملك

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1303/00/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران