قانون موقت اصلاح جمله اخير ماده (110) قانون اصول محاكمات حقوقي


مصوب سوم جدي 1303 شمسي (كميسيون پارلماني عدليه )

ماده واحده - از جمله اخير ماده (110) قانون اصول محاكمات حقوقي كه به
موجب نمره (17) قانون 32 جوزاي 1302 اصلاح شده است عبارت (و تميز) حذف
مي شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي كليه لوايحي كه از طرف وزارت
عدليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي شود بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس
شوراي ملي موقتا لازم الاجرا خواهد بود لذا (قانون موقت راجع به اصلاح جمله
اخير ماده "110" قانون اصول محاكمات حقوقي ) كه از تصويب كميسيون پارلماني
عدليه گذشته موقتا لازم الاجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي - موتمن الملك

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1303/00/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران