قانون انتقال يك دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصيص آن براي روشنايي صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله عليها


مصوب اول ميزان 1301
ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي نمايد يك دستگاه كارخانه چراغ
برق كه از كارخانجات دولتي و در عمارت سلطنت آباد است براي روشنايي صحن
مطهر حضرت معصومه سلام الله عليها در تحت نظر و مراقبت وزارت اوقاف تخصيص و
واگذار گردد مخارج حمل و روشنايي بر عهده دولت نخواهد بود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1301/00/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران