قانون اضافه بودجه سال ايت ئيل نظميه رشت و انزلي


مصوب 31 جوزا 1302
ماده واحده - مجلس شوراي ملي به وزارت ماليه اجازه مي دهد كه مبلغ ده
هزار و دويست و بيست و نه (10229) تومان علاوه بر بودجه سنه ماضيه ايت ئيل
1301 نظميه رشت و انزلي پرداخت نموده و معادل اين مبلغ عايدات متفرقه سنه
ماضيه ادارات مزبوره را به جمع عوائد خود منظور دارد

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1302/00/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران